بررسی آگاهی و عملکرد زنان 60-45 ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل مرتبط با سلامتی در دوران یائسگی سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

4 کارشناس ارشد جمعیت شناسی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان، دوران یائسگی است. در صورتی که زنان، شناخت کافی نسبت به علائم دوران یائسگی داشته باشند، عوارض ناشی از این دوران را بهتر تحمل کرده و با درمان مناسب، از بروز عوارض جدی و غیر قابل برگشت جلوگیری خواهند کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و عملکرد زنان 60-45 ساله شهرستان سمنان پیرامون مسائل سلامتی دوران یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی 784 زن 60-45 ساله سمنانی انجام شد. افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که در آن سؤالاتی در رابطه با مشخصات فردی، میزان آگاهی و رفتارهای بهداشتی زنان مورد مطالعه در نظر گرفته شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی، کای اسکوئر و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی زنان شرکت کننده در مطالعه 5/4±2/51 سال بود. 81 نفر (3/10%) از زنان آگاهی خوب، 548 نفر (9/69%) آگاهی متوسط و 155 نفر (8/19%) آگاهی ضعیف داشتند. بین سطح آگاهی در خصوص یائسگی با سطح تحصیلات افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p). اما بین آگاهی با محل سکونت، یائسه بودن و وضعیت تأهل افراد ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0>p). عملکرد 467 نفر (6/59%) از زنان پاسخ دهنده در خصوص مسائل مربوط به دوران یائسگی، ضعیف و تنها عملکرد 18 نفر (3/2%) قابل قبول بود. بین عملکرد در خصوص یائسگی با سطح تحصیل، محل سکونت، شغل، وضعیت تأهل و یائسه بودن افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: درصد بالایی از زنان 60-45 ساله شهر سمنان در خصوص مسائل دوران یائسگی، آگاهی متوسط و عملکرد ضعیفی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge and Performance of 45-60 Years Old Women about Health-related Issues of Menopause in Semnan, Iran, 2012

نویسندگان [English]

  • Raheb Ghorbani 1
  • Samira Bahrami Tabar 2
  • Akram Shahbazi 3
  • Azadeh Alizadeh 4
1 Associate Professor of Biostatistics, Research Center for Social Determinants of Health, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 General Practitioner, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, Research Center for Social Determinants of Health, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
4 M.Sc. of Demography, Deputy of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the most critical stages of women’s life is menopause. Knowledge about menopause enables women to tolerate the complications of this period and prevent irreversible complications by sufficient treatment. This aim of this study was determining the level of knowledge and performance of 45-60 years old women in regard to health related issues of menopause in Semnan, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 784 women aged 45-60 years who lived in Semnan, Iran, 2012. A multi-stage sampling was used. Data was collected using a questionnaire contained demographic characteristics, knowledge levels and health performance about menopause. Data were analyzed using SPSS software (version 16), t-test, chi-square and ANOVA tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean age of women was 51.2±4.5 years. 81 women (10.3%) were highly aware of menopause, 548 women (69.9%) had moderate and 155 women (19.8%) had poor knowledge. Level of education was not associated with women’s knowledge (p>0.05), whereas place of residence, being menopause and marital status were associated with knowledge (p<0.05). 467 women (59.6%) had low performance levels, and only 18 women (2.3%) had good performance. Level of education, place of residence, marital status, being menopause and occupational status were not associated with performance about menopause (p>0.05).
Conclusion: Results showed moderate levels of knowledge and poor performance about health related issues of menopause among the majority of 45-60 years old women in Semnan, Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Menopause
  • Practice