مطالعه ریسک فاکتورهای مؤثر در ترومبوز ورید عمقی در بخش مراقبت‌های ویژه بارداری بیمارستان الزهراء تبریز در طی سال 1398

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه جراحی عمومی و عروق، مرکز تحقیقات تنفس و خواب راحت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ایران.

چکیده

مقدمه: ترومبوز ورید عمقی، یک عارضه کشنده در دوران بارداری است. عدم اطلاع دقیق از اپیدمیولوژی این عارضه خطرناک، منجر به پوشیده ماندن آن می‌شود و به‌دنبال آن اقدامات تشخیصی و کمکی دیرتر انجام خواهند شد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف مطالعه اپیدمیولوژیک ترومبوز ورید عمقی در زنان باردار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی در سال 1398 بر روی 49 از زنان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بارداری (قبل از بارداری و پس از بارداری) در بیمارستان‌های طالقانی و الزهراء (علوم پزشکی تبریز) انجام شد. اطلاعات ترومبوز وریدی در فرم مربوط به دلایل ترومبوز ورید عمقی ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مصرف سیگار (036/0=p)، چاقی (011/0=p)، دیابت (035/0=p)، بیماری‌های قلبی (033/0=p)، فشارخون بالا (011/0=p)، چندقلویی (029/0=p)، ترومبوسیتوپنی (048/0=p)، خونریزی‌های قبل از زایمان (041/0=p)، ترانسفوزیون خون حین بارداری (049/0=p)، سابقه جراحی در 3 ماه اخیر (048/0=p) و عفونت آمنیوتیک (039/0=p) از عوامل مؤثر بر ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی بودند.
نتیجه‌گیری: مصرف سیگار، چاقی، دیابت، بیماری‌های قلبی، فشارخون بالا، چندقلویی، ترومبوسیتوپنی، خونریزی‌های قبل از زایمان، ترانسفوزیون خون حین بارداری، سابقه جراحی در 3 ماه اخیر و عفونت آمنیوتیک از ریسک فاکتورهای ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی در زنان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشند؛ لذا توجه و مراقبت در افراد دارای ریسک فاکتورهای ذکر شده در زنان باردار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The risk factors of deep vein thrombosis in pregnancy intensive care unit, Alzahra Hospital in Tabriz, 2019

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mallah 1
 • Nafiseh Sheghaghi Ilkhchi 2
 • Dara Alvandfar 3
1 Associate Professor, Department of Gynecological Surgery, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 B.Sc. Student of Anesthesiology, School of Paramedical, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of General and Vascular Surgery, Comfortable Breathing and Sleep Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Deep vein thrombosis is a fatal complication during pregnancy. Lack of accurate knowledge of the epidemiology of this dangerous complication will lead to its concealment, followed by later diagnostic and ancillary measures; therefore, this study was performed with aim to epidemiological study of deep vein thrombosis in pregnant women admitted to the intensive care unit.
Methods: This descriptive-analytical study was performed in 2019 on 49 women admitted to the intensive care unit (before pregnancy and postpartum) in Taleghani and Al-Zahra hospitals (Tabriz Medical Sciences). Venous thrombosis information was recorded in the form related to the causes of deep vein thrombosis. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 22) and Chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: Smoking (P=0.036), obesity (P=0.011), diabetes (P=0.035), heart disease (P=0.033), hypertension (P=0.011), multiple (P=0.029), thrombocytopenia (P= 0.048), prenatal bleeding (P=0.041), blood transfusion during pregnancy (P=0.049), history of surgery in recent three months (P=0.048), amniotic infection (P=0.039) were the factors affecting deep vein thrombosis.
Conclusion: Smoking, obesity, diabetes, heart disease, hypertension, multiple births, thrombocytopenia, prenatal bleeding, blood transfusion during pregnancy, history of surgery in recent 3 months and amniotic infection are the risk factors for deep vein thrombosis in women admitted to the intensive care unit. Therefore, attention and care is essential in people with risk factors mentioned in pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deep Vein Thrombosis
 • Intensive Care
 • Pregnancy
 1. Heil J, Miesbach W, Vogl T, Bechstein WO, Reinisch A. Deep vein thrombosis of the upper extremity: a systematic review. Deutsches Ärzteblatt International 2017; 114(14):244.
 2. Kraaijpoel N, van Es N, Porreca E, Büller HR, Di Nisio M. The diagnostic management of upper extremity deep vein thrombosis: a review of the literature. Thrombosis research 2017; 156:54-9.
 3. Cote LP, Greenberg S, Caprini JA, Tafur A, Choi C, Muñoz FJ, et al. Comparisons between upper and lower extremity deep vein thrombosis: a review of the RIETE registry. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2017; 23(7):748-54.
 4. Garry J, Duke A, Labropoulos N. Systematic review of the complications following isolated calf deep vein thrombosis. Journal of British Surgery 2016; 103(7):789-96.
 5. Wade R, Paton F, Woolacott N. Systematic review of patient preference and adherence to the correct use of graduated compression stockings to prevent deep vein thrombosis in surgical patients. Journal of advanced nursing 2017; 73(2):336-48.
 6. Alvandfar D, Alizadeh M, Khanbabayi Gol M. Prevalence of pregnancy varicose and its effective factors in women referred to gynecology hospitals in Tabriz. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(9):1-7.
 7. Ishida T, Sakurai H, Watanabe K, Iwashita S, Mimura M, Uchida H. Incidence of deep vein thrombosis in catatonic patients: a chart review. Psychiatry research 2016; 241:61-5.
 8. Miri M, Goharani R, Sistanizad M. Deep vein thrombosis among intensive care unit patients; an epidemiologic study. Emergency 2017; 5(1).
 9. Khan F, Vaillancourt C, Bourjeily G. Diagnosis and management of deep vein thrombosis in pregnancy. Bmj 2017; 357.
 10. Tabaraii R, Farahmand H, Ahmadi J, Rezvan S, Arjmandnia MH, Yosefi M, et al. Deep Vein Thrombosis in Pregnancy: A Review Article. Journal of Vessels and Circulation 2020; 1(2):27-34.
 11. Mourão LF, Mendes IC, Marques AD, Cestari VR, de Brito Braga RM. ICU admissions for obstetric causes. Enfermería Global 2019; 18(1):332-45.
 12. Bennett A, Chunilal S. Diagnosis and management of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in pregnancy. InSeminars in thrombosis and hemostasis 2016; 42(07):760-773.
 13. Malhotra A, Weinberger SE. Deep vein thrombosis in pregnancy: Epidemiology, pathogenesis, and diagnosis. UpToDate [Internet]; 2018.
 14. Castro AA, Lima FJ, Sousa-Rodrigues CF, Barbosa FT. Accuracy of ultrasound to detect thrombosis in pregnancy: A systematic review. Revista da Associação Médica Brasileira 2017; 63:278-83.
 15. Boon GJ, Van Dam LF, Klok FA, Huisman MV. Management and treatment of deep vein thrombosis in special populations. Expert review of hematology 2018; 11(9):685-95.
 16. Malhotra A, Weinberger SE, Lockwood CJ, Mandel MJ. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in pregnancy: Treatment. UpToDate [Internet]; 2018.
 17. Kafeza M, Shalhoub J, Salooja N, Bingham L, Spagou K, Davies AH. A systematic review of clinical prediction scores for deep vein thrombosis. Phlebology 2017; 32(8):516-31.
 18. Sousa Gomes M, Guimarães M, Montenegro N. Thrombolysis in pregnancy: a literature review. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2019; 32(14):2418-28.
 19. Fukuda W, Chiyoya M, Taniguchi S, Daitoku K, Fukuda I. Management of deep vein thrombosis and pulmonary embolism (venous thromboembolism) during pregnancy. General thoracic and cardiovascular surgery 2016; 64(6):309-14.
 20. Chan WS. Diagnosis of venous thromboembolism in pregnancy. Thrombosis research 2018; 163:221-8.
 21. Devis P, Knuttinen MG. Deep venous thrombosis in pregnancy: incidence, pathogenesis and endovascular management. Cardiovascular diagnosis and therapy 2017; 7(Suppl 3):S309.
 22. Di Minno MN, Ambrosino P, Ambrosini F, Tremoli E, Di Minno G, Dentali F. Prevalence of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with superficial vein thrombosis: a systematic review and meta‐ Journal of thrombosis and haemostasis 2016; 14(5):964-72.
 23. Ho VT, Dua A, Lavingia K, Rothenberg K, Rao C, Desai SS. Thrombolysis for venous thromboembolism during pregnancy: A literature review. Vascular and endovascular surgery 2018; 52(7):527-34.
 24. James AH. Pregnancy, contraception and venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism). Vascular Medicine 2017; 22(2):166-9.
 25. Alsheef MA, Alabbad AM, Albassam RA, Alarfaj RM, Zaidi AR, Al-Arfaj O, et al. Pregnancy and Venous Thromboembolism: Risk Factors, Trends, Management, and Mortality. BioMed research international 2020; 2020.
 26. Di Biase N, Balducci S, Lencioni C, Bertolotto A, Tumminia A, Dodesini AR, et al. Review of general suggestions on physical activity to prevent and treat gestational and pre-existing diabetes during pregnancy and in postpartum. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2019; 29(2):115-26.