بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران

3 گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: خود درمانی یک نگرانی قابل توجه در سطح جهانی است. بررسی مصرف خودسرانه دارو درجمعیت زنان به دلیل واقـع شـدن در دورانهـای حـساسی همچون بارداری و شیردهی بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. مطالعه سیستماتیک حاضر باهدف بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی صورت گرفت.

روش کار:جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاههای اطلاعاتی بین المللی pubmed, web of science, Scopus, science direct, google scholar, Cochran libraryو پایگاههای اطلاعاتی ملی همچون SID, magiran با استفاده از کلمات کلیدی شامل:,self-medication,epidemiology,Drug women,prevalence- با عملگرهای بولین AND و OR بدون محدودیت زمانی وبه زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت دو پژوهشگر به طور مستقل مقالات را جهت ارزیابی کیفیت (با استفاده از چک لیستNOS ) و استخراج داده های اصلی آنها مورد بررسی قرار دادند.

یافته ها: 13 مقاله با حجم نمونه کلی 5802 نفرمورد ارزیابی قرار گرفت. سال انتشار مقالات از 2008 تا 2020 بود و تمامی از نوع مطالعات مقطعی بودند.نتایج نشان دادکه شیوع خوددرمانی در زنان ایرانی نسبتا بالا و حدود15/49% می باشد و جزئی بودن مشکل و بیماری، اعتقاد به بی ضرر بودن خوددرمانی، مهم تلقی نکردن بیماری، تجربه قبلی بیماری و بالابودن هزینه ویزیت پزشک از مهم ترین دلایل خود درمانی در زنان ایرانی هستند.

نتیجه گیری: خوددرمانی در بین زنان ازشیوع نسبتاً بالایی برخوردار بوده و نیاز به مداخلات مؤثری برای کاهش و پیشگیری از خوددرمانی می باشد. ارائه اطلاعات مورد نیاز و افزایش آگاهی زنان در مورد عوارض ناشی از خوددرمانی، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence of self-medication and related factors in Iranian women: A systematic review study

نویسندگان [English]

  • sedigheh Amir Ali Akbari 1
  • razie mohammdi chermahini 2
  • Seideh Hanieh Alamolhoda 3
1 Department of midwifery.nursing and midwifery school ,shahid beheshti university of medical sciences
2 MSc student in Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
3 Midwifery and reproductive health Department, nursing and midwifery faculty, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Self-medication is a significant global concern. It seems more necessary to study the arbitrary use of the drug in the female population due to its occurrence in sensitive periods such as pregnancy and lactation. The present systematic study investigated the prevalence of self-medication and its related factors in Iranian women.

Methods: To find related articles in international databases PubMed, Web of Science, Scopus, Science direct, google scholar, Cochran library, and national databases such as SID, magiran using keywords including self-medication, epidemiology, Drug women, prevalence- with Boolean AND and OR operators without time limit and were examined in English and Persian. Finally, the two researchers independently reviewed the articles to evaluate the quality (using the NOS checklist) and extract their original data.

Results: 13 articles with a total sample size of 5802 people were evaluated. The year of publication of the articles was from 2008 to 2020, and all were cross-sectional studies. The results showed that the prevalence of self-medication in Iranian women is relatively high and about 49.15%. The minority of the problem and disease, Illness, previous experience of the disease, and the high cost of doctor's visits are the most important reasons for self-medication in Iranian women.

Conclusion: Self-medication has a relatively high prevalence among women and requires effective interventions to reduce and prevent self-medication. Providing the required information and raising women's awareness about the side effects of self-medication should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Medication
  • Medication
  • Prevalence
  • Women
  • pregnancy