بررسی تاثیر ژل واژینال افسنطین بر افسردگی زنان سنین باروری دارای اختلال عملکرد جنسی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار دانشکده طب سنتی ومکمل مشهد

3 استادیار، گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: با توجه به ارتباط افسردگی و اختلال عملکرد جنسی و اثرات آن بر کیفیت زندگی این مطالعه جهت بررسی ژل واژینال افسنطین بر افسردگی زنان سنین باروری دارای اختلال عملکرد جنسی انجام شد.

روش کار: این مطالعه یک کار آزمایی بالینی تصادفی، دو گروهه، 3 سو کور، بر روی 76 زن 18 تا 45 ساله مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان قائم مشهد در سال 1400 انجام شد. ابزار این مطالعه شامل: پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) و افسردگی DASS-21 بوده است. در ابتدا واحدهای پژوهش به طور تصادفی در دو گروه مداخله و دارو نما قرار گرفتند و به مدت 4 هفته از ژل واژینال استفاده کردند. پرسشنامه عملکرد جنسی و افسردگی DASS-21 قبل و 4 هفته بعد از مداخله در دو گروه ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، تی زوجی، ویلکاکسون، فریدمن و آنالیز واریانس برای داده های تکراری و سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد.

یافته ها: در ابتدا بین میانگین نمره کل عملکرد جنسی (562/0=P) و افسردگی (140/0=P) در دو گروه مداخله و دارو نما تفاوت آماری معناداری وجود نداشت اما پس از 4 هفته مداخله، میانگین نمره عملکرد جنسی در گروه مداخله نسبت به گروه دارو نما افزایش آماری معناداری داشت(001/0>P) و میانگین نمره افسردگی در گروه مداخله نسبت به گروه دارو نما به طور معناداری کاهش یافت (001/0>P).

نتیجه گیری: ژل افسنطین به طور موثری سبب بهبود افسردگی در زنان دارای اختلال عملکرد جنسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of wormwood vaginal gel on depression in women of reproductive age with sexual dysfunction: A randomized controlled clinical trial

نویسندگان [English]

  • Niloufar Hajatpour 1
  • Roshanak Salari 2
  • jamshid jamali 3
  • raheleh babazadeh 4
1 Student master of midwify
2 Assistant Professor of Mashhad School of Traditional and Complementary Medicine
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 assistan professor , school of nursing and midwifery , mashhad university of medical science mashhhad
چکیده [English]

Abstract

Background: Due to the relationship between depression and sexual dysfunction and its effects on quality of life, this study was performed to investigate the effect of wormwood vaginal gel on depression in women of reproductive age with sexual dysfunction.

Method: This study is a randomized clinical trial, two groups, triple- blinds, it was performed on 76 women 18 to 45 years old referred to the gynecological clinic of Ghaem Hospital in Mashhad in 2022. The study tools include: Demographic Information, Female Sexual function Index (FSFI), and the DASS-21 Depression questionnaires. At first, the subjects were randomly divided into intervention and placebo groups and used vaginal gel for 4 weeks. Sexual Function and DASS-21 questionnaires assessed in two groups Before and 4 weeks after the intervention. Data analysis was performed by using SPSS software and independent t-test, Mann-Whitney, paired t-test, Wilcoxon, Friedman and analysis of variance for duplicate data and significance level was less than 0.05.

Results: Initially, there was no statistically significant difference between the mean scores of total sexual function (P = 0.562) and depression (P = 0.140) in the intervention and placebo groups but, after 4 weeks of intervention, the mean score of sexual function in the intervention group increased significantly compared with the placebo group (P <0.001) and the mean score of depression in the intervention group decreased significantly compared with the placebo group (P <0.001).

Conclusion: Wormwood gel effectively improves depression in women with sexual dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wormwood
  • Sexual dysfunction
  • Depression