گزارش یک مورد فیبروم و توده آدنکس تشخیص افتراقی شاخ فرعی در رحم تک‌شاخ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری­های رحم به‌دلیل اختلال در شکل‌گیری، تکامل یا نقص در اتصال جوانه مولرین در دوره جنینی ایجاد می‌شوند. یکی از ناهنجاری­های مادرزادی مجرای مولرین، رحم تک‌شاخ است که در 75% موارد با وجود یک شاخ فرعی رودیمنتاری همراهی دارد. این شاخ فرعی می‌تواند آندومتر فعال داشته باشد و تجمع خون قاعدگی در آن به صورت هماتومترا موجب علامت‌دار شدن گردد. در این مطالعه یک مورد شاخ فرعی در رحم تک‌شاخ گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 37 ساله با سابقه دو زایمان طبیعی و ترم بود که با شکایت دیسمنوره، دیسپارونی و منومتروراژی به اورژانس زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مراجعه نمود. بیمار پس از ارزیابی‌های اولیه با تشخیص اولیه میوم اینترالیگامنتوری لاپاراسکوپی شد که شاخ فرعی رحم تک‌شاخ شناسایی گردید و حین لاپاروسکوپی به همراه لوله چپ رزکت شد.
نتیجهگیری: در زنانی که با علائم مطرح کننده اندومتریوز، حاملگی اکتوپیک یا فیبروم رحمی مراجعه می‌کنند، ناهنجاری‌های رحمی از جمله شاخ فرعی در رحم تک‌شاخ بایستی مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unicornuate uterus with a rudimentary horn, a differential diagnosis of adnexal mass and fibroma: case report

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Azam Pourhoseini 1
 • Seyedeh Hoda Seddighian 2
 • Maedeh Khosravi 2
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Neonatal Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Uterine anomalies have been caused by impairment in the formation, evolution, or defect in the connection of Mullerian bud during the embryonic period. A unicornuate uterus is one of the congenital abnormalities of the Mullerian duct which is associated with an accessory rudimentary horn in 75% of the cases. This accessory horn may possess functioning endometrium and present with hematometra (retention of blood in the cavity) and become symptomatic. In this study, a case of unicornuate uterus with a rudimentary horn was reported.
Case presentation: A 37-year-old MG2L2ab0 woman with a history of 2 term normal vaginal deliveries presented to the gynecology emergency of Imam Reza Hospital, Mashhad, with dysmenorrhea, dyspareunia, and menometrorrhagia. After initial evaluation, the patient underwent laparoscopy with preliminary diagnosis of intraligamentary myoma. The procedure revealed a unicornuate uterus with an accessory rudimentary horn, which was resected along with the adjacent tube.
Conclusion: In women presenting with clinical symptoms indicating endometriosis, ectopic pregnancy, or uterus fibroma, congenital anomalies including rudimentary horn should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hematometra
 • Mullerian duct
 • Rudimentary horn
 1. Mousavi Vahed SH, Dehghani M, Pourhoseini SA, Ebrahimi R. Report of a case of ectopic pregnancy in non-communicating rudimentary horn of unicornuate uterus. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2020; 23(1):97-100.
 2. Ludwin A, Martins WP, Nastri CO, Ludwin I, Coelho Neto MA, Leitao VM, et al. Congenital Uterine Malformation by Experts (CUME): better criteria for distinguishing between normal/arcuate and septate uterus?. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 2018; 51(1):101-9.
 3. Chan YY, Jayaprakasan K, Zamora J, Thornton JG, Raine-Fenning N, Coomarasamy A. The prevalence of congenital uterine anomalies in unselected and high-risk populations: a systematic review. Human reproduction update 2011; 17(6):761-71.
 4. Sanchez-Ferrer ML, Prieto-Sanchez MT, Del Campo FS. Variations in clinical presentation of unicornuate uterus with non-communicating rudimentary horn (class IIB of the American Fertility Society classification). Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2018; 57(1):110-4.
 5. Daskalakis G, Pilalis A, Lykeridou K, Antsaklis A. Rupture of noncommunicating rudimentary uterine horn pregnancy. Obstetrics & Gynecology 2002; 100(5):1108-10.
 6. Goel P, Aggarwal A, Devi K, Takkar N, Saha PK, Huria A. Unicornuate uterus with non-communicating rudimentary horn different clinical presentations. Journal of Obstetrics and Gynecology of India 2005; 55(2):155-8.
 7. Jayasinghe Y, Rane A, Stalewski H, Grover S. The presentation and early diagnosis of the rudimentary uterine horn. Obstetrics & Gynecology 2005; 105(6):1456-67.
 8. Kuşcu NK, Laçin S, Kartal Ö, Koyuncu F. Rupture of rudimentary horn pregnancy at the 15th week of gestation: a case report. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2002; 102(2):209-10.
 9. Bodur S, Fidan U, Kinci MF, Karasahin KE. Unicornuate uterus with a rudimentary horn diagnosed at scheduled third Cesarean Section. Pakistan journal of medical sciences 2017; 33(3):779.
 10. Arab M, Mehdighalb S, Khosravi D. Functional rudimentary horn as a rare cause of pelvic pain: a case report. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(11).
 11. Atmaca R, Germen AT, Burak F, Kafkasli A. Acute abdomen in a case with noncommunicating rudimentary horn and unicornuate uterus. JSLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2005; 9(2):235.
 12. Kathpalia S. Rudimentary horn–different clinical presentations. Obstet Gynecol Int J 2018; 9(6):440-2.
 13. Behrens M, Licata M, Lee JY. The infected hematometra in a rudimentary noncommunicating horn misdiagnosed as pelvic mass: a case report. International journal of surgery case reports 2020; 68:4-7.
 14. Ghi T, Casadio P, Kuleva M, Perrone AM, Savelli L, Giunchi S, et al. Accuracy of three-dimensional ultrasound in diagnosis and classification of congenital uterine anomalies. Fertility and Sterility 2009; 92(2):808-13.
 15. Medeiros LR, Rosa DD, Silva FR, Silva BR, Rosa MI. Laparoscopic approach of a unicornuate uterus with noncommunicating rudimentary horns. International Scholarly Research Notices 2011; 2011.