بررسی شیوع پره ترم لیبر در بیماران سرکلاژ شده به روش سرویکال در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اندومتریوز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. واحد توسعه تحقیقات بالینی فیروزآبادی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

4 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان زودرس، از موارد مهم موربیدیتی و مورتالیتی نوزادی به‌حساب می‌آید. یکی از روش‌های جلو‌گیری از زایمان زودرس، سرکلاژ دهانه سرویکس می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی فراوانی زایمان زودرس در بیماران سرکلاژ شده در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان انجام شد.
روشکار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته‌نگر که در طی سال‌های 96-1395 انجام شد، پرونده زنان باردار با تشخیص پره‌ترم لیبر که در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان به‌دلیل سابقه سقط 3 ماهه دوم و یا کوتاهی طول کانال سرویکس زیر 5/2 میلی‌متر تحت سرکلاژ قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 20) انجام شد.
یافتهها: فراوانی کل بیماران در بازه زمانی مورد مطالعه، 3152 پرونده بود که از این بین، فراوانی زایمان‌ زودرس بدون در نظر گرفتن متغیر دیگر از جمله مصرف دارو، ناهنجاری جنینی، میزان مایع آمنیوتیک و سابقه جراحی 318 مورد (08/10%) بود. همچنین از کل 67 مادر با سرکلاژ، 43 نفر (2/64%) زایمان سرموقع داشته، اما 24 زایمان (8/35%) منجر به زایمان زودرس شد.
نتیجهگیری: در مطالعه حاضر زایمان‌های زودرس در کمتر از 50% جمعیتی که سرکلاژ شده بودند، ایجاد شده بود، اما همچنان شیوع بالایی از زایمان زودرس نسبت به جمعیت عمومی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of preterm labor in patients with cervical cerclage in Ali Ebn-e Abitaleb Hospital of Zahedan

نویسندگان [English]

 • Shahla Mirgaloybayat 1
 • Saeedeh Sarhadi 2
 • Farahnaz Farzaneh 3
 • Fatemeh MovahhediNasab 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Endometriosis Research Center, Faculty of Medicine, Iran University of medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Science, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Infectious disease and Tropical Medicine Research Center, Faculty of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. Firoozabadi hospital clinical research development unit (FHCRDU), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 General Physician, Faculty of Medicine, Azad University of Zahedan Branch, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Preterm labor is one of the most important topics of neonatal morbidity and mortality. One of best of the methods for prevention of premature birth is cervical cerclage. This study was performed with aim to evaluate the frequency of preterm delivery in patients with cervical cerclage in Emam Ali Hospital of Zahedan.
Methods:  In this retrospective descriptive cross-sectional study conducted during 2016-2017, the   records of pregnant women with preterm labor who had undergone cerclage due to a history of second trimester abortion or short cervical canal length < 2.5 mm in Emam Ali   Hospital of Zahedan were examined. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 20).
Results:  The frequency of total of the patients during the study period was 3152 records that among them, the frequency of preterm labor without considering other variables such as medication, fetal malformation, amniotic fluid level and surgical history was 318 cases (10.08%). Also, from a total number of 67 mothers with cerclage, 43 cases (64.2%) had term delivery, but 24 (35.8%) resulted in preterm delivery.
Conclusion: In the present study, preterm delivery occurred in less than 50% of the population who had cervical cerclage, but still shows a high prevalence of preterm labor in general population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerclage
 • Cervical Insufficiency
 • Frequency
 • Premature Labor
 1. Farzaneh F, Mokhtari M, Kalemati E. Comparison of the Frequency Asymptomatic Bacteriuria in Patients with Preterm Labor and Term. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2018; 20(6):e67975.
 2. Farzaneh F, Saravani M, Esmailpoor M, Mokhtari M, Teimoori B, Rezaei M, Salimi S. Association of HOTAIR gene polymorphisms and haplotypes with uterine leiomyoma susceptibility in southeast of Iran. Mol Biol Rep. 2019 Aug;46(4):4271-4277. doi: 10.1007/s11033-019-04881-w. Epub 2019 May 22. PMID: 31119441..
 3. Omani-Samani R, Sepidarkish M, Safiri S, Esmailzadeh A, Vesali S, Farzaneh F, Almasi-Hashiani A. Impact of Gestational Weight Gain on Cesarean Delivery Risk, Perinatal Birth Weight and Gestational Age in Women with Normal Pre-pregnancy BMI. J Obstet Gynaecol India. 2018 Aug;68(4):258-263. doi: 10.1007/s13224-017-1023-2. Epub 2017 Jun 15. PMID: 30065539; PMCID: PMC6046671
 4. Farzaneh F, Tavakolikia Z, Soleimanzadeh Mousavi SH. Assessment of occurrence of preeclampsia and some clinical and demographic risk factors in Zahedan city in 2017. Clin Exp Hypertens. 2019;41(6):583-588. doi: 10.1080/10641963.2018.1523919. Epub 2018 Nov 2. PMID: 30388904.
 5. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB. StantonBF. Nelson text book of pediatrics. Philadelphia: WB saunders Co 2007; 1384:99.
 6. Brown R, Gagnon R, Delisle MF, Bujold E, Basso M, Bos H, et al. Cervical insufficiency and cervical cerclage. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2013; 35(12):1115-27.
 7. Haas DM, Imperiale TF, Kirkpatrick PR, Klein RW, Zollinger TW, Golichowski AM. Tocolytic therapy: a meta-analysis and decision analysis. Obstetrics & Gynecology 2009; 113(3):585-94.
 8. Chandraharan E, Arulkumaran S. Recent advances in management of preterm labor. J Obstet Gynecol India 2005; 55(2):118-24.
 9. Althuisius SM, van Geijn HP. Strategies for prevention—cervical cerclage. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2005; 112:51-6.
 10. Rebarber A, Roman A, Saltzman D, Laughon SK, Rhea D. Prophylactic Cerclage in the Management of Twin Pregnancies. Obstetrics & Gynecology 2005; 105(4):114S.
 11. Vidaeff AC, Ramin SM. Management strategies for the prevention of preterm birth. Part I: Update on progesterone supplementation. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2009; 21(6):480-4.
 12. Celik E, To M, Gajewska K, Smith GC, Nicolaides KH. Cervical length and obstetric history predict spontaneous preterm birth: development and validation of a model to provide individualized risk assessment. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: The Official Journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2008; 31(5):549-54.
 13. Yazdani Sh, Zeinalzadeh M, Bouzari Z, Habibi S, Moradi M. The Effect of Cervical Cerclage on Prevention of Preterm Labour in Twin Pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(62):6-10.
 14. Berghella V, Odibo AO, Tolosa JE. Cerclage for prevention of preterm birth in women with a short cervix found on transvaginal ultrasound examination: a randomized trial. American journal of obstetrics and gynecology 2004; 191(4):1311-7.
 15. Berghella V, Rafael TJ, Szychowski JM, Rust OA, Owen J. Cerclage for short cervix on ultrasonography in women with singleton gestations and previous preterm birth: a meta-analysis. Obstetrics & Gynecology 2011; 117(3):663-71.
 16. Owen J, Hankins G, Iams JD, Berghella V, Sheffield JS, Perez-Delboy A, et al. Multicenter randomized trial of cerclage for preterm birth prevention in high-risk women with shortened midtrimester cervical length. American journal of obstetrics and gynecology 2009; 201(4):375-e1.
 17. Drakeley AJ, Roberts D, Alfirevic Z. Cervical cerclage for prevention of preterm delivery: meta-analysis of randomized trials. Obstetrics & Gynecology 2003; 102(3):621-7.
 18. Eleje GU, Ikechebelu JI, Eke AC, Okam PC, Ezebialu IU, Ilika CP. Cervical cerclage in combination with other treatments for preventing preterm birth in singleton pregnancies. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; 2017(11):CD012871.
 19. Teimoori B, Esmaeilpoor M, Ashkezari AK, Farzaneh F. Comparison of induction abortion in the first trimester using misoprostol alone and misoprostol with estrogen priming. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2019; 7(3):404-407.