مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پس درد، یک پدیده معمول بعد از زایمان می باشد. داروها تأثیر مثبتی بر کاهش پس درد دارند، ولی ممکن است اثرات مضری داشته باشند. یکی از روش های کاهش درد، داروهای گیاهی می باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پس درد در زنان چندزای زایمان کرده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه دوسوکور در سال 1385 بر روی 105 زنی که 4-2 ساعت از زمان زایمان آنها گذشته بود و شدت پس درد متوسط تا شدید داشتند، انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی در سه گروه (زیره سبز 600 میلی گرمی، مفنامیک اسید 250 میلی گرمی و دارونما) قرار گرفتند. میزان پس درد در زمان های قبل، هر یک ساعت تا 6 ساعت بعد از مداخله توسط مقیاس تطابق دیداری (0-100 میلی متری) اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس،کاپلان مایر و آنالیز داده های طولی و مدل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: سه گروه قبل از مداخله از نظر میانگین شدت پس درد همگن بودند (452/0=p). اما بعد از مداخله کاهش شدت پس درد در گروه مفنامیک اسید و زیره سبز بیشتر از دارونما بود. شدت پس درد در گروه زیره سبز نسبت به مفنامیک اسید، اختلاف آماری معنی داری نداشت ولی مفنامیک اسید نسبت به دارونما اختلاف آماری معناداری داشت (001/0=p).
نتیجه‌گیری: زیره سبز بیشتر از پلاسبو و کمتر از مفنامیک اسید بر شدت پس درد مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effects of Cuminum and Mefenamic Acid on After Pains in Multiparous Women

نویسندگان [English]

  • Mahin Tafazoli 1
  • Maryam Khadem Ahmadabadi 2
  • Javad Asili 3
  • Habibollah Esmaili 4
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: After pains are a common phenomenon after vaginal delivery and medicines have good effect on after pains relief, but their usage may have adverse effects. One of the methods of pain relief is herbal medicine. The purpose of this study was comparing the effects of Cuminum and mefenamic acid on after pains in multiparous women.
Methods: This three-group double-blind clinical trial was conducted on 105 women whose delivery passed 2-4 hours and had moderate to severe after pain. They were randomly divided into three groups (Cuminum 600 mg, mefenamic acid 250 mg and placebo). After pains were measured and compared by a visual scale (0-100 mm) at the time before intervention and every hour until 6 hours after intervention. Data were analyzed with SPSS software version 11.5, one way ANOVA, kruskal-wallis, Kaplan-Maier, analysis of longitudinal and general liner model. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean of after pains intensity was similar in the three groups before the intervention (p=0.452), but after the intervention, after pains intensity in placebo group was less than mefenamic acid and Cuminum groups. After pains intensity did not show any significant differences between Cuminum and mefenamic acid groups but mefenamic acid was more effective than placebo in pain relief (p=0.001).
Conclusion: Cuminum is more effective than placebo and less effective than mefenamic acid on after pains intensity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuminum
  • Pains
  • Parity
  • Mefenamic Acid