بررسی تاثیر طب سوزنی در کاهش درد های زایمان طبیعی در مادران مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان اکبرابادی: یک کارآزمایی بالنی تصادفی شده یک سو کور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه : ترس از لیبر، منجر به افزایش بی رویه سزارین شده و به دلیل عوارض متعدد مادری و جنینی روش های بیدردی دارویی، لذاروش های غیردارویی مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی آثار طب سوزنی بر شدت درد زایمان انجام شد.

روش: این کارآزمایی بالینی تصادفی بیمارستان شهید اکبرآبادی در طی سالهای 99 تا 1400 انجام شد. زنان در حین زایمان که واجد شرایط طرح بودند به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: طب سوزنی “واقعی” و “کاذب”. زنان در حین زایمان از نظر شدت درد قبل از طب سوزنی، یک ربع، نیم ساعت، 45 دقیقه پس از طب سوزنی مورد ارزیابی و بین دو گروه مقایسه شدند. برای ارزیابی درد از مقیاس بصری آنالوگ استفاده شد. برای مقایسه میانگین نمرات درد در مقاطع زمانی مختلف بین دو گروه از آزمون تی دانشجویی استفاده شد.

یافته‌ها: در مجموع 32 خانم حین زایمان در این مطالعه شرکت کرده اند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین شدت درد گروه مداخله در مقایسه با شاهد نیم ساعت و 45 دقیقه بعد از طب سوزنی کمتر است P=0.045) ، (P<0.001، در حالی که قبل مداخله و در یک ربع اول بعد مداخله اختلاف معناداری نداشتند [(P=0.29)، (P=0.68)]. هم چنین طب سوزنی تاثیر معناداری در نمره آپگار نوزاد و میزان نیاز به اکسی توسین نداشت(P>0.05).

بحث ونتیجه‌گیری: نتایج نشان داد طب سوزنی میتواند باعث کاهش بر درد زایمان و مدت زمان فاز زایمان شود. درحالی که تاثیری بر کاهش نیاز بر اکسی توسین و نمره آپگار نوزاد ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of acupuncture on labor pain in mothers referred to Akbarabadi hospital: a single-blinded randomized clinical trial

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hashtroudi 1
  • Maryam Rahimi 2
1 Shahid Akbarabadi Clinical Research Development Unit(ShACRDU), Iran University of Medical Sciences(IUMS), Tehran, Iran.
2 Iran university medical of science
چکیده [English]

Introduction: Fear of labor leads to an excessive increase in cesarean section. Due to the many maternal and fetal complications of pharmacological analgesia, mothers tend to use non-pharmacological methods. One of the non-pharmacological methods is acupuncture. The aim of this study was to investigate the effects of acupuncture on labor pain intensity.

Method: This randomized clinical trial was performed at a university-affiliated center (Shahid Akbarabadi Hospital) from 2020 to 2021. The eligible parturients were randomly allocated into two groups: "real" acupuncture and "pseudo" acupuncture. The women were evaluated during labor and compared for pain intensity before acupuncture, a quarter, half an hour, 45 minutes after acupuncture. Visual Analogue Scale (VAS) was used to assess pain in both groups. Student t-test was used for comparison of mean score of pain scores in different time points.

Results: Totally 32 parturients were participated. The results showed that the mean pain intensity of the case group was less than the control half an hour and 45 minutes after acupuncture, (P = 0.045) and (P <0.001) while before the intervention and in the first quarter there was no significant difference. [(P = 0.29)and (P = 0.68), respectively]. Acupuncture had no significant effect on neonatal Apgar score and oxytocin requirement (p> 0.05).

Conclusion: This study suggested that acupuncture is a safe and tolerable method that can reduce labor pain during physiological delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acupuncture
  • Delivery
  • Labor pain
  • Delivery time