نقش ویتامینها و املاح در سندرم پیش از قاعدگی؛ یک مطالعه مرور نقلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه اندوکرینولوژی تولید مثل، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه اندوکرینولوژی تولید مثل، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 محقق پسا دکترا، رشته بهداشت باروری، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22038/ijogi.2022.20106

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، یکی از شایع‌ترین اختلالات قاعدگی زنان در سنین باروری است. این سندرم بر کیفیت زندگی زنان مبتلا تأثیر می‌گذارد و باعث کاهش کارایی آنان می‌شود. از طرفی علت اصلی آن شناخته نشده است و عوامل مختلف از قبیل سبک زندگی، نوع تغذیه و هورمون‌ها بر آن مؤثر است. از آنجا که ویتامین‌ها و املاح، به‌عنوان عوامل اثرگذار احتمالی بر شدت علائم این سندرم مطرح شده‌اند، لذا مطالعه حاضر با هدف جمع‌بندی یافته‌های مطالعاتی که به بررسی اثر ویتامین‌ها و املاح بر علائم سندرم پرداخته‌اند، انجام گرفت.
روشکار: در این مطالعه مرور نقلی جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی SID، PubMed وGoogle scholar با استفاده از کلمات کلیدی منتخب شامل: سندرم پیش از قاعدگی، علائم سندرم قبل از قاعدگی، املاح و ویتامین‌ها از سال 2020-1980 مورد جستجو قرار گرفتند و مقالات کارآزمایی بالینی و مروری منتخب که منتشر شده بودند، انتخاب شدند و زبان پذیرش مقالات تنها انگلیسی و فارسی بود.
یافته‌ها: برخی ویتامین‌ها شامل E، D و B6 و املاحی مانند منیزیم، کلسیم و روی باعث کاهش علائم سندرم می‌‌شوند.
نتیجه‌گیری: با توجه به این امر که مصرف بهینه ویتامین‌ها و املاح، باعث ارتقاء سلامت عمومی می‌گردد، نتایج این مطالعه نقلی، با شناسایی چالش‌های موجود در این زمینه، منجر به شناخت و بهره‌گیری از املاح و ویتامین‌های مؤثر، در جهت کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of vitamins and minerals on the symptoms of premenstrual syndrome: A narrative review

نویسندگان [English]

 • Maryam Farahmand 1
 • Fahimeh Ramezani Tehrani 2
 • Marzieh Saei Gharenaz 3
1 Assistant professor, Department of Reproductive Endocrinology, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Reproductive Endocrinology, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Postdoctoral Researcher, Department of Reproductive Health, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome is one of the most common menstrual disorders in women at reproductive age. This syndrome affects women’s quality of life and reduces their efficiency. On the other hand, the main cause is not known, various factors such as lifestyle, type of nutrition, and hormones affect it. Since vitamins and minerals have been suggested as possible factors affecting the severity of symptoms of this syndrome, so this study was conducted with aim to investigate the effect of vitamins and minerals on the symptoms of the syndrome.
Methods: In this narrative review study, to find the related studies, databases of SID, PubMed, and Google Scholar were searched according to the keywords including premenstrual syndrome, premenstrual syndrome symptoms, minerals, and vitamins from 1980 to 2020. The clinical trial and review studies which were published and the language of them was English or Persian were selected.
Results: Some vitamins such as vitamin E, B6, D and some minerals such as magnesium, zinc, and calcium have a positive effect on the symptoms of premenstrual syndrome.
Conclusion: Since the optimal consumption of vitamins and minerals promotes general health, the results of this narrative review by identifying the challenges in this area, leads to the recognition and use of effective minerals and vitamins to reduce the symptoms of premenstrual syndrome.
Keywords: 

کلیدواژه‌ها [English]

 • minerals
 • Premenstrual Syndrome
 • Symptoms of premenstrual syndrome
 • Vitamins
 1. Kaye SL. An Overview of Premenstrual Voice Syndrome: Definition, Treatment, and Future Trajectories. Medical problems of performing artists 2020; 35(1):59-65.
 2. Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C. Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: results from a French population-based survey. Journal of Women's Health 2009; 18(1):31-9.
