تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: هر چند خستگی بعد از زایمان نسبت به افسردگی، شیوع بیشتری دارد، ولی اکثر مطالعات، در زمینه تأثیر ورزش بر تسکین افسردگی بعد از زایمان متمرکز شده و مطالعات اندکی در زمینه تسکین خستگی بعد از زایمان انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال 1389، بر روی 127 زن باردار در هفته های 32-28 بارداری انجام شد. وضعیت افسردگی و خستگی با استفاده از پرسشنامه ادینبرگ و فرم تعیین خستگی ارزیابی شد. افرادی که نمره ادینبرگ کمتر از 15 داشتند، وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه کنترل، دریافت کننده آموزش "جهت انجام ورزش‌های دوران بارداری" و دریافت کننده آموزش "جهت انجام ورزش‌های دوران بارداری و بعد از زایمان" قرار گرفتند. وضعیت خستگی یک و دو ماه بعد از زایمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون‌های کای دو، دقیق فیشر و کروسکال والیس انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین گروه‌های کنترل، مداخله 1 و مداخله 2، از نظر «تغییر در نمرات خستگی یک و دو ماه بعد از زایمان نسبت به قبل از مداخله» تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (به ترتیب 76/0=p و 87/0=p).
نتیجه‌گیری: هر چند نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام ورزش، منجر به کاهش نمرات خستگی نمی شود، ولی با توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه، نیاز به انجام مطالعات بیشتر جهت قضاوت نهایی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise on Postnatal Fatigue: A Controlled Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi 1
  • Jamileh Malakouti 2
  • Sakineh Mohammad Alizadeh 3
  • Jalil Babapoor 4
1 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences,, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Even though, the prevalence of postpartum fatigue is more than depression, but most studies have focused on the effect of exercise on postpartum depression and fatigue is neglected in this period. So, this clinical trial was done to determine the effectiveness of exercise on postnatal fatigue.
Methodology:This randomized controlled clinical trial was conducted on 127 pregnant women with gestational age of 28-32 weeks in 2010. Current depressive and fatigue condition were assessed respectively by using the Edinburgh postnatal depression scale and fatigue identification form. Women with Edinburgh scores lower than 15 were included in this study and were allocated randomly in one of three groups: control group, group receiving training for exercise during pregnancy and group receiving training for exerciseduring pregnancy and postpartum period. Fatigue scores were measured one and two months after delivery. Data were analyzed using SPSS software (version 13), chi square, fisher exact and Kruskal Wallis tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean change of fatigue scorers were not different significantly between the three groups, one and two months after delivery (p=0.67 and p=0.87, respectively).
Conclusion:Results indicated that the exercise does not reduce fatigue scores. But, considering the limited studies in this field, more studies need for final results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical trial
  • Exercise
  • Fatigue