بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه اتاق عمل، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران. مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آتروفی واژن یکی از مشکلات نسبتاً شایع در سنین یائسگی و از نگرانی­های بهداشتی اصلی در این گروه از زنان می­باشد. مطالعات متعددی در زمینه دارو­های گیاهی در این زمینه انجام شده، ولی یافته­های متفاوتی در مورد کارایی این روش­ها گزارش شده است، مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات چاپ شده در پایگاه­های اطلاعاتی scopus، pubmed، magiran،Cocharane databases ،web of science ، SID و google scholar در بازه زمانی 2020-2000 با استفاده از کلمات کلیدی فارسی آتروفی واژن، درمان آتروفی واژن، کارآزمایی بالینی، گیاهان دارویی، طب مکمل و طب سنتی" و کلیدواژه­های انگلیسی Vaginal Atrophy،vaginal Atrophy treatment، clinical trial، herbal medicine، complementary medicine، traditional medicine مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار STATA (نسخه 11) در سطح اطمینان 95% انجام شد. جهت ترکیب مطالعات و انجام متاآنالیز از شاخص نسبت شانس و روش Peto استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج حاصل از متاآنالیز نشان داد که در تمامی مطالعات، مداخله گیاهی، منجر به بهبود علائم آتروفی واژن شده بود (001/0>p)؛ به‌طوری‌که شانس بهبود خارش، خشکی و سوزش در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، به‌ترتیب (98/26-82/5 CI؛ 53/12=OR)، (02/11-72/4 CI؛ 21/7=OR) و (55/38-94/8 CI؛ 56/18=OR) بود. همچنین شانس بهبود دیسپارونی، شانس بهبود شاخص بلوغ سلول‌های واژن و شانس کاهش PH واژن در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به‌ترتیب (69/46-79/13 CI؛ 38/25=OR)، (37/43-61/13 CI؛ 30/24=OR) و (59/41-05/13 CI؛ 30/23=OR) بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج متاآنالیز، تأثیر استفاده از گیاهان دارویی بر آتروفی واژن در زنان یائسه از نظر آماری معنی‌دار است و استفاده از روش درمانی گیاهی می­تواند به‌عنوان جانشینی مناسب برای داروهای شیمیایی باشد؛ چراکه در زنان یائسه مورد پذیرش بیشتری نسبت به عوارض هورمون درمانی قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of herbal medicines on vaginal atrophy in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

 • Mahla Salarfard 1
 • Hamideh Yazdimoghaddam 2
 • Mahbubeh Abdollahi 3
 • Fatemeh Zahra Karimi 4
1 Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Ph.D of Nursing, Operating Room Department, Faculty of Paramedices, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran. Health Sciences Research Center, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran.
4 Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginal atrophy is one of the relatively common problems in menopausal ages and a major health concern in this group of women. Several studies have been done in the field of herbal medicine in this subject, but different findings have been reported on the efficacy of these methods. This study was performed aimed to review the studies on the effect of herbal medicines on vaginal atrophy in postmenopausal women.
Methods: In this systematic review and meta-analysis, published articles in databases of PubMed, Scopus, Magiran, Cochrane, web of science, SID and Google scholar were reviewed between 2000-2020 using English key words of "vaginal Atrophy, vaginal Atrophy treatment, clinical trial, herbal medicine, complementary medicine, traditional medicine”. Data were analyzed using STATA software (version 11) in %95 confidence interval. Odds ratio index and Peto method were used to combine studies and perform meta-analysis.
Results: Meta-analysis results showed that in all studies, herbal intervention improved the symptoms of vaginal atrophy (P<0.001). So that the odds of improving itching, dryness and burning in the intervention group compared to the control group was (OR=12.53, %95 CI: 5.82-26.98), (OR=7.21, %95 CI: 4.72-11.02), and (OR=18.56, %95 CI: 8.94-38.55), respectively. Also, the odds of improving dyspareunia, improving maturity index of vaginal cells and lowering vaginal PH in the intervention group compared to the control group was (OR=25.38, %95 CI: 13.79-46.69), (OR=24.30, %95 CI: 13.61-43.37) and (OR=23.30, %95 CI: 13.05-41.59), respectively.
