پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی رضایت زناشویی در زنان سنین باروری، تبریز 92-1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات علوم اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت و آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌ها‌ی ترافیکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی، یکی از جنبه های مهم زندگی خانوادگی است که برای بنا نهادن خانواده و تربیت فرزندان ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت زناشویی و پیشگویی کننده های آن در زنان سنین باروری شهر تبریز انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه‌ مقطعی در سال 1391 بر روی 532 زن همسردار مراجعه کننده به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی- درمانی شهر تبریز انجام شد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای دو مرحله ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه فردی- اجتماعی، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان و پرسشنامه‌ رضایت زناشویی جمع‌آوری شدند. جهت تعیین پیشگویی کنند‌های رضایت زناشویی از مدل خطی عمومی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون‌ همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی رضایت زناشویی 5/29±6/114 از محدوده‌ نمره‌ قابل کسب 188-0 بود. بیشترین نمره در بُعد رضایت زناشویی و کمترین نمره در بُعد رضایت جنسی به دست آمد. بین عملکرد جنسی با نمره کلی رضایت زناشویی (43/0=r) و تمام زیر دامنه‌های آن (46/0 تا 17/0=r) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. متغیرهای عملکرد جنسی، تحصیلات همسر، مشخصات رفتاری همسر، رضایت از همسر، نوع انتخاب همسر و سابقه ابتلاء به افسردگی، از پیشگویی کننده‌های رضایت زناشویی بودند و توانستند 5/47 درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیشگویی کنند.
نتیجه‌گیری:عملکرد جنسی، یک متغیر مهم تأثیر‌گذار بر رضایت زناشویی است، لذا شناسایی و درمان اختلالات عملکرد جنسی، می‌تواند به افزایش رضایت زناشویی و در نتیجه بقای بیشتر خانواده‌ها و جامعه‌ای سالم کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socio Demographic Predictors of Marital Satisfaction in Women of Reproductive Age, Tabriz, Iran, 2013

نویسندگان [English]

  • Mojgan Mirghafourvand 1
  • Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi 2
  • Mohammad Asghari Jafarabadi 3
  • Nikta Tavananezhad 4
  • Mahsa Karkhane 4
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Research Center of Health Effective Social Factors, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health and Biostatistics, Traffic Injury Prevention Research Center, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 M.Sc. Student of Midwifery, Students’ research committee, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: An important aspect of family life is marital satisfaction which is necessary for family establishment and children nurturing. The purpose of the present study was to determine the marital satisfaction rate and its predictors among women of reproductive age in Tabriz, Iran.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 532 married women referred to health care centers of Tabriz, Iran in 2013. The two-stage cluster sampling method was used. Data were collected by socio-demographic, women sexual function (FSFI) and marital satisfaction (ENRICH) questionnaires. General linear model was used to determine marital satisfaction predictors. Data were analyzed using SPSS software (version 13), and the frequency and percentage tests, mean, standard deviation and Pearson correlation tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The mean score ofmarital satisfaction was 114.6±29.5 from range of 0-188. The highest and lowest scores were related to marital and sexual satisfaction, respectively. There was a significant positive correlation between sexual function with marital satisfaction total score (r=0.43) and all its sub ranges (r=0.17-0.46). Variabls such as, sexual function, spouse education, behavioral characteristics of spouse, satisfaction level of spouse, the kind of spouse choice and prior history of depression were all marital satisfaction predictors and they could predict 47.5% of marital satisfaction variance.
Conclusion: Sexual function is an important influencing factor in marital satisfaction. So recognizing and curing sexual disfunction may increase the marital satisfaction and help to keep families safe and have a healthy society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Sexual Dysfunction/Physiological
  • Women