روشهای غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران: یک مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

4 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 متخصص طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

7 مربی گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ، از شکایت­های شایع زنان در نیمۀ اول بارداری است. برای پیشگیری از تهوع و استفراغ، روش‌های دارویی و غیردارویی متعددی پیشنهاد شده است. از آنجایی که درمان­های دارویی با عوارض جانبی همراه هستند، مطالعه حاضر با هدف بررسی روش­های غیردارویی کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری در ایران انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور روایتی یا نقلی، تمام مقالات چاپ شده در مجلات فارسی زبان داخلی با استفاده از بانک­های اطلاعاتی SID، Magiran و موتور جستجوگر گوگل اسکالر و استفاده از کلیدواژه‌های فارسی: روش­های غیردارویی، تهوع، استفراغ و بارداری و ترکیبی از این کلیدواژه­ها در بازه زمانی 1380 تا سال 1400 مورد جستجو قرار گرفتند. در این مطالعه فقط مطالعات کارآزمایی بالینی و اصیل مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: در این مطالعه از بین 679 مقالات جستجو شده، 28 مقاله مرتبط که تمامی اطلاعات مورد بررسی در چک‌لیست طراحی شده را داشتند، وارد مطالعه شدند. بر اساس نتایج مورد بررسی، روش­های غیردارویی متعددی از جمله استفاده از طب فشاری، آموزش تن‌آرامی بنسون، آرام‌سازی پیشرونده عضلانی، راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا، رفلکسولوژی شبکه خورشیدی کف پا، آروماتراپی با لیمو، مشاوره روانی با رویکرد زوج درمانی، مشاورۀ خانواده محور، حمایت تلفنی و استفاده از داروهای گیاهی نظیر زنجبیل، بابونه و هل، بر درمان تهوع و استفراغ بارداری مؤثر بودند.
نتیجهگیری: مطالعه حاضر شواهد مناسبی در زمینه مؤثر بودن و بی‌ضرر بودن تمامی روش­های مورد استفاده در مطالعات را نشان داد. به‌نظر می­رسد تمامی روش­های غیردارویی تهوع و استفراغ مانند استفاده از طب فشاری را بتوان به‌عنوان روش­هایی بسیار آسان در درمان زنان باردار استفاده کرد؛ با این حال مطالعه حاضر قادر نبود ارجحیت روش‌های پیشنهاد شده را بررسی کند که مراقبان سلامت می­توانند با توجه به امکانات موجود و تمایلات بیمار از بین روش­هایی که توسط شواهد قبلی از مطالعات کارآزمایی بالینی پشتیبانی می­شوند، انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-pharmacological methods of controlling nausea and vomiting during pregnancy in Iran: A narrative review study

نویسندگان [English]

 • Hashem Jarineshin 1
 • Seyed Ebrahim Sadeghi 2
 • Mehrdad Malekshoar 3
 • Mohammad Sadegh Sanie Jahromi 4
 • Fatemeh Rahmanian 5
 • Naser Hatami 6
 • Navid Kalani 7
1 Associate professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
3 Assistant professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
4 Associate professor, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Emergency medicine specialist, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
6 Student of Medicine, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
7 Instructor, Department of Anesthesiology, Research Center for Social Determinants of Health, School of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nausea and vomiting are common complaints of women in the first half of pregnancy. Several pharmacological and non-pharmacological methods have been suggested to prevent nausea and vomiting. Since pharmacological treatments are associated with side effects, this study was performed with aim to investigate non-pharmacological methods of controlling nausea and vomiting during pregnancy in Iran.
Methods: In this narrative or narrative review study, all the articles published in domestic Persian language journals were searched using the databases of SID, Magiran and Google Scholar search engines, and the use of Persian keywords of non-pharmacological methods, nausea, vomiting and pregnancy and a combination of these keywords between 2001 and 2021. In this study, only original and clinical trial studies were reviewed.
Results: Among the searched 679 articles, 28 related articles which had all the information in the designed checklist were included in the study. Based on the results, several non-pharmacological methods including use of acupressure, Benson relaxation training, progressive muscle relaxation, Ottawa Nutrition Guide, Solar Soil Reflexology, Lemon Aromatherapy, Psychological counseling with a couple therapy approach, Family-centered Counseling, Telephone Support, and herbal remedies such as ginger, chamomile and cardamom were effective in treating pregnancy nausea and vomiting.
Conclusion: The present study showed good evidence for the effectiveness and safety of all methods used in the studies. It seems that all non-pharmacological methods of nausea and vomiting such as acupressure can be used as very easy methods in the treatment of pregnant women; however, the present study was not able to evaluate the preference of the proposed methods that health care providers can choose from the methods supported by previous evidence from clinical trial studies according to the available facilities and patient preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Nausea
 • Non-pharmacological methods
 • Pregnancy
 • Vomiting
 1. Liu MC, Kuo SH, Lin CP, Yang YM, Chou FH, Yang YH. Effects of professional support on nausea, vomiting, and quality of life during early pregnancy. Biological research for nursing 2014; 16(4):378-86.
 2. Clark SM, Costantine MM, Hankins GD. Review of NVP and HG and early pharmacotherapeutic intervention. Obstetrics and Gynecology International 2012; 2012.
 3. Mehrolhasani Y. A comparison of ondansetron and promethasin in treating hyperemesis gravidarum. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2013; 20(4):354-62.
 4. Soltani AZ, Kajuri MD, Safavi SH, Hosseini FA. Frequency and severity of nausea and vomiting in pregnancy and the related factors among pregnant women. Iran Journal of Nursing 2007; 19(48):95-102.
 5. Matthews A, Haas DM, O'Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015(9).
 6. Ghasemloo H, Sadeghi SE, Jarineshin H, Rastgarian A, Taheri L, Rasekh Jahromi A, et al. Control of nausea and vomiting in women undergoing cesarean section with spinal anesthesia: A narrative review study on the role of drugs. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(7):98-107.
 7. Niebyl JR. Nausea and vomiting in pregnancy. New England Journal of Medicine. 2010; 363(16):1544-50.
 8. Davis M. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review. The Journal of perinatal & neonatal nursing 2004; 18(4):312-28.
 9. Hall HG, Griffiths DL, McKenna LG. The use of complementary and alternative medicine by pregnant women: a literature review. Midwifery 2011; 27(6):817-24.
 10. Refaei M, Aghababaei S, Pourreza A, Masoumi SZ. Socioeconomic and reproductive health outcomes of female genital mutilation. Arch Iran Med 2016; 19(11):805-11.
 11. Jadidi Z, Kazemi F, Shayan A, Aghababaei S. The effect of Benson relaxation training on the severity of nausea and vomiting in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(8):75-83.
 12. Asadollahi F, Babazadeh R, Abdi H, Esmaeily H. Effect of foot solar plexus reflexology on severity of nausea and vomiting at first half of pregnancy: A Randomized Clinical Trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(6):54-64.
 13. Shourgashti Z, Mirzaei K, Chamanzari H, Asghari Nekah M, Dadgar S, Emami Moghaddam Z. The effect of progressive muscle relaxation on nausea and vomiting in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(2):52-62.
 14. Ezzati Arasteh F, Shobeiri F, Mafakheri B, Mohamadi Y, Parsa P. The Effect of Lemon aromatherapy on nausea and vomiting of pregnancy: A randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(1):46-52.
 15. Saeedi Z, Alidoosti K, Mirzaee F, Ahmadi A, Dahesh T. The effect of combination of psychological counseling and acupressure training with couple therapy approach on nausea and vomiting in pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(11):71-9.
 16. Sangestani G, Khalili F, Mohammadi Y, Aghababaei S. Effect of Family Centered Consultation on Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Clinical Trial Study. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2018; 26(2):129-36
 17. Nazari S, Nazari S, Shayan A, Shobeiri F, Ahmadi Nia Tabesh R. Comparison of the Effects of Ondansetron, Vitamin B6 and Ginger Rhizome in Nausea and Vomiting of Pregnancy: A randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(7):29-35.
 18. Pakniat H, Memarzadeh MR, Azh N, Mafi M, Ranjkesh F. Comparison of the effect of chamomile, Ginger and vitamin B6 on treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomized clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(8):47-54.
