خشونت خانگی از طرف همسر و پره اکلامپسی: یک مطالعه مورد - شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد آمار حیاتی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی، از عوارض شایع بارداری و از علل عمده مرگ و میر مادران است که عوامل متعددی از جمله افسردگی، استرس روانی و فیزیکی ممکن است در بروز آن نقش داشته باشد.  مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خشونت خانگی از طرف همسر با پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1390 بر روی 150 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 150 زن سالم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، فرم اطلاعات مربوط به علائم بالینی و آزمایشگاهی پره اکلامپسی، DASS 21 و پرسشنامه پژوهشگر ساخته برگرفته از مقیاس حل اختلافات زناشویی اشتراوس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، کای دو، ضریب همبستگی و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین خشونت خانگی از طرف همسر با پره اکلامپسی ارتباط معناداری وجود داشت (001/0>p). احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی در صورت مواجهه با خشونت کل، 6/1 برابر گروه شاهد، مواجهه با خشونت روانی، 2/3 برابر گروه شاهد و مواجهه با خشونت جنسی، 6/1 برابر گروه شاهد بود. بین شدت خشونت جنسی و روانی از طرف همسر با پره اکلامپسی ارتباط معناداری وجود داشت (001/0>p) اما بین خشونت جسمی (475/0=p) و آسیب ناشی از خشونت (760/0=p) با پره اکلامپسی ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: خشونت از طرف همسر به ویژه خشونت جنسی و روانی، زمینه ساز بروز پره اکلامپسی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intimate Partner Violence and Pre-Eclampsia: A Case-Control Study

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Kordi 1
  • Akramsadat Abbaszadeh 2
  • Naghmeh Mokhber 3
  • Marziyeh Lotfalizadeh 4
  • Saeed Ebrahimzadeh 5
1 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Biostatistics, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pre-eclampsia is the most common complication of pregnancy and a major factor of maternal mortality in which multiple causes such as depression, and psychophysical stress may be involved. The purpose of this study was determining the relationship between intimate partner violence and pre-eclampsia.
Methods: This case-control study was conducted on 300 pregnant women with pre-eclampsia and 150 healthy women without pre-eclampsia referred to health centers, state hospitals, and private hospitals of Mashhad, Iran in 2011. Data were collected using a questionnaire about demographic characteristic, an information form about clinical and laboratory symptoms of pre-eclampsia, Dass 21 and revised conflict tactics scales. Data were analyzed using SPSS software (version 11.5) and independent t-test, mann-whitney, chi-square, correlation coefficient and logistic regressions. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Domestic violence had significant relationship with pre-eclampsia (p<0.001). Odd ratio of pre-eclampsia with total violence was 1.6 fold higher than control group, psychological violence was 3.2 fold higher than control group and sexual violence was 1.6 fold higher than control group. There were no significant association between physical violence (p=0.475), injuries due to violence (p=0.760) and pre-eclampsia. But there were significant correlation between severity of intimate partner’s sexual and psychological violence and pre-eclampsia (p<0.001).
Conclusion: Intimate partner violence particularly sexual and emotional violence are the base of incidence risk of preeclampsia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic violence
  • Pre-eclampsia
  • spouse