بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی‌ کارشناسی ‌ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران..

چکیده

مقدمه: استرس، تجربه مشترک بشر است که پیامدهای قابل توجهی در سلامتی آنها دارد. استرس شغلی به طور خاص به صورت ناتوانی در مقابله و کنار آمدن با فشارهای شغلی می باشد که باعث می شود فرد در پی آن، تعادل فیزیکی و روانی خود را از دست بدهد. شادمانی یکی از مؤلفه های سلامت روان می باشد که با استرس رابطه متقابل دارد؛ به گونه ای که تجربه استرس، احساس شادمانی را کاهش می دهد و سلامت روانی فرد مورد تهدید قرار می گیرد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - همبستگی در سال 1392 بر روی 180 مامای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهای شهری انجام شد. نمونه گیری در زایشگاه به روش سرشماری و در مراکز بهداشتی درمانی، به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای بود. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، شادمانی آکسفورد و استرش شغلی (VAS) بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون های کروسکال والیس و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سن ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی، 92/6±63/39 سال و ماماهای شاغل در زایشگاه، 71/9±50/36 سال بود (014/0=p). استرس شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه (96/1±14/4) بالاتر از ماماهای مراکز بهداشتی درمانی (77/1±70/3) بود (114/0=p). میانگین نمره شادمانی ماماهای شاغل در زایشگاه 00/20±61/123 و ماماهای شاغل در مراکز بهداشت 19/35±13/125 بود (604/0=p). ارتباط منفی متوسط و معنی‌داری بین شادمانی با استرس 1 (001/0p<، 479/0- =r) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: بین شادمانی و استرس شغلی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Occupational Stress and Happiness of Midwives Who Work in the Hospitals and Health Centers of Mashhad, Iran, 2013

نویسندگان [English]

  • Shahla Nourani Saadoldin 1
  • Zahra Hadizadeh Talasaz 2
  • Mohammad Taghi Shakeri 3
  • Morteza Modares Gharavi 4
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Stress is a common human experience that has significant implications on their health. Occupational stress particularly is an inability to cope and deal with the pressures of the jobs, and subsequently cause people lose their mental and physical balance. Happiness is a component of mental health which has opposite relationship with stress, so that the experience of stress reduces feelings of happiness and mental health is threatened. The aim of this study was determining the relationship between occupational stress and happiness in midwives who work in the hospitals and health centers of Mashhad, Iran.
Methods: This descriptive-correlation study was conducted on 180 midwives who work in educational hospitals and health centers of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran in 2013. Sampling in the maternity was census and in the health centers was classified cluster. Data were collected with demographic and Happiness Oxford Questionnaire, and visual analog scale of occupational stress. Data were analyzed by SPSS software version 19, descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, Spearman correlation, Kruskal-Wallis and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean age of midwives work in health centers and maternity wards were 39.63±6.92 and 36.50±9.71, respectively (p=0.014). Occupational stress among midwives in maternity ward (4.14±1.96) was higher than midwives in health centers (3.70±1.77) (p=0.114). The mean score of happiness in midwives work in hospital was 123.61±20.00 and the mean score of happiness in midwives work in health centers was 125.13±35.19 (p=0.604). Moderate and significant negative correlation was found between happiness and stress (r=-0.479, p<0.001).
Conclusion: There was a negative and significant correlation between happiness and stress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Midwifery
  • Occupational stress