 19. Soltani M, Golmakani N, Mazloom SR. The effect of an educational intervention based on Ottawa Guideline on nausea and vomiting at first trimester of pregnancy. Payesh (Health Monitor) 2017; 16(2):219-29.
 20. Ozgoli G, Gharayagh Zandi M, Nazem Ekbatani N, Allavi H, Moattar F. Cardamom powder effect on nausea and vomiting during pregnancy. Complement Med J 2015; 14:1056-76.
 21. Abedian Z, Abbaszadeh N, Latifnejad Roudsari R, Shakeri MT. The effect of telephone support on the severity of nausea and vomiting in the first trimester of pregnancy in the primiparous women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(118):18-29.
 22. Saberi F, Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Impact of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy. KAUMS Journal (FEYZ) 2012; 16(3):212-8.
 23. Narenji F, Delavar M, Rafie M. Comparison of ginger powder and fresh root of ginger on the nausea and vomiting of the pregnancy. Complementary Medicine Journal 2013; 2(4):336-43.
 24. Modares M, Besharat S, Mahmoudi M. Effect of Ginger and Chamomile capsules on nausea and vomiting in pregnancy. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2012; 14(1):46-51.
 25. Firouzbakht M, Nikpour M, Omidvar S, Kiapour A. Comparative study of effects of ginger with vit. B6 in treatment nausea and vomiting during pregnancy. Quarterly Journal of Health Breeze, 2013; 1(3): 8-13.
 26. Nourani Sh, Aparnak F, Sadr Nabavi R, Ebrahimzadeh S. Comparison of K-K9 and P6 points acupressure on nausea and vomiting in the first half of pregnancy. Studies in Medical Sciences. 2011 Oct 10;22(4):369-78.
 27. Khavandizadeh Aghadam S, Mahfouzi B. Evaluation of the effects of acupressure by sea band on nausea and vomiting of pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(2):39-44. 
 28. Hosseinkhani N, Sadeghi T. The effect of ginger on pregnancy-induced nausea during first trimester. Iran Journal of Nursing 2009; 22(60):75-83.
 29. Seidaghamiri ZB, Hosseini NS, Ramezanzadeh F, Haghollahi F, Vijeh M. Effect of acupressure by Sea-Bands on nausea and vomiting of pregnancy. Payesh (Health Monitor) 2008; 7(4):369-74.
 30. Salehian T, Delaram M, Tadayon M. The effect of acupressure using C-band on the severity of pregnancy nausea and vomiting. Hormozgan Medical Journal 2007; 11(1):77-82.
 31. Ozgoli G, Shahbazzadegan S, Rasaeian N, Alavi MH. Effect of acupressure with wristband on nausea and vomiting of pregnancy. J Ardabil Univ Med Sci 2007; 7(3):247-253.
 32. Basirat Z, Moghadamnia AK, Sharifi Razavi A. The effect of ginger biscuit on nausea and vomiting in early pregnancy. Journal of Babol University of Medical Sciences 2006; 8(4):32-7.
 33. Hematzadeh SH, Sadeghi KS, Sayahmeli M, Pezeshki Z, Asnaashari S, Delazar A. The comparison of ginger and metoclopramid in treatment of pregnant women’s nausea and vomiting. Pharmaceutical Sciences 2007; 12(4):1-5.
 34. Tadayon M, Salehian T, Abbaspour Z, Latifi SM. Comparison of the effect of acupressure and vitamin B6 on the severity of nausea and vomiting in pregnancy. Jundishapur Scientific Medical Journal 2005; 4(3):195-200.
 35. Salehian T, Tadayon M, Delaram M, Abbaspour Z. The comparison of the acupressure and pyridoxine effect on severity of both nausea and vomiting in primigravida women. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2005; 7(3):22-60.
 36. Ozgoli G, Goli M, Moatar F, Afrakhteh M, Velaeai N. Ginger for nausea and vomiting in pregnancy. Research in Medicine 2004; 28(2):131-4.
 37. Abol Ghasemi S, Razmjoo N, Moallem A, Esmaeili H. Efficacy of Ginger capsule on nausea and vomiting during pregnancy. Journal of Babol University of Medical Sciences 2004; 6(3):17-20.
