مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

5 مربی گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ارتقاء کیفیت زندگی، تلاش اساسی جوامع بشری است. بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی نیز به دلیل وجود مسائل جنسیتی و فشارهای وارده به آنها، بیشتر در معرض خطر مشکلات روانی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در شهر تهران و سال 1391 بر روی 46 تبدل خواه جنسی مرد به زن انجام شد. جهت مقایسه کیفیت زندگی و عوامل فردی مرتبط با آن، 184 نفر از بین زنان عادی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. جهت بررسی کیفیت زندگی واحدهای پژوهش، ابتدا اطلاعات فردی آنان گردآوری شد و سپس پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی (SF36) در هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  (نسخه 18) و آزمون های تی مستقل و آنووا (یک طرفه، توکی و چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مقایسه کیفیت زندگی در زنان تبدل خواه جنسی بر حسب متغیرهایی نظیر سطح تحصیلات در بُعد عملکرد جسمانی (04/0=p)، وضعیت شغلی در ابعاد عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی (به ترتیب 03/0=p و 01/0=(p، سابقه علائم روانپزشکی در بُعد سلامت روان (03/0=p) و کفایت درآمد در بعد سلامت عمومی (01/0=p) معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: نمره کل کیفیت زندگی زنان تبدل خواه جنسی، مشابه زنان عادی است. کیفیت زندگی زنان تبدل خواه در ارتباط با عوامل متعددی نظیر سطح تحصیلات، شغل، کفایت درآمد و ثبات روانی افراد قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quality Of Life in Gender Identity Disorders after Sex Reassignment Surgery with Normal Women in Tehran, Iran, 2012

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vasegh Rahimparvar 1
  • Mahdieh Sadat Mousavi 2
  • Firouzeh Rayisi 3
  • Farideh Khodabandeh 4
  • Naser Bahrani 5
1 Lecturer, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Forensics, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Lecturer, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Promotion of quality of life in many communities is seen as their major effort. Patients with gender identity disorder are at greater risk of mental health problems because of the gender issues and pressures upon them. This study was done aimed to compare the quality of life in patients with gender identity disorders after sex reassignment surgery with normal women.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 46 male to female transsexual in Tehran, Iran, 2012. 184 normal women as controls were selected to compare quality of life and associated individual factors. Demographic information was collected and a standard questionnaire of quality of life (SF36) was used in both groups.
Results: The quality of life showed significant differences in transsexual women regarding education level in aspect of physical function (p=0.04), occupational status in aspects of social function and general health (p=0.03 and p=0.01, respectively), history of psychiatric problems in aspect of mental health (p=0.03) and income adequacy in aspect of general health (p=0.01).
Conclusion:Total score of quality of life among transsexual women is similar to normal women. Quality of life among transsexual women is associated with level of education, job, income adequacy and mental stability.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Identity
  • Quality of life
  • Sex Reassignment Surgery