 3. Zendehdel M, Elyasi F. Biopsychosocial etiology of premenstrual syndrome: A narrative review. Journal of family medicine and primary care 2018; 7(2):346.
 4. World Health Organization Adds Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) Into The ICD-11I; 2019.
 5. Isgin-Atici K, Buyuktuncer Z, Akgül S, Kanbur N. Adolescents with premenstrual syndrome: not only what you eat but also how you eat matters!. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2018; 31(11):1231-9.
 6. Hacker Moor. Premenstrual syndrome .2nd Sanders Company; 1994. p.1011-15.
 7. Proctor M, Murphy PA. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001(2).
 8. Direkvand Moghadam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(65):8-17.
 9. Farahmand M, Ramezani Tehrani F, Khalili D, Amin G, Negarandeh R. Factors associated with the severity of premenstrual syndrome among Iranian college students. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2017; 43(11):1726-31.
 10. Evans KN, Bulmer JN, Kilby MD, Hewison M. Vitamin D and placental-decidual function. The Journal of the Society for Gynecologic Investigation: JSGI 2004; 11(5):263-71.
 11. Luk J, Torrealday S, Neal Perry G, Pal L. Relevance of vitamin D in reproduction. Human reproduction 2012; 27(10):3015-27.
 12. Baird DD, Hill MC, Schectman JM, Hollis BW. Vitamin D and risk of uterine fibroids. Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2013; 24(3):447.
 13. Lasco A, Catalano A, Benvenga S. Improvement of primary dysmenorrhea caused by a single oral dose of vitamin D: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Archives of internal medicine 2012; 172(4):366-7.
 14. Malloy PJ, Peng L, Wang J, Feldman D. Interaction of the vitamin D receptor with a vitamin D response element in the Mullerian-inhibiting substance (MIS) promoter: regulation of MIS expression by calcitriol in prostate cancer cells. Endocrinology 2009; 150(4):1580-7.
 15. Fatemi M, Allahdadian M, Bahadorani M. Comparison of serum level of some trace elements and vitamin D between patients with premenstrual syndrome and normal controls: A cross-sectional study. International Journal of Reproductive BioMedicine 2019; 17(9):647.
 16. Dadkhah H, Ebrahimi E, Fathizadeh N. Evaluating the effects of vitamin D and vitamin E supplement on premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, controlled trial. Iranian journal of nursing and midwifery research 2016; 21(2):159.
 17. Bahrami A, Bahrami-Taghanaki H, Afkhamizadeh M, Avan A, Mazloum Khorasani Z, Esmaeili H, et al. Menstrual disorders and premenstrual symptoms in adolescents: prevalence and relationship to serum calcium and vitamin D concentrations. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2018; 38(7):989-95.
 18. Abdi F, Ozgoli G, Rahnemaie FS. A systematic review of the role of vitamin D and calcium in premenstrual syndrome. Obstetrics & gynecology science 2019; 62(2):73-86.
 19. Rucklidge JJ, Eggleston MJ, Johnstone JM, Darling K, Frampton CM. Vitamin‐mineral treatment improves aggression and emotional regulation in children with ADHD: a fully blinded, randomized, placebo‐controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2018; 59(3):232-46.
 20. Rucklidge JJ, Frampton CM, Gorman B, Boggis A. Vitamin–mineral treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in adults: double-blind randomised placebo-controlled trial. The British Journal of Psychiatry 2014; 204(4):306-15.
 21. Sole EJ, Rucklidge JJ, Blampied NM. Anxiety and stress in children following an earthquake: Clinically beneficial effects of treatment with micronutrients. Journal of child and family studies 2017; 26(5):1422-31.
 22. Retallick-Brown H, Blampied N, Rucklidge JJ. A pilot randomized treatment-controlled trial comparing vitamin B6 with broad-spectrum micronutrients for premenstrual syndrome. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2020; 26(2):88-97.
 23. Shayan A, Ahmadinia H, Masoumi SZ, Shobeiri F, Moradkhani S, Sourinezhad H. The Effect of Evening Primrose and vitamin B6 on premenstrual syndrome: a randomized clinical trial. T Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(12):37-48.
 24. Wyatt KM, Dimmock PW, Jones PW, O'Brien PS. Efficacy of vitamin B-6 in the treatment of premenstrual syndrome: systematic review. Bmj 1999; 318(7195):1375-81.
