بررسی یک دوره تمرینات آب درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه جراحی عمومی و عروق، مرکز تحقیقات تنفس و خواب راحت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه دردهای واریسی در بیماران مبتلا به MS بسیار بیشتر از سایرین است و این دو عامل در دوره یائسگی بر کیفیت زندگی این زنان اثرات مخربی دارند و از طرفی با توجه به اثرات مثبت روش‌های غیردارویی همچون آب درمانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی یک دوره تمرینات آب‌درمانی بر درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده در سال 1398 بر روی 24 زن یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با دردهای واریسی در بیمارستان سینا تبریز انجام شد. افراد به‌روش تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. گروه مداخله 24 جلسه (8 هفته) و هر بار به‌مدت 1 ساعت در استخر تمرینات ورزشی را انجام دادند. شدت درد با معیار VAS قبل از مطالعه و یک ماه پس از اتمام مطالعه سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SSPS (نسخه 21) و آزمون‌های آماری تی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از پایان مداخله مشخص شد که شدت درد در گروه مداخله با کاهش معناداری (001/0=p) در شدت درد همراه بود در‌حالی‌که شدت درد در گروه کنترل تغییر معناداری نداشت (298/0=p) ؛ مقایسه شدت درد در انتهای مطالعه بین دو گروه شرکت‌کننده حاکی از پایین بودن شدت درد به‌صورت معنادار در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: تمرینات ورزشی در آب منجر به اثرات مثبتی در کاهش شدت درد‌های واریسی زنان یائسه شده مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A course of hydrotherapy exercises on varicose veins pain in postmenopausal women with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

 • Saeid Charsouei 1
 • Nafiseh Sheghaghi 2
 • Dara Alvandfar 3
1 Assistant Professor, Department of Neurology ,Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences Tabriz, Iran.
2 B.Sc. Student of Anesthesia, School of Paramedical, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of General and Vascular Surgery, Comfortable Breathing and Sleep Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since varicose veins pain in MS patients are much more than others and these two factors have a detrimental effect on the quality of life of these women during menopause and on the other hand due to the positive effects of non-pharmacological methods such as hydrotherapy, this study was performed with aim to investigate a course of hydrotherapy exercises on varicose veins pain in postmenopausal women with multiple sclerosis.
Methods: This randomized controlled clinical trial study was performed in 2019 on 24 postmenopausal women with multiple sclerosis with varicose veins pain in Sina Hospital of Tabriz. The subjects were randomly divided into control and intervention groups. The intervention group performed 24 sessions (eight weeks) the exercises in the pool for one hour each time. Pain intensity was measured before the study and one month after the end of the study. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and dependent and independent t-tests. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: After the end of the intervention, it was found that pain intensity in the intervention group significantly reduced (P=0.001), while pain intensity in the control group did not change significantly (P=0.298). Comparison of pain intensity at the end of the study between the two groups showed that the pain intensity was significantly lower in the intervention group compared to the control group (P=0.001).
Conclusion: Exercise in water has led to positive effects in reducing the severity of varicose veins pain in postmenopausal women with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydrotherapy
 • Menopause
 • Multiple Sclerosis
 • Pain
 • Varicose veins
 1. Dobson R, Giovannoni G. Multiple sclerosis–a review. European journal of neurology 2019; 26(1):27-40.
 2. Lassmann H. Multiple sclerosis pathology. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2018; 8(3):a028936.
 3. Hosseinzadeh A, Baneshi MR, Sedighi B, Kermanchi J, Haghdoost AA. Incidence of multiple sclerosis in Iran: a nationwide, population-based study. public health 2019; 175:138-44.
 4. Baecher-Allan C, Kaskow BJ, Weiner HL. Multiple sclerosis: mechanisms and immunotherapy. Neuron 2018; 97(4):742-68.
 5. Brownlee WJ, Hardy TA, Fazekas F, Miller DH. Diagnosis of multiple sclerosis: progress and challenges. The Lancet 2017; 389(10076):1336-46.
 6. Midaglia L, Otero S, Baró F, Montalban X, Tintoré M. Menopause and multiple sclerosis: Influence on prognosis and role of disease-modifying drugs and hormonal replacement therapy. Multiple Sclerosis Journal 2020: 1352458520952022.
 7. Levine ME, Lu AT, Chen BH, Hernandez DG, Singleton AB, Ferrucci L, et al. Menopause accelerates biological aging. Proceedings of the National Academy of Sciences 2016; 113(33):9327-32.
 8. Muhleisen AL, Herbst-Kralovetz MM. Menopause and the vaginal microbiome. Maturitas 2016; 91:42-50.
 9. Alvandfar D, Alizadeh M, Khanbabayi Gol M. Prevalence of pregnancy varicose and its effective factors in women referred to gynecology hospitals in Tabriz. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(9):1-7.
 10. Jacobs BN, Andraska EA, Obi AT, Wakefield TW. Pathophysiology of varicose veins. Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders 2017; 5(3):460-7.
 11. Ghafari S, Ghobadi A. Davali (Varicose vein) from the perspective of Iranian Traditional Medicine. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2018; 8(4):485-7.
 12. Agarwal V, Agarwal S, Singh A, Nathwani P, Goyal P, Goel S. Prevalence and risk factors of varicose veins, skin trophic changes, and venous symptoms among northern Indian population. Int J Res Med Sci 2016; 4(5):1678-82.
 13. Ali AL, Kotb SA, Osman SR. Prevalence of Varicose Veins Among Secondary Schools' Teachers in Assiut Governorate. Assiut Scientific Nursing Journal 2019; 7(19):142-50.
 14. Mahfouz ME, Abdelrahman TM, Alharthi AS, AA K, Althobaiti MA, Alsufyani ER. Effect of high altitude or hypoxia on prevalence of varicose veins. KASMERA 2017; 45(1):53-63.
 15. Bundela SK. Estimation of Prevalence of Varicose Veins Formation and Associated Risks in North Indian Population. Research & Reviews: A Journal of Health Professions 2019; 9(1):1-5.
 16. Tekin Aİ, Tuncer ON, Memetoğlu ME, Arslan Ü, Öztekin A, Yağmur B, et al. Nonthermal, nontumescent endovenous treatment of varicose veins. Annals of vascular surgery 2016; 36:231-5.
 17. Eckmann MS, Parvus-Teichmann CC. Intravenous hydration therapy. InInfusