بررسی مقایسه ای میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

مقدمه: بازگشت زایمان از رویکرد طبی به روند فیزیولوژیک، با توجه بیشتر به جنبه های احساسی و انسانی زنان و عدم مداخلات بی مورد می تواند باعث خشنودسازی روند زایمان برای مادران شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان رضایت مندی مادران در زایمان به روش فیزیولوژیک با روش مرسوم انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - مقایسه ای در سال 1391 بر روی 340 زن در دو گروه زایمان مرسوم و فیزیولوژیک، در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان انجام شد. نمونه گیری در گروه مرسوم به روش در دسترس و در گروه فیزیولوژیک به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سه قسمتی و مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی و مامایی، مقیاس رضایت از تجربه زایمان مک کی و رضایت از محیط زایمان بود که 24 ساعت پس از زایمان به روش مصاحبه تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون های کای دو، تی مستقل و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: افراد دو گروه زایمان مرسوم و فیزیولوژیک از نظر سن مادر، سن بارداری و پاریته همسان بودند. هر دو گروه از سطح رضایت مندی بالایی در خصوص محیط زایمان و تجربه زایمان برخوردار بودند. با این وجود، میزان رضایت مندی مادران از محیط زایمان (0001/0>p) و تجربه زایمان (001/0=p) در گروه زایمان فیزیولوژیک به طور معنی داری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: زایمان فیزیولوژیک با ارائه مجموعه ای از خدمات شامل: اقدامات حمایتی، توجه به خواسته ها و نیاز های مادر و اجتناب از اقدامات معمول و بی مورد می تواند زایمان را به تجربه ای مطلوب و رضایت بخش برای مادر تبدیل کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Physiologic and Routine Method of Delivery in Mother’s Satisfaction Level in Ayatollah Mosavai Hospital, Zanjan, Iran, 2012

نویسندگان [English]

  • Elham Jafari 1
  • Parvin Mohebbi 1
  • Leila Rastegari 1
  • Saeideh Mazloomzadeh 2
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Return physiological process of childbirth instead of the medical approach can lead mothers to have satisfaction from the birth process. The aim of this study was comparing physiologic and routine method of delivery in mother’s satisfaction level.
Methods: This descriptive comparative study was conducted on 340 mothers who were divided into two groups of physiologic and routine method of delivery in Ayatollah Mosavai hospital, Zanjan, Iran in 2012. Convenience sampling was used for routine method of delivery group and census was done for physiologic group. Data were collected using a questionnaire included 3 section (demographic and midwifery characteristics, Mackey Childbirth Satisfaction Rating Scale and satisfaction of place of delivery) which were completed by interviewing 24 hours after delivery. Data were analyzed using SPSS software (version 18), chi-square, independent t-test and Mann Whitney tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mothers age, gestational age and parity were matched in both groups. Level of satisfaction about place of delivery and childbirth experience was high. Nevertheless, mothers’ satisfaction from place of delivery (p<0.0001) and childbirth experience (p=0.001) were significantly higher in physiologic delivery group.
Conclusion: Physiologic delivery leads mothers to have a satisfactory experience of childbirth by offering set of services, including: supportive proceedings, emphasize on mother’s needs and avoidance from routine and unnecessary procedures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery/Obstetric
  • Patient Satisfaction
  • Women