Conclusion: Based on meta-analysis results, the effect of using herbal medicines on vaginal atrophy in postmenopausal women is statistically significant and the use of herbal remedies can be a good substitute for chemical drugs, because this method is accepted in postmenopausal women more than chemical drugs due to the side effects of hormone therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Menopause
 • Meta-analysis
 • Systematic review
 • Vaginal atrophy
 • Women
 1. North American Menopause Society. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. Menopause 2013; 20(9):888-902.
 2. Morali G, Polatti F, Metelitsa EN, Mascarucci P, Magnani P, Marre GB. Open, non-controlled clinical studies to assess the efficacy and safety of a medical device in form of gel topically and intravaginally used in postmenopausal women with genital atrophy. Arzneimittelforschung 2006; 56(03):230-8.
 3. Castiglione C, Licciardello O, Rampullo A, Campione C. Representation of future changes in menopausal women. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 116:4993-7.
 4. Bachmann G, Santen MR. Genitourinary syndrome of menopause (vulvovaginal atrophy): Clinical manifestations and diagnosis; 2020. [https://www.uptodate.com].
 5. Kagan R, Kellogg-Spadt S, Parish SJ. Practical treatment considerations in the management of genitourinary syndrome of menopause. Drugs & aging 2019; 36(10):897-908.
 6. Portman DJ, Gass ML. Genitourinary syndrome of menopause: new terminology for vulvovaginal atrophy from the International Society for the Study of Women's Sexual Health and the North American Menopause Society. Maturitas 2014; 79(3):349-54.
 7. Golmakani N, SharifiSistani N, Taghi Shakeri M, Hasanzade Mofrad M, Sajadi Tabassi A. Comparing two treatment methods of vitamin E suppository and conjugated estrogen vaginal cream on the quality of life in menopausal women with vaginal atrophy. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2014; 2(4):253-61.
 8. Cotreau MM, Chennathukuzhi VM, Harris HA, Han L, Dorner AJ, Apseloff G, et al. A study of 17β-estradiol-regulated genes in the vagina of postmenopausal women with vaginal atrophy. Maturitas 2007; 58(4):366-76.
 9. Shahraz S, Ghaziani T. A comprehensive textbook of drug information. Tehran. Iranpharma; 2002.
 10. Sinha A, Ewies AA. Non-hormonal topical treatment of vulvovaginal atrophy: an up-to-date overview. Climacteric 2013; 16(3):305-12.
 11. Panjari M, Davis SR. Vaginal DHEA to treat menopause related atrophy: a review of the evidence. Maturitas 2011; 70(1):22-5.
 12. Taffazoli M, Amiri Farahani L, Mohammadzadeh A, Esmaeeli H, Ghazvini K. Dose topical application of breast milk affect on bacterial colonization in umbilical cord. Koomesh. 2008; 10 (1):29-36.
 13. Kang HJ, Ansbacher R, Hammoud MM. Use of alternative and complementary medicine in menopause. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2002; 79(3):195-207.
 14. Shakeri F GN, Hamedi Sh, Saghafi N. Comparison of the effect of vaginal flaxseed cream and conjugated estrogen on the treatment of vaginal atrophy and sexual satisfaction in postmenopausal women Mashhad University of Medical Sciences; 2020.
 15. Suwanvesh N, Manonai J, Sophonsritsuk A, Cherdshewasart W. Comparison of Pueraria mirifica gel and conjugated equine estrogen cream effects on vaginal health in postmenopausal women. Menopause 2017; 24(2):210-5.
 16. Mazalzadeh F HK, Namjoyan F, Saki Malehi A. Effect of Fenugreek Vaginal Cream on Vaginal Atrophy in Postmenopausal Women Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. ; 2016.
 17. Bosak Z, Iravani M, Moghimipour E, Haghighizadeh MH, Jelodarian P. Evaluation of the effect of chamomile vaginal gel on subjective symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women: a randomized clinical controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7):23-31.