 38. Soosan Abadi AR, Zarganj Fard A. Effectiveness of acupressure in treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Journal of Arak University of Medical Sciences 2003; 6(3):22-7.
 39. Varney H, Burst HV, Kriebs JM, Gegor CL. Varney's midwifery. Jones & Bartlett Learning; 2004.
 40. Steele NM, French J, Gatherer‐Boyles J, Newman S, Leclaire S. Effect of acupressure by sea‐bands on nausea and vomiting of pregnancy. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing 2001; 30(1):61-70.
 41. Walsh LV. Midwifery community-based care during the child bearing year. 3rd ed Saunders Company, 2001. 145-146.
 42. Norheim AJ, Pedersen EJ, Fonnebo V, Berge L. Acupressure against sickness Morning. Tidsskr Nor Laegeforen 2001; 30(23):2712-25.
 43. Smith RA, Cokkinides V, Brawley OW. Cancer screening in the United States, 2009: a review of current American Cancer Society guidelines and issues in cancer screening. CA: a cancer journal for clinicians 2009; 59(1):27-41.
 44. Shin HS, Song YA, Seo S. Effect of Nei–Guan point (P6) acupressure on ketonuria levels, nausea and vomiting in women with hyperemesis gravidarum. Journal of advanced nursing 2007; 59(5):510-9.
 45. Avazeh A, Hajiesmaeili M, Vahedian AA, Naderi A, Madani SJ, Asghari JM. Effect of progressive muscle relaxation on patients lifestyle with myocardial infarction: a double-blinded randomized controlled clinical trial. J Knowledge and Health 2015; 10(3): 1-8.
 46. Rambod M, Pourali-Mohammadi N, Pasyar N, Rafii F, Sharif F. The effect of Benson's relaxation technique on the quality of sleep of Iranian hemodialysis patients: a randomized trial. Complementary therapies in medicine 2013; 21(6):577-84.
 47. Rakhshani M. The effect of benson relaxation technique on depression in patients undergoing hemodialysis. Journal of Babol University of Medical Sciences 2015; 17(8):34-40.
 48. Jalalmanesh SH, Zargarani F. Effects of progressive muscle relaxation technique on fatigue and sleep quality in patients with multiple sclerosis. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2015; 23 (3):5-14.
 49. Seyed Ahmadi Nejad FS, Golmakani N, Shakeri MT. Effect of progressive muscle relaxation on depression, anxiety, and stress of primigravid women. Evidence based care 2015; 5(1):67-76.
 50. Payne R, Donaghy M. Payne's Handbook of Relaxation Techniques; A Practical Guide for the Health Care Professional. 4nd London: Churchill Livingstone; 2010.
 51. Abdollahi Fard S, Dolatian M, Heshmat R, Majd HA. Effect of foot reflexology on physical and psychological symptoms of premenstrual syndrome. Pajoohandeh Journal 2013; 18(1):8-15.
 52. Razmjoo N, Yousefi F, Esmaeeli H, Azizi H, Lotfalizadeh M. Effect of foot reflexology on pain and anxiety in women following elective cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(1):8-16.
 53. Valiani M, Shiran E, Kianpour M, Hasanpour M. Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain features and outcomes of the labor on the primiparous women. Iranian journal of nursing and midwifery research 2010; 15(Suppl1):302-10.
 54. Theron DQ. The Solar Plexus or Abdominal Brain. New York, NY, Cosimo Inc; 2010.
 55. McCullough JE, Liddle SD, Sinclair M, Close C, Hughes CM. The physiological and biochemical outcomes associated with a reflexology treatment: a systematic review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014.
 56. Vakilian K, Karamat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami E, Atarha M. The effect of Lavender essence via inhalation method on labor pain. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2012; 14(1):34-40.
 57. Safajou F, Shahnazi M, Nazemiyeh H. The effect of lemon inhalation aromatherapy on nausea and vomiting of pregnancy: a double-blinded, randomized, controlled clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(3):e14360.
 58. Smith JA, Refuerzo J, Ramin S. Treatment and outcome of nausea and vomiting of pregnancy. UpToDate. Waltham, MA (accessed 8 Jun 2013); 2014.
