بررسی ارتباط وضعیت سلامت مادران باردار با کم وزنی و مرگ و میر نوزادان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان

2 کارشناس ارشد بهداشت، کارشناس مسئول سلامت خانواده و جمعیتدانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 فوق لیسانس آمار زیستی

4 کارشناس ارشد جنین شناسی، کارشناس سلامت مادران

چکیده

مقدمه:

نوزادان کم وزن به دلیل شرایط خاص خود بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارنددر این مطالعه به بررسی وضعیت سلامت مادران باردار با کم وزنی و مرگ ومیر نوزادان پرداخته شده است.مواد و روشها:

در پژوهش همگروهی ترکیبی اطلاعات کلیه نوزادان متولدشده در طی سال 1399 تا 28 روز پس از تولد به همراه مادرانشان از طریق پرونده الکترونیک سلامت سینا و مصاحبه سازمان یافته جمع آوری گردید وجهت آنالیز آماری از نرم افزار آماری SPSS نسل 22و آزمونهای X2 و فیشر و من ویتنی استفاده شد.

یافته ها :

میانگین وزن 2026 نوزاد بررسی شده در هنگام تولد 5/4 ± 86/3156 گرم و درصد LBW 71/6 % بود. بین جنسیت، BMI مادر، داشتن / ابتلا به بیماری مزمن، تعداد بارداری مادر، مصرف مکملهای دوران بارداری، نوع زایمان و تعداد مراقبت انجام شده در طول بارداری، سن داخل رحمی و چندقلویی با تولد نوزاد کم وزن ارتباط معناداری وجود داشت. (p<0.05)

ارتباط معناداری بین قد نوزاد، وزن مادر در ابتدای بارداری، BMI مادر و وزن انتهای بارداری در دو گروه نوزادان با وزن کم هنگام تولد و نوزادان با وزن طبیعی وجود داشت( P<0.05).

نتیجه گیری:

ﺳﻨﺠﺶ وزن و نمایه توده بدنی مادر قبل از بارداری و حین بارداری و اهمیت تغذیه آنان در این دوران امری لازم می باشد .عدم وزن گیری مناسب مادر از عوامل خطر منجر به تولد نوزادان کم وزن و نارس می باشد.

کلمات کلیدی :

بارداری، مرگ و میر، نمایه توده بدنی مادر، نوزاد، وزن پایین هنگام تولد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between health status of pregnant mothers on low Birth weight and mortality of Infants

نویسندگان [English]

  • somayeh moein darbari 1
  • toktam forghani 2
  • fatemeh rezaeisharif 3
  • samaneh davoudi farimani 4
1 Assistant Professor
2 Master of Health, Expert in charge of family and population health
3 B.s of statistics
4 Master of Embryology, Expert in of maternal health, Fariman Health Office
چکیده [English]

Introduction:

Low birth weight infants are more at risk of death due to their special conditions. In this study, the health status of pregnant women with low birth weight and infant mortality was investigated.Materials & Methods:

In a combined cohort study, information of all infants born during 2020 to 28 days after birth with their mothers was collected through Sina Health electronic file and organized interviews for statistical analysis from SPSS statistical software of 22nd generation and X2, Fisher and I tests. Whitney was used.Results:

The mean weight of 2026 neonates at birth was 3156.86± 4/5 g and LBW percentage was 6.71%.. There was a significant relationship between gender, maternal BMI, having / suffering from chronic disease, number of maternal pregnancies, pregnancy supplements, type of delivery and number of care provided during pregnancy, history of jaundice, intrauterine age and multiple births with low birth weight (p <0.05). There was a significant difference between infant height, maternal weight at the beginning of pregnancy, maternal BMI and end-pregnancy weight in the two groups of low birth weight infants and normal weight infants (P <0.05).

Conclusion:

Measuring Weight and body mass index of the mother before pregnancy and during pregnancy and the importance of their nutrition during this period is necessary. Lack of proper weight gain of the mother is a risk factor leading to low birth weight and premature infants.Keywords:

Pregnancy, mortality, Maternal body mass index, infant, low birth weight

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Mortality
  • Maternal body mass index
  • Infant
  • Low birth weight