بررسی پیامدهای کرونا ویروس در زنان باردار مبتلا به کووید-19 ویروس در موج اول و دوم کرونا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مشاوره، مشاوره و سلامت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات مشاوره و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه

4 دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:با توجه به پاندمی بیماری کرونا ویروس در جهان و آغاز اپیدمی از بهمن‌ماه 1398 در ایران .مطالعه حاضر باهدف تعیین علائم بالینی و پیامدهای کرونا ویروس در زنان باردار مبتلا به کرونا ویروس در موج اول و دوم کرونا بستری دریکی از بیمارستان‌های استان گلستان طراحی شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی بر روی 100 زن باردار ساکن در استان گلستان که در موج اول و دوم به ویروس کووید-19 دچار شده و دریکی از بیمارستان‌های استان بستری‌شده بودند انجام شد. نمونه‌گیری از تاریخ 1398/12/01 تا 1399/06/31 انجام و به بیمارستان‌های استان گلستان که زنان باردار مبتلا به کووید-19 در آن بستری بودند، مراجعه و اطلاعات لازم جمع‌آوری شد، ابزار جمع‌آوری نمونه‌ها فرم اطلاعات زمینه‌ای و چک‌لیست پیامدهای بارداری بود.

نتایج: میانگین سنی زنان باردار مورد بررسی 60/6±30/29 بوده است. شایع‌ترین علامت بالینی در زنان باردار مبتلا به کووید-19 در روز اول تب بوده است و از روز چهارم به بعد اکثر مادران مبتلا بدون علامت شده‌اند. در بین پیامدهازایمان زودرس و اولیگوهیدرآمنیوس شایع‌تر بود.در بین پیامدهای نوزادی، بستری نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه و سپس زردی نوزادان و نوزاد پره‌ترم جزء شایع‌ترین موارد گزارش‌شده است.67 درصد زنان مبتلا به کووید-19به روش سزارین زایمان کرده بودند. وزن هنگام تولد 77 درصد نوزادان متولدشده از مادران مبتلا در محدوده طبیعی بود.

نتیجه‌گیری: ابتلاء به کووید-19 در زنان باردار باعث افزایش قابل‌توجه پیامدهای نامطلوب مادری و نوزادی می‌شود؛ باید برای پیشگیری از این بیماری در افراد باردار برنامه ریزی بهتری انجام شود تا زنان باردار کمتری مبتلا گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on consequences of corona virus in pregnant women with Covid -19 in the first and second wave of Corona

نویسندگان [English]

  • roya Esmailpour Estarkhi 1
  • Narjes Sadat Borghei 2
  • Zahra Mehrbakhsh 3
  • SHIMA RAHIMIAN 4
1 Counseling and Reproductive Health Research Centre, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
2 and Reproductive Health Research Center, Department of Nursing & Midwifery, Goelstan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
3 PhD Candidate in Biostatistics, Biostatistics department, School of Public health, Hamedan University of Medical sciences, Hamedan, Iran
4 Golestan University of Medical Sciences, Gorgan
چکیده [English]

Background: Due to the pandemic of coronavirus in the world of the beginning of the epidemic in February 2019 in Iran.The aim of this study was to determine the clinical signs and consequences of coronavirus in pregnant women with coronavirus in the first and second waves of coronavirus .

Materials and Methods: This descriptive study was performed on 100 pregnant women living in Golestan province who were infected with Covid-19 virus in the first and second waves and were admitted to one of the hospitals in the province. Sampling was performed from 1398/12/01 to 1399/06/31 and all hospitals in Golestan province where pregnant women with Covid-19 were hospitalized were referred and the necessary information was collected.

Results:The mean age of pregnant women was 29.30 with a standard deviation of 6.60.The most common clinical sign in pregnant women with Covid-19 was fever on the first day, and most mothers became asymptomatic from day 4 onwards. Among consequences of preterm delivery and then problems with oligohydramnios was more common. Among neonatal outcomes, neonatal hospitalization in the intensive care unit was the most common, followed by jaundice in infants and preterm infants.67% of women with Covid-19 gave birth by cesarean section and the birth weight of 77% of infants were in the normal range

Conclusion:Covid-19 infection in pregnant women has been shown to significantly increase adverse maternal and neonatal outcomes;better planning should be done to prevent this disease in pregnant women so that less pregnant women are affected.

Keywords: Corona virus-19, pregnancyneonatal, outcome

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona virus
  • pregnancy
  • Maternal
  • fetal
  • Outcome