بررسی تأثیر زالو و بادکش‌درمانی در مقایسه با قرص ضدبارداری ال‌دی بر بهبود دیسمنوره: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

2 مربی گروه آمار‌ زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

4 پزشک عمومی، مجتمع پزشکی طب سنتی و مدرن حاج طالبی، بجنورد، ایران.

5 دکترای تخصصی طب سنتی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

6 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: دیسمنوره، یکی از شایع­ترین اختلالات دستگاه تناسلی زنان می­باشد که موجب عدم توانایی فرد در انجام کارهای روزمره و اختلال در ارتباط با اعضاء خانواده می­شود. مطالعه حاضر با هدف تأثیر زالو و بادکش‌درمانی در مقایسه با قرص ضد‌بارداری ال‌دی بر بهبود دیسمنوره انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده در سال 1400-1399 بر روی 40 نفر از زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام‌ شد. افراد به دو گروه مداخله تقسیم شدند. در گروه مداخله 1، زالو و بادکش‌درمانی بعد از اتمام قاعدگی، به‌مدت 3 جلسه (هر هفته) در هر ماه به‌مدت 2 ماه انجام شد. در گروه مداخله 2، قرص ال‌دی از روز اول قاعدگی به‌مدت 21 روز مصرف شد و بعد از 7 روز فاصله، بسته بعدی شروع شد. میزان درد افراد قبل مداخله، ماه اول، دوم و سوم بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه VAS اندازه­گیری شد. در این مطالعه، مداخله به‌مدت 2 ماه انجام شد، ولی افراد به‌مدت 3 ماه پیگیری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های من‌ویتنی، فریدمن، تی‌مستقل و کای‌اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته‌ شد.
یافته­ها: میانگین شدت درد در ماه اول، دوم و سوم پس از مداخله در گروه قرص ضدبارداری ال‌دی بیشتر از گروه زالو و بادکش‌درمانی بود و این دو گروه در ماه دوم (048/0=p) و سوم (022/0=p) با یکدیگر تفاوت آماری معنی­داری داشتند، ولی در ماه اول پس از مداخله تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (061/0=p).
نتیجه­گیری: بهره­گیری از زالو و بادکش‌درمانی در نقاط خاص قوزک، کمر و رحم در مقایسه با قرص ضدبارداری ال‌دی، باعث کاهش شدت درد قاعدگی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of leeches and cupping therapy in comparison with LD contraceptive pill on the improvement of dysmenorrhea: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Ainaz Khodaverdian 1
 • Nasim Khajavian 2
 • Roghayeh Rahmani Beilandi 3
 • Hassan Haj Talebi 4
 • Hossein Mohammadzadeh Moghadam 5
 • Mehri Moradifar 6
1 M.Sc. Student of Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
2 Instructor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Research Center for social Factors Affecting Health, School of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, Social Development and Health Promotion Research Center, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
4 General Practitioner, Haj Talebi Traditional and Modern Medicine Medical Institute, Bojnourd, Iran.
5 PhD in Traditional Medicine, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
6 Gynecologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dysmenorrhea is one of the most common disorders of the female reproductive system that causes the inability of a person to perform daily activities and disorders in communication with family members. Therefore, this study was performed with aim to evaluate the effect of leech and cupping therapy in comparison with LD contraceptive pill on the improvement of dysmenorrhea.
Methods: This randomized clinical trial study was performed in 2020-2021 on 40 women with primary dysmenorrhea. The subjects were divided into two intervention groups. In the intervention group1, after menstruation, leeches and cupping therapy for 3 sessions (each week) in each month was performed for two months.  In the intervention group 2, the LD pill was taken for 21 days from the first day of menstruation and after 7 days, the next pack was started. Pain levels before the intervention, first, second and third months after the intervention were measured using a VAS questionnaire. In this study, the intervention was performed for two months, but the subjects were followed up for three months. Data were analyzed by SPSS software version 16) and Mann-Whitney, Friedman, Chi-square and Independent t-tests. P<0.05 was considered statistically significant.Results: The mean pain intensity in the first, second and third months after the intervention was higher in the LD contraceptive pill group than the leech and cupping therapy group and the two groups were significantly different in the second (P=0.048) and third (P=0.022) months, but in the first month after the intervention, there was no statistically significant difference (P=0.061).
Conclusion: The use of leeches and cupping therapy in specific areas of the ankle, back and uterus in comparison with LD contraceptive pills reduces the severity of menstrual pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cupping therapy
 • Dysmenorrhea
 • Leech
 • Oral contraceptive pill
 1. Ataollahi M, Akbari SA, Mojab F, Roshanaie G. Effects of aromatherapy by Rosaceous on the severity and systemic symptoms of primary dysmenorrhea. Advances in Nursing and Midwifery 2015; 25(89):59-67.
 2. Abu JI, Konje JC. Leukotrienes in gynaecology: the hypothetical value of anti-leukotriene therapy in dysmenorrhoea and endometriosis. Human reproduction update 2000; 6(2):200-5.
 3. Shirmohamai Hesari Z, Zayeri F, Abadian K, Keshavarz Z, Akbari Nozari M. The effect of Teucrium polium capsule on pain duration of primary dysmenorrhea. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):66-74.
 4. Ataollahi M, Amir Ali Akbari S, Mojab F, Alavi Majd H. The effect of wheat germ extract on the severity of primary dysmenorrhea. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2014; 12(1):57-62.
 5. Strinić T, Buković D, Pavelić L, Fajdić J, Herman I, Stipić I, Palada I, Hirš I. Anthropological and clinical characteristics in adolescent women with dysmenorrhea. Collegium antropologicum 2003; 27(2):707-11.
 6. Ylikorkala O, Dawood MY. New concepts in dysmenorrhea. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1978; 130(7):833-47.
 7. Brunner LS, Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL. Brunner & Suddarth's textbook of medical surgical nursing. 12nd Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
 8. Fritz MA, Speroff L. Female infertility. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 2011; 8:1137-90.
 9. Nayeban S, Jafarnejad F, Nayeban S, Sefidgaran A. A Comparison of the Effects of Vitamin E and Vitamin B1 on the Severity and Duration of Pain in Primary Dysmenorrhea. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2014; 2(2):143-6.
 10. Wong CL, Farquhar C, Roberts H, Proctor M. Oral contraceptive pill as treatment for primary dysmenorrhoea. Cochrane database of systematic reviews 2009(2).
 11. Tabatabaee A, Zarei M, Mohammadpour A. Comparing the effect of wet-cupping and temperament reform on the severity of migraine headaches. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences 2014; 20(1):43-8.
 12. Shahriari AR, Valipoor DS. Hirudo Medicinalis in coagulopathies and cardiovascular diseases. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing 2016; 5(2):54-65.
 13. Kalender ME, Comez G, Sevinc A, Dirier A, Camci C. Leech therapy for symptomatic relief of cancer pain. Pain medicine 2010; 11(3):443-5.
 14. Abdisa T. Therapeutic importance of leech and impact of leech in domestic animals. MOJ Drug Design Development & Therapy 2018; 2:235-42.
 15. Hildebrandt JP, Lemke S. Small bite, large impact–saliva and salivary molecules in the medicinal leech, Hirudo medicinalis. Naturwissenschaften 2011; 98(12):995-1008.
 16. Hohmann CD, Stange R, Steckhan N, Robens S, Ostermann T, Paetow A, et al. The Effectiveness of Leech Therapy in Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Deutsches Ärzteblatt International 2018; 115(47):785.
 17. Hemmati AA, Siahkouhian M, Ghiyami SH, Sadeghi A. The Effect of leech therapy on Blood Lactate Level and Pain Perception Index in Athletes following an Exhausting Physical Activity. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2019; 7(3): 1-11.
 18. Dillard JN, Knapp S. Complementary and alternative pain therapy in the emergency department. Emergency Medicine Clinics 2005; 23(2):529-49.
 19. Inanmdar W, Sultana A, Mubeen U, Rahman K. Clinical efficacy of Trigonella foenum graecum (Fenugreek) and dry cupping therapy on intensity of pain in patients with primary dysmenorrhea. Chinese journal of integrative medicine 2016: 1-8.
 20. Taherpour M, Momeni M, Kazemi A, Ranjkesh F, Salimi H, Shakiba M. The effects of dry cupping on primary dysmenorrhea: A randomized clinical trial. Nursing and midwifery studies 2018; 7(4):151-6.
 21. LI MG, LI DC, LI SR. Acupuncture and moxibustion combined with cupping for primary dysmenorrhea in 66 cases. World Journal of Acupuncture-Moxibustion 2012; 22(2):68-70.
 22. Azizkhani M, Dastjerdi MV, Arani MT, Pirjani R, Sepidarkish M, Ghorat F, et al. Traditional dry cupping therapy versus medroxyprogesterone acetate in the treatment of idiopathic menorrhagia: a randomized controlled trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2018; 20(2).
 23. Waterfield J, Sim J. Clinical assessment of pain by the visual analogue scale. British Journal of Therapy and Rehabilitation 1996; 3(2):94-7.
 24. Akbarzadeh M, Ghaemmaghami M, Yazdanpanahi Z, Zare N, Azizi A, Mohagheghzadeh A. The effect dry cupping therapy at acupoint BL23 on the intensity of postpartum low back pain in primiparous women based on two types of questionnaires, 2012; a randomized clinical trial. International journal of community based nursing and midwifery 2014; 2(2):112.
 25. Hong YF, Wu JX, Wang B, Li H, He YC. The effect of moving cupping therapy on nonspecific low back pain. Chinese Journal of Rehabilitation Medicine 2006; 21(4):340-43.
 26. Bhat A, Aquil H, Zaheer M. Efficacy of hijamat bila shurt (Dry cupping) on pain relief in primary dysmenorrhea. Innovative journal of medical and health science 2013; 3(3):71-5.
 27. Sultana A, Khaleeq ur Rahman M, Farzana AL. Efficacy of hijamat bila shurt (dry cupping) on intensity of pain in dysmenorrhoea-a preliminary study. Ancient science of life 2010; 30(2):47.
 28. Lauche R, Cramer H, Choi KE, Rampp T, Saha FJ, Dobos GJ, et al. The influence of a series of five dry cupping treatments on pain and mechanical thresholds in patients with chronic non-specific neck pain-a randomised controlled pilot study. BMC complementary and alternative medicine 2011; 11(1):1-1.
 29. Mokaberinejad R, Rampisheh Z, Aliasl J, Akhtari E. The comparison of fennel infusion plus dry cupping versus metformin in management of oligomenorrhoea in patients with polycystic ovary syndrome: a randomised clinical trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2019; 39(5):652-8.
 30. Safavi NK, Zandi F. The comparative of combined oral contraceptives and combine injectable contraceptives on cycle control. Journal of Animal Biology 2013; 5(2):79-86.