بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، واحد بین الملل اروند، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده ‌پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات ارتقاء بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی‌، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: عملکرد جنسی سالم، یکی از مهمترین عوامل مداخله گر در احساس تندرستی و کیفیت زندگی زنان است. عوامل مختلفی در برقراری رابطه جنسی مطلوب مؤثرند. در سال های اخیر مسئله چاقی و تأثیر شاخص توده بدنی بر عملکرد جنسی زنان مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 330 زن 45-15 ساله شهر اهواز انجام شد. افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه فردی و پرسشنامه عملکرد جنسی زنان (FSFI) جمع آوری شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، کای اسکوئر، آنوا و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین امتیاز کل عملکرد جنسی در افراد مورد مطالعه 45/4 ±60/26 بود. میانگین شاخص توده بدنی در زنان مورد مطالعه 45/4±41/26 کیلوگرم بر متر مربع بود. میانگین نمره کل عملکرد جنسی در گروه با شاخص توده بدنی طبیعی 51/5±38/26، در گروه اضافه وزن 49/3±76/26 و در گروه چاق 47/3±72/ 26 بود. ارتباط آماری معنی داری بین سه گروه شاخص توده بدنی با نمره کل عملکرد جنسی و حوزه های آن وجود نداشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: میان شاخص توده بدنی و حوزه های عملکرد جنسی زنان، ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. هر چند نتیجه گیری قطعی در این زمینه نیازمند انجام مطالعات وسیع تری در این زمینه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Body Mass Index and Women Sexual Function

نویسندگان [English]

  • Hosna Faridi 1
  • Shanaz Najar 2
  • Mojgan Javadnoori 3
1 M.Sc. Student of Midwifery, Arvand International Unit, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, Reproductive Health Promotion Research center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

uction: Healthy sexual function is one of the most important confounding factors in a woman’s sense of well-being and quality of life. Various factors are involved in establishing a good sex. In recent years, the problem of obesity and impact of body mass index on sexual function in women has been considered. This study investigated the relationship between body mass index and female sexual function.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 330 women aged 15-45 years between May and September 2013 in Ahvaz, Iran. Cluster randomized sampling method was used. Data were collected using demographic questionnaire and the Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire and analyzed using SPSS software (version 19), Kolmogorov–Smirnov, Chi-Square, ANOVA and regression tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean of total FSFI score was 26.60±4.45. The mean of body mass index was 26.41±4.58 kg/m2. The mean of FSFI scores were 26.38 ±5.51 in normal body mass index group, 26.76±3.49 in overweight women and 26.72±3.47 in obese women. No significant difference was found in BMI groups regarding to FSFI scores (p<0.05).
Conclusion: Overweight and obesity has no significant relationship with Sexual function in women, but definitive conclusion in this issue requires further studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body mass index
  • Obesity
  • Overweight
  • Sexual function