 18. Yaralizadeh M, Abedi P, Najar S, Namjoyan F, Saki A. Effect of Foeniculum vulgare (fennel) vaginal cream on vaginal atrophy in postmenopausal women: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Maturitas 2016; 84:75-80.
 19. Sadeghi M, Namjouyan F, Cheraghian B, Abbaspoor Z. Impact of Glycyrrhiza glabra (licorice) vaginal cream on vaginal signs and symptoms of vaginal atrophy in postmenopausal women: A randomized double blind controlled trial. Journal of traditional and complementary medicine 2020; 10(2):110-5.
 20. Ghazanfarpour M, Shokrollahi P, Khadivzadeh T, Baharian Sharghi N, Mirzaii Najmabadi K, Babakhanian M, et al. Effect of Foeniculum vulgare (fennel) on vaginal atrophy in postmenopausal women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Post reproductive health 2017; 23(4):171-6.
 21. Colli MC, Bracht A, Soares AA, de Oliveira AL, Bôer CG, de Souza CG, et al. Evaluation of the efficacy of flaxseed meal and flaxseed extract in reducing menopausal symptoms. Journal of medicinal food 2012; 15(9):840-5.
 22. Manonai J, Songchitsomboon S, Chanda K, Hong JH, Komindr S. The effect of a soy-rich diet on urogenital atrophy: a randomized, cross-over trial. Maturitas 2006; 54(2):135-40.
 23. Levis S, Strickman-Stein N, Ganjei-Azar P, Xu P, Doerge DR, Krischer J. Soy isoflavones in the prevention of menopausal bone loss and menopausal symptoms: a randomized, double-blind trial. Archives of internal medicine 2011; 171(15):1363-9.
 24. Radhakrishnan G, Rashmi NA, Vaid NB. Evaluation of isoflavone rich soy protein supplementation for postmenopausal therapy. Pak J Nutr 2009; 8(7):1009-7.
 25. Upmalis DH, Lobo R, Bradley L, Warren M, Cone FL, Lamia CA. Vasomotor symptom relief by soy isoflavone extract tablets in postmenopausal women: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Menopause (New York, NY) 2000; 7(4):236-42.
 26. Nahas EP, Neto JN, De Luca L, Traiman P, Pontes A, Dalben I. Benefits of soy germ isoflavones in postmenopausal women with contraindication for conventional hormone replacement therapy. Maturitas 2004; 48(4):372-80.
 27. Nahas EA, Nahas-Neto J, Orsatti FL, Carvalho EP, Oliveira ML, Dias R. Efficacy and safety of a soy isoflavone extract in postmenopausal women: a randomized, double-blind, and placebo-controlled study. Maturitas 2007; 58(3):249-58.
 28. Kotsopoulos D, Dalais FS, Liang YL, McGrath BP, Teede HJ. The effects of soy protein containing phytoestrogens on menopausal symptoms in postmenopausal women. Climacteric 2000; 3(3):161-7.
 29. Knight DC, Howes JB, Eden JA, Howes LG. Effects on menopausal symptoms and acceptability of isoflavone-containing soy powder dietary supplementation. Climacteric 2001; 4(1):13-8.
 30. Chiechi LM, Putignano G, Guerra V, Schiavelli MP, Cisternino AM, Carriero C. The effect of a soy rich diet on the vaginal epithelium in postmenopause: a randomized double blind trial. Maturitas 2003; 45(4):241-6.
 31. Carmignani LO, Pedro AO, Costa-Paiva LH, Pinto-Neto AM. The effect of dietary soy supplementation compared to estrogen and placebo on menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Maturitas 2010; 67(3):262-9.
 32. Balk JL, Whiteside DA, Naus G, DeFerrari E, Roberts JM. A pilot study of the effects of phytoestrogen supplementation on postmenopausal endometrium. The Journal of the Society for Gynecologic Investigation: JSGI 2002; 9(4):238-42.
