شناسایی ویروس پاپیلومای انسانی ژنوتیپ 16 در نمونه های تین پرپ 11 استان ایران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی، مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج، کرج، ایران.

2 دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج، کرج، ایران.

3 کارشناس علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد ویروس شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه ویروس شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی، پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اهمیت ویروس های پاپیلوما انسانی (HPV) در سرطان دهانه رحم ثابت شده است. در بین ویروس های پاپیلوما انسانی، ژنوتیپ 16 (HPV-16) در ایجاد سرطان دهانه رحم در رتبه اول قرار دارد. از این رو، غربالگری ویروس های پاپیلومای انسانی به خصوص ژنوتیپ 16، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی فراوانی HPV-16 در بین نمونه های ژنیتال فیکس شده در تثبیت کننده های مایع (ThinPrep) به دست آمده از زنان 11 استان ایران انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 92-1391 بر روی 108 نمونه ThinPrep که دارای ژنوم ویروس پاپیلومای انسانی بودند، انجام شد. ابتدا DNA نمونه ها با استفاده از کیت Invitek استخراج شد، سپس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ناحیه رونویسی شونده اولیه E6/E7 و با روش واکنش پلیمریزه کننده زنجیره ای لانه گزین، به جستجوی HPV-16 پرداخته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) انجام شد.
یافته ها: از 108 نمونه دارای ژنوم ویروس پاپیلومای انسانی، 27 نمونه (25%) از لحاظ HPV-16 مثبت شدند. استان کرمان با داشتن 4 نمونه HPV DNA مثبت، بیشترین موارد HPV-16 مثبت و استان قزوین با نداشتن ژنوتیپ HPV-16 در بین 7 نمونه HPV DNA مثبت، کمترین میزان را دارا بود.
نتیجه‌گیری: ویروس پاپیلومای انسانی ژنوتیپ 16، از اهمیت و شیوع بالایی در بین زنان ایرانی برخوردار است و شناسایی سایر ژنوتیپ های پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی نیز توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Human Papillomavirus Type 16 among Thinprep Samples from 11 Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Mina Mobini Kesheh 1
  • Amir Kafashi 2
  • Ghazal Bagheri 3
  • Mohamad Kazem Shahkarami 2
  • Mozhgan Mohamadi 4
  • Seyed Alireza Nadji 5
1 M.Sc. Student of Medical Virology, Razi Vaccine and Serum Research Institute of Karaj, Karaj, Iran.
2 Ph.D. of Medical Virology, Razi Vaccine and Serum Research Institute of Karaj, Karaj, Iran.
3 B.Sc. of Laboratory Sciences, Virology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 M.Sc. of Medical Virology, Virology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Medical Virology, Virology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The importance of human papillomavirus (HPV) in developing of cervical cancer has been proved. Among HPVs, human papillomavirus type 16 (HPV-16) is accounted for in the first place in cervical cancer. So screening the human papillomavirus type 16 particularly is important. This study investigated the presence of HPV-16 in the ThinPrep samples collected from 11 provinces of Iran.
Methods: This cross sectional study was conducted on 108 ThinPrep samples which were included HPV DNA. The DNA of samples was extracted by Invitek kit. Then HPV-16 genome was sought using primers corresponding to the parts of the E6/E7 genome of HPV-16 by Nested PCR method. Data were analyzed using SPSS software version 13.
Results: 25% of samples (27 out of 108) were positive for HPV-16. Kerman province had the most rate of HPV-16 positive with having four HPV DNA positive samples and Qazvin province had the lowest rate of HPV-16 positive with having seven HPV DNA positive.
Conclusion: HPV-16 is the most important and prevalent type of HPV among Iranian woman and identification of the other high-risk HPV types is highly recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human papillomavirus 16
  • Human Papillomavirus DNA Tests
  • Women