گزارش یک مورد سودوتومور سربری در حاملگی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: سودوتومور سربری (PTC) وضعیتی است که با افزایش فشار داخل جمجمه (ICP) مشخص می‌شود. این بیماری عمدتاً در زنان دارای اضافه وزن در سنین باروری مشاهده می‌شود. در این مطالعه یک مورد سودوتومور سربری در حاملگی گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم ۲۶ ساله باردار با وزن 800/65 کیلوگرم در هفته 19 بارداری با علائم دوبینی، سردرد، سردرد و تاری دید گذرا به متخصص زنان مراجعه نمود. متخصص زنان بیمار را از نظر مسمومیت بارداری چک نمود و بعد از انجام آزمایشات مشخص شد که بیمار مسمومیت بارداری ندارد. پس از ارجاع بیمار به متخصص چشم و مغز و اعصاب، برای بیمار تشخیص سودوتومور سربری داده شد. راه درمان از نظر متخصص مغز و اعصاب دارودرمانی یا LP بود که طبق نظر متخصص زنان اجازه مصرف دارو داده نشد و درمان LP برای بیمار انتخاب شد. در طول حاملگی بیمار ۹ بار تحت LP قرار گرفت. حین حاملگی دارویی برای بیماری سودوتومور سربری به‌دلیل ممانعت متخصص زنان تجویز نشد و صرفاً با انجام LP بیماری تحت کنترل بود. برای بیمار زایمان به‌روش سزارین در نظر گرفته شد و برای انجام سزارین به تشخیص متخصص بیهوشی روش بی‌حسی نخاعی انجام شد و نوزاد با وزن 3400 گرم و با آپگار دقیقه اول 9 و آپگار دقیقه پنجم 10 به‌دنیا آمد.
نتیجه‌گیری: اگرچه پاتولوژی بیماری سودوتومور سربری هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده است، اما روش‌های درمانی گوناگونی در ارتباط با جلوگیری از پیشرفت این بیماری نام برده شده است. در مطالعه حاضر بیمار گزارش شده با پیگیری‌های منظم و انجام LP‌های پی‌در‌پی به‌خوبی کنترل شده و عوارض مادری و جنینی به‌دنبال سوتومور سربری به‌خوبی کنترل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of Pseudotumor Cerebri in pregnancy

نویسندگان [English]

 • Navid Kalani 1
 • Maryam Jalali Jahromi 2
 • Mehdi Sanatkar 3
 • Mohammad Sadegh Sanie Jahromi 4
1 Instructor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Neurology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pseudotumor Cerebri (PTC) is a condition characterized by increased intracranial pressure (ICP). It is mainly found in overweight women of childbearing age. In this study, a case of PTC in pregnancy was reported.
Case presentation: The patient was a 26-year-old pregnant woman weighing 70 kg in the 19th week of pregnancy with symptoms of diplopia, headache, and transient visual obscuration who referred to the gynecologist. The gynecologist checked the patient for pregnancy poisoning and after tests, it was determined that she did not have pregnancy poisoning. After referring the patient to an ophthalmologist, the patient was diagnosed with PTC. The treatment form the neurologist's view was drug therapy or LP that the gynecologist did not allow to use drug and LP treatment was selected for the patient. During pregnancy, the patient underwent LP for 9 times. During pregnancy, no drug was prescribed for psedotomor cerebri due to obstruction by a gynecologist and the disease was controlled only by LP. The patient underwent cesarean section under spinal anesthesia by diagnosis of a anesthesiologist and the baby weighed 3400 g was born with a first minute Apgar score of 9 and a fifth minute Apgar score of 10.
Conclusion: Although the pathology of psedotomor cerebri has not been fully identified yet, but various treatment methods have been mentioned to prevent the progression of this disease. In the present study, the reported patient was controlled with regular follow-ups and performing LPs. The maternal and fetal complications following somatomerber were well controlled.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intracranial pressure
 • Pregnancy
 • Psedotomor cerebri
 1. Thurtell MJ, Wall M. Idiopathic intracranial hypertension (pseudotumor cerebri): recognition, treatment, and ongoing management. Current treatment options in neurology 2013; 15(1):1-2.
 2. Toscano S, Lo Fermo S, Reggio E, Chisari CG, Patti F, Zappia M. An update on idiopathic intracranial hypertension in adults: a look at pathophysiology, diagnostic approach and management. Journal of Neurology 2021; 268(9):3249-68.
 3. Friedman DI, Liu GT, Digre KB. Revised diagnostic criteria for the pseudotumor cerebri syndrome in adults and children. Neurology 2013; 81(13):1159-65.
 4. Alperin N, Ranganathan S, Bagci AM, Adams DJ, Ertl-Wagner B, Saraf-Lavi E, ety al. MRI evidence of impaired CSF homeostasis in obesity-associated idiopathic intracranial hypertension. American Journal of Neuroradiology 2013; 34(1):29-34.
 5. Karmaniolou I, Petropoulos G, Theodoraki K. Management of idiopathic intracranial hypertension in parturients: anesthetic considerations. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie 2011; 58(7):650.
 6. Evans RW, Friedman DI. The management of pseudotumor cerebri during pregnancy. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2000; 40(6):495-7.
 7. Kesler A, Kupferminc M. Idiopathic intracranial hypertension and pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology 2013; 56(2):389-96.
 8. Tang RA. Management of idiopathic intracranial hypertension in pregnancy. Medscape General Medicine 2005; 7(4):40.
 9. Bagga R, Jain V, Gupta KR, Gopalan S, Malhotra S, Das CP. Choice of therapy and mode of delivery in idiopathic intracranial hypertension during pregnancy. Medscape general medicine 2005; 7(4):42.
 10. Lee AG, Pless M, Falardeau J, Capozzoli T, Wall M, Kardon RH. The use of acetazolamide in idiopathic intracranial hypertension during pregnancy. American journal of ophthalmology 2005; 139(5):855-9.
 11. Dhellemmes P, Defoort S, Vinchon M. Benign intracranial hypertension: the role of medical treatment. Neuro-chirurgie 2008; 54(6):717-20.
 12. Lee AG, Pless M, Falardeau J, Capozzoli T, Wall M, Kardon RH. The use of acetazolamide in idiopathic intracranial hypertension during pregnancy. American journal of ophthalmology 2005; 139(5):855-9.
 13. Falardeau J, Lobb BM, Golden S, Maxfield SD, Tanne E. The use of acetazolamide during pregnancy in intracranial hypertension patients. Journal of Neuro-Ophthalmology 2013; 33(1):9-12.
 14. Ibrahim A, Hussain N. Brief report: Metabolic acidosis in newborn infants following maternal use of acetazolamide during pregnancy. Journal of neonatal-perinatal medicine 2020; 13(3):419-25.
 15. Tang RA, Dorotheo EU, Schiffman JS, Bahrani HM. Medical and surgical management of idiopathic intracranial hypertension in pregnancy. Current neurology and neuroscience reports 2004; 4(5):398-409.
 16. Digre KB, Varner MW, Corbett JJ. Pseudoturnor cerebri and pregnancy. Neurology 1984; 34(6):721-9.
 17. Sinclair AJ, Walker EA, Burdon MA, van Beek AP, Kema IP, Hughes BA, et al. Cerebrospinal fluid corticosteroid levels and cortisol metabolism in patients with idiopathic intracranial hypertension: a link between 11β-HSD1 and intracranial pressure regulation?. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2010; 95(12):5348-56.
 18. Yiangou A, Mitchell J, Markey KA, Scotton W, Nightingale P, Botfield H, et al. Therapeutic lumbar puncture for headache in idiopathic intracranial hypertension: Minimal gain, is it worth the pain?. Cephalalgia 2019; 39(2):245-53.
 19. Kuba GB, Kroll P. Geburtsleitung und Indikationen zur Interruptio und Sectio caesarea bei Augenerkrankungen-eine Übersicht. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 1997; 211(12):349-53.