 59. Moeen Z. Mental health in pregnancy period. 1nd Tehran: Centeral Rehabilitation Organization; 2002.
 60. Bastani F, Hidarnia A, Kazemnejad A, Vafaei M, Kashanian M. A randomized controlled trial of the effects of applied relaxation training on reducing anxiety and perceived stress in pregnant women. Journal of midwifery & women's health 2005; 50(4):e36-40.
 61. Delaram M, Soltanpour F. The effect of counseling in third trimester on anxiety of nulliparous women at the time of admission for labor. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012; 14(2):61-5.
 62. Razmaraei S, Hemmati Mm, Khalkhali Hr. The Effect of Family-Centered Education on Self-Carein Patients With Type 2 Diabetes. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016; 14(2):118-27.
 63. Moghadasi M, Soltanahmadi Z, Azizzadeh FM, Mahdizadeh A, Jahani Y. The Effect of Supportive Counseling on Reducing Theanxiety of Women at Risk of Preterm Birth. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2016; 14(2):151-8.
 64. Khadayari Fard M, Abedini Y. Theories and Principles of Family Therapy and its Application in the Treatment of Disorders in Children and Adolescents. Tehran: Tehran University Press; 2010.
 65. Ahrari Y. Prevalence of depression and general health among patients with hyperemesis gravid arum in Shahroud Hospitals in 2012. Shahroud: Islamic Azad University; 2012.
 66. Franek J. Home telehealth for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser 2012; 12 (11): 1–58.
 67. Dennis CL, Kingston D. A systematic review of telephone support for women during pregnancy and the early postpartum period. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008 May-Jun;37(3):301-14
 68. Khresheh R. How women manage nausea and vomiting during pregnancy: a Jordanian study. Midwifery 2011; 27(1):42-5.
 69. Ozgoli G, Goli M, Simbar M. Effects of ginger capsules on pregnancy, nausea, and vomiting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009; 15(3):243-6.
 70. Grant KL, Lutz RB. Alternative therapies: ginger. American Journal of Health-System Pharmacy 2000; 57(10):945-7.
 71. Jewell D, Young G. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2003; (4):CD000145.
 72. Chandra K, Einarson A, Koren G. Taking ginger for nausea and vomiting during pregnancy. Canadian Family Physician 2002; 48(9):1441-2.
 73. Sharmas S, Kochupillai V, Gupta S. Use of ginger for nausea and vomiting in types of cultures. J Ethno Pharmacol 1997; 57(2):93-6.
 74. Thoms J. Pregnant women report their Nausea subsided after consuming herb. Obstet Gynecol Women Health Cent 2002: 45-8.
 75. Fischer-Rasmussen W, Kjær SK, Dahl C, Asping U. Ginger treatment of hyperemesis gravidarum. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1991; 38(1):19-24.
 76. Vutyavanich T, Kraisarin T, Ruangsri RA. Ginger for nausea and vomiting in pregnancy:: Randomized, double-masked, placebo-controlled trial. Obstetrics & Gynecology 2001; 97(4):577-82.
 77. Sabet B, Salkhordeh H, Hedayati Khalil M, Mahboobi M, Babajani S. A review of the ginger products use in reducing pregnancy nausea and vomiting. Paramedical Sciences and Military Health 2017; 11(4):50-6.
 78. De Pradier E. A trial of a mixture of three essential oils in the treatment of postoperative nausea and vomiting. International Journal of Aromatherapy 2006; 16(1):15-20.
 79. Aggarwal BB, Kunnumakkara AB, editors. Molecular targets and therapeutic uses of spices: modern uses for ancient medicine. World Scientific; 2009.
 80. Parthasarathy VA, Chempakam B, Zachariah TJ, editors. Chemistry of spices. Cabi; 2008.
 81. World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. Traditional herbal remedies for primary health care. WHO Regional Office for South-East Asia; 2010.
 82. Healthcare T. PDR for Herbal Medicine. 4nd Thomson Reuters; 2007.
 83. Pareek A, Suthar M, Rathore GS, Bansal V. Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review. Pharmacognosy reviews 2011; 5(9):103.
 84. Haji Akhundi A, Baligh N. Herbal Drugs use guide. 1nd Tehran: Islamic Azad University Publication; 2002. P.210-11.