بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران.

3 دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: قاعدگی دردناک اولیه، یکی از شایعترین شکایات زنان، توأم با عوارض اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روحی می باشد. در زمینه تأثیر زایمان بر کاهش درد قاعدگی، مدارکی موجود است، اما ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه روشن نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه هم گروهی در سال 90-1389 بر روی 124 مادر نخست زا انجام شد. افراد در دو گروه زایمان طبیعی (61 نفر) و سزارین (63 نفر) قرار گرفتند. نمونه گیری به روش چند مرحله ای (طبقه ای- خوشه ای) از مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار پژوهش، فرم پرسشنامه مشخصات فردی، اطلاعات قاعدگی های قبل از بارداری و پس از زایمان و جدول چند بُعدی گفتاری درد قاعدگی بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کای اسکوئر و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر شدت قاعدگی دردناک اولیه تفاوت معناداری داشتند؛ به گونه ای که گروه زایمان طبیعی نسبت به سزارین، بهبودی بیشتری را نشان دادند (000/0>p). دو گروه از نظر محل درد قاعدگی نیز تفاوت معناداری داشتند (04/0>p). مدت درد قاعدگی در گروه زایمان طبیعی، کاهش بیشتری نسبت به گروه سزارین نشان داد اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (59/0>p). تفاوت کیفیت درد (39/0>p) و علائم همراه با قاعدگی (82/0>p) بین دو گروه معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: زایمان طبیعی نسبت به سزارین، بهبود بیشتری در شدت درد قاعدگی به همراه خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Mode of Delivery and Pattern of Primary Dysmenorrhea

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Firoozi 1
  • Tahere Zahedi Fard 2
  • Parvin Salari 1
  • Seyed Reza Mazloum 3
1 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, Islamic Azad University of Medical Sciences, Quchan, Iran.
3 Ph.D. Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Primary dysmenorrhea is one of the most common complaints in women usually accompanied by economic, social, physical and mental effects. Although there are some reports about the effects of childbirth on decreasing the menstrual pain, but the relationship between mode of delivery and the pattern of primary dysmenorrhea is not clear. The aim of this study was investigating this relationship.
Methods: This cohort study was conducted on 124 primiparous women during 2010-2011
Mothers were divided into two groups of 61 cases with normal vaginal delivery and 63 ones with caesarean section. Sampling was conducted through multi-stage (stratified-cluster) method in health centers of Mashhad, Iran. The research was performed based on personal profile questionnaire, menstrual information before and after delivery and the menstrual pain degree based on verbal multidimensional scoring scale. Data were analyzed using SPSS software version 11.5, chi-square and paired t-tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Women who had vaginal delivery would have significantly more improvement in severity of primary dysmenorrheal than women in cesarean delivery group (p<0.000). Location of pain also was statistically significant (p<0.04). The duration of menstrual pain after normal vaginal delivery was more reduced compared to caesarean group, but the difference was not statistically significant (p<0.59). There were also no significant differences in pain quality (p<0.39) and symptoms associated to the menstruation (p<0.82) between two groups.
Conclusion: Normal vaginal delivery would reduce the severity of dysmenorrhea more than caesarean section.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Delivery/Obstetric
  • Dysmenorrhea