 25. Houghton SC, Manson JE, Whitcomb BW, Hankinson SE, Troy LM, Bigelow C, et al. Intake of dietary fat and fat subtypes and risk of premenstrual syndrome in the Nurses’ Health Study II. British Journal of Nutrition 2017; 118(10):849-57.
 26. Stevens AJ, Purcell RV, Darling KA, Eggleston MJ, Kennedy MA, Rucklidge JJ. Human gut microbiome changes during a 10 week randomised control trial for micronutrient supplementation in children with attention deficit hyperactivity disorder. Scientific reports 2019; 9(1):1-12.
 27. Gardner A, Boles RG. Is a “mitochondrial psychiatry” in the future? A review. Current Psychiatry Reviews 2005; 1(3):255-71.
 28. Kaplan BJ, Rucklidge JJ, Romijn A, McLeod K. The emerging field of nutritional mental health: Inflammation, the microbiome, oxidative stress, and mitochondrial function. Clinical Psychological Science 2015; 3(6):964-80.
 29. Bendich A. The potential for dietary supplements to reduce premenstrual syndrome (PMS) symptoms. Journal of the American College of Nutrition 2000; 19(1):3-12.
 30. Farahmand M, Zahediasl S, Abbaspour Z, Rasekh A. Comparison of the effects of vitamin E and ibuprofen on the severity of primary dysmenorrheal. Physiology And Pharmacology 2006; 9(2):139-142
 31. Derman O, Kanbur NÖ, Tokur TE, Kutluk T. Premenstrual syndrome and associated symptoms in adolescent girls. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2004; 116(2):201-6.
 32. Ziaei S, Zakeri M, Kazemnejad A. A randomised controlled trial of vitamin E in the treatment of primary dysmenorrhoea. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2005; 112(4):466-9.
 33. Rasekh A, Farahmand M, Zahedi Asl S, Abbaspour Z. Efects of vitamin E and Ibuprofen on amount, duration and interval of menstruation period bleeding in primary dysmenorrheal. Article in Persian]. Kowsar Med J 2009; 14(1):49-52.
 34. Mandana Z, Azar A. Comparison of the effect of vit E, vitB6, calcium and omega-3 on the treatment of premenstrual syndrome: a clinical randomized trial. Annual Research & Review in Biology 2014: 1141-9.
 35. Shobeiri F, Jenabi E. The effects of vitamin E on muscular pain reduction in students affected by premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(96):1-5.
 36. Johnson SR. Clinician's approach to the diagnosis and management of premenstrual syndrome. Clinical obstetrics and gynecology 1992; 35(3):637-57.
 37. London RS, Murphy L, Kitlowski KE, Reynolds MA. Efficacy of alpha-tocopherol in the treatment of the premenstrual syndrome. The Journal of reproductive medicine 1987; 32(6):400-4.
 38. Dolatian M, Montazeri SH, Velaei N, Ahmadi M. Comparative effects of vitamin B6 and vitamin E on symptoms of premenstrual syndrome. J Zanjan Univ Med Sci 2002; 37:5-10.
 39. Chen GD, Zhu YY, Cao Y, Liu J, Shi WQ, Liu ZM, et al. Association of dietary consumption and serum levels of vitamin A and β-carotene with bone mineral density in Chinese adults. Bone 2015; 79:110-5.
 40. Critchley HO, Kelly RW, Brenner RM, Baird DT. The endocrinology of menstruation--a role for the immune system. Clinical endocrinology 2001; 55(6):701-10.
 41. Miller AH, Maletic V, Raison CL. Inflammation and its discontents: the role of cytokines in the pathophysiology of major depression. Biological psychiatry 2009; 65(9):732-41.
 42. Frankel RA, Michels KA, Kim K, Kuhr DL, Omosigho UR, Wactawski-Wende J, et al. Serum antioxidant vitamin concentrations and oxidative stress markers associated with symptoms and severity of premenstrual syndrome: a prospective cohort study. BMC women's health 2021; 21(1):1-11.
 43. Bahrami A, Bahrami-Taghanaki H, Khorasanchi Z, Timar A, Jaberi N, Azaryan E, et al. Menstrual problems in adolescence: relationship to serum vitamins A and E, and systemic inflammation. Archives of gynecology and obstetrics 2020; 301(1):189-97.
 44. Rosenstein DL, Elin RJ, Hosseini JM, Grover G, Rubinow DR. Magnesium measures across the menstrual cycle in premenstrual syndrome. Biological psychiatry 1994; 35(8):557-61.
 45. De Souza MC, Walker AF, Robinson PA, Bolland K. A synergistic effect of a daily supplement for 1 month of 200 mg magnesium plus 50 mg vitamin B6 for the relief of anxiety-related premenstrual symptoms: a randomized, double-blind, crossover study. Journal of women's health & gender-based medicine 2000; 9(2):131-9.
 46. Salamat S, Ismail KM, O’Brien S. Premenstrual syndrome. Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine 2008; 18(2):29-32.
 47. Facchinetti F, Borella P, Sances G, Fioroni LO, Nappi RE, Genazzani AR. Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. Obstetrics and Gynecology 1991; 78(2):177-81.
 48. Quaranta S, Buscaglia MA, Meroni MG, Colombo E, Cella S. Pilot study of the efficacy and safety of a modified-release magnesium 250mg tablet (Sincromag®) for the treatment of premenstrual syndrome. Clinical drug investigation 2007; 27(1):51-8.
 49. Walker AF, De Souza MC, Vickers MF, Abeyasekera S, Collins ML, Trinca LA. Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of fluid retention. Journal of women's health 1998; 7(9):1157-65.
 50. Fathizadeh N, Ebrahimi E, Valiani M, Tavakoli N, Yar MH. Evaluating the effect of magnesium and magnesium plus vitamin B6 supplement on the severity of premenstrual syndrome. Iranian journal of nursing and midwifery research 2010; 15(Suppl1):401.
 51. Thys-Jacobs S, Starkey P, Bernstein D, Tian J, Premenstrual Syndrome Study Group. Calcium carbonate and the premenstrual syndrome: effects on premenstrual and menstrual symptoms. American journal of obstetrics and gynecology 1998; 179(2):444-52.
 52. Shobeiri F, Ezzati Arasteh F, Ebrahimi R, Nazari M. Effect of calcium on physical symptoms of premenstrual syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(1.2):1-8.
 53. Sowa-Kućma M, Legutko B, Szewczyk B, Novak K, Znojek P, Poleszak E, et al. Antidepressant-like activity of zinc: further behavioral and molecular evidence. Journal of neural transmission 2008; 115(12):1621-8.
 54. Levenson CW. Zinc: the new antidepressant?. Nutrition reviews 2006; 64(1):39-42.
 55. Maret W, Sandstead HH. Zinc requirements and the risks and benefits of zinc supplementation. Journal of trace elements in medicine and biology 2006; 20(1):3-18.
 56. Chuong CJ, Dawson EB. Zinc and copper levels in premenstrual syndrome. Fertility and sterility 1994; 62(2):313-20.
 57. Jafari F, Amani R, Tarrahi MJ. Effect of zinc supplementation on physical and psychological symptoms, biomarkers of inflammation, oxidative stress, and brain-derived neurotrophic factor in young women with premenstrual syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Biological trace element research 2020; 194(1):89-95.
 58. Siahbazi S, Behboudi‐Gandevani S, Moghaddam‐Banaem L, Montazeri A. Effect of zinc sulfate supplementation on premenstrual syndrome and health‐related quality of life: Clinical randomized controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2017; 43(5):887-94.
 59. Yarcheski A, Mahon NE, Yarcheski TJ. Anger in early adolescent boys and girls with health manifestations. Nursing research 2002; 51(4):229-36.
 60. Milewicz A, Jedrzejuk D. Premenstrual syndrome: from etiology to treatment. Maturitas 2006; 55:S47-54.
 61. Bailey RL, West Jr KP, Black RE. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. Annals of Nutrition and Metabolism 2015; 66(Suppl. 2):22-33.
 62. Bartley KA, Underwood BA, Deckelbaum RJ. A life cycle micronutrient perspective for women’s health. The American journal of clinical nutrition 2005; 81(5):1188S-93S.
 63. Sepehrirad M, Bahrami H, Noras M. The role of complementary medicine in control of premenstrual syndrome evidence based (Regular Review Study). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(24):11-22.