 33. Lorzadeh N, Sepavand F, Soleimaninezhad M, Kazemirad N. The effect of extract of internal layer of quercus (OAK GAL) in contraction of vaginal smooth muscles in women with vaginal relaxation. Journal of Medicinal Plants 2016; 15(60):173-81.
 34. Hong SN, Kim JH, Kim HY, Kim A. Effect of black cohosh on genital atrophy and its adverse effect in postmenopausal women. The Journal of Korean Society of Menopause 2012; 18(2):106-12.
 35. Lima SM, Yamada SS, Reis BF, Postigo S, da Silva MA, Aoki T. Effective treatment of vaginal atrophy with isoflavone vaginal gel. Maturitas 2013; 74(3):252-8.
 36. Hanachi P, Golkho S. Assessment of soy phytoestrogens and exercise on lipid profiles and menopause symptoms in menopausal women. J Biol Sci 2008; 8(4):789-93.
 37. Shamshad Begum S, Jayalakshmi HK, Vidyavathi HG, Gopakumar G, Abin I, Balu M, et al. A novel extract of fenugreek husk (FenuSMART™) alleviates postmenopausal symptoms and helps to establish the hormonal balance: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled study. Phytotherapy Research 2016; 30(11):1775-84.
 38. Manonai J, Chittacharoen A, Theppisai U, Theppisai H. Effect of Pueraria mirifica on vaginal health. Menopause 2007; 14(5):919-24.
 39. SUN NX. Black cohosh improves vaginal atrophy in postmenopausal women. Academic Journal of Second Military Medical University 2012: 339-41.
 40. Menati L, Khaleghinezhad K, Tadayon M, Siahpoosh A. Evaluation of contextual and demographic factors on licorice effects on reducing hot flashes in postmenopause women. Health care for women international 2014; 35(1):87-99.
 41. Abdolahi F, Azadbakht M, Shabankhani B, Rezaie Abhari F, Moslemizadeh N. Effect of aqueous Glycyrrhza globra extract on menopausal symptoms. J Mazandaran Univ Med Sci 2007; 16(56):75-82
 42. Gruia A, Raba DN, Dumbrava D, Moldovan C, Bordean D, Mateescu C. Fatty acids composition and oil characteristics of linseed (Linum Usitatissimum L.) from Romania. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies 2012; 18(2):136-40.
 43. Mazalzadeh F, Hekmat K, Namjoyan F, SakiMalehi A. Effect of fenugreek vaginal cream on dyspareunia and sexual satisfaction in menopausal women: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(3):22-30.
 44. Krum H, Schlaich M, Whitbourn R, Sobotka PA, Sadowski J, Bartus K, et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study. The Lancet 2009; 373(9671):1275-81.
 45. Golzareh P, Rahimi R, Rahimikian F, Bekhradi R, Mehran A. The effect of fennel oral capsules on physical symptoms caused by menopause in women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(9):41-8.
 46. Masoumi SZ, Shayan A, Ahmadinia H, Moradkhani S, Farhadian M, Ebrahimi R, et al. A comparative study on the effect of black cohosh and salvia on hot flashes in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7):1-12.
 47. Ebrahimi M, Taghizadeh M. The effect of soy protein on menopausal symptoms in postmenopausal women Urmia. Hakim Research Journal 2009; 11(4):16-20.
 48. Motevaselian M, Farahi F. Measurement of extractive materiales of quercus infectoria for foodstuff and medicinal value of it (Doctoral dissertation, Doctoral thesis. Medical faculty. Tehran University); 1979.
 49. Asgharpoor M, Rahmany R. Medicinal Plants Used in Treatment of Vaginal Atrophy in Postmenopausal Women: A Systematic Review. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2021; 30(194):140-55.
 50. Sharifi Heris Z, Farahani LA, Haghani H, Abdoli Oskouee S, Hasanpoor–Azghady SB. Comparison the effects of topical application of olive and calendula ointments on Children's diaper dermatitis: a tripleblind randomized clinical trial. Dermatologic therapy 2018; 31(6):e12731.