بررسی فراوانی پیوژنیک گرانولوما و عوامل مرتبط در مراجعین باردار بیمارستان میرزاکوچک خان تهران در سال 90-1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماری های دهان و تشخیص، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران.

4 دستیار تخصصی گروه بیماری های دهان و تشخیص، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تومور بارداری که از جهت هیستولوژیک، منطبق بر پایوژنیک گرانولوما (تومور بارداری) می باشد، یک تورم خونریزی دهنده تحریکی است که بیشتر در لثه زنان باردار ایجاد می شود و می تواند باعث بروز عفونت های ثانویه دهانی شود. به دلیل شیوع بالای این ضایعه در زنان باردار و فقدان آماری دقیق در جامعه ایرانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی تومور بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 90-1389 بر روی زنان باردار انجام شد. روش گردآوری داده ها از طریق مشاهده، معاینه بالینی، تکمیل فرم اطلاعاتی، بررسی پرونده پزشکی و آزمایشات پاراکلینیکی بود. عوامل مرتبط شامل سن، محل ضایعه، فک مبتلا، شکایت بیمار، مصرف سیگار و بیماری سیستمیک شناخته شده، وضعیت بهداشتی دهان، وجود ترمیم یا روکش دندانی نامناسب در محل ضایعه، سه ماهه بارداری، قدمت ضایعه و مصرف دارو به ویژه داروهای هورمونی تزریقی در طول بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت مستمر انجام شد و پس از ثبت یافته ها، آنالیز آماری از طریق آزمون کای دو انجام شد.
یافته‌ها: از 1600 زن باردار با میانگین سنی 8/26 سال، 72 نفر (5/4%) مبتلا به ضایعه بودند. در 66 مورد، ضایعه در لثه ماگزیلا و 6 مورد در لثه مندیبل گزارش شد. وضعیت بهداشت دهان در 58 نفر (6/80%) ضعیف بود. 50 نفر از مبتلایان (4/69%) در سه ماهه سوم بارداری بودند و 5 نفر (9/6%) از 72 نفر، از تورم و خونریزی از ضایعه شکایت داشتند. 9 ضایعه در مجاورت ترمیم یا روکش نامناسب قرار داشت.
نتیجه‌گیری: سن، بهداشت دهانی و همچنین زمان بارداری، تأثیری مستقیم در افزایش بروز تومور بارداری در زنان باردار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Pregnancy Tumor (Pyogenic Granuloma) and Related Factors in Pregnant Women Referred to Tehran Mirza Kuchak Khan Hospital during 2010-2011

نویسندگان [English]

  • Mandana Khatibi 1
  • Shirin Niromanesh 2
  • Seyed Yashar Abhari 3
  • Nasim Falakaflaki 4
1 Assistant Professor, Department of Oral Diseases and Diagnosis, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Dentist, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Resident of Oral Diseases and Diagnosis, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy tumor that is the same as pyogenic granuloma from histological aspect is a hemorrhagic reactive nodule which mostly appears in gingival area in pregnancy and can cause secondary oral infections. Due to the high prevalence of this lesion in pregnant women and lack of solid status in Iran, this project was carried out to study the prevalence of pregnancy tumor and related factors.
Methods: This descriptive, cross sectional study was conducted on pregnant women during 2010-2011. Data were collected by observation, clinical and para-clinical examination, completing questionnaire and also evaluating medical records. Related factors which have been considered consist of age, oral lesion and size, involved jaw, patients complaint, smoking, underlying systemic diseases, oral hygiene status, pregnancy trimester, defective dental restorations or crowns in lesion’s area and drugs taken especially injectable hormonal drugs during pregnancy. Sampling was made by sequential method. Data were analyzed using chi-square test.
Results: 72 of 1600 patients with average age of 26.8 years old (4.5%) had pregnancy tumor. In 66 cases, lesions were found in maxillay gingiva and in 6 cases were found in mandibular gingiva. Poor oral hygiene were found in 58 women (80.6%) and 50 women (69.4%) with the lesion were in the last trimester of pregnancy. Also 5 of 72 patients (6.9%) complained from swelling and bleeding of the lesion. 9 lesions were found near defective dental restorations and crowns.
Conclusion: The results of this study shows the direct effect of age, poor oral hygiene and also the trimester of pregnancy on the prevalence of pregnancy tumor in pregnant women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gingiva
  • Granuloma/Pyogenic
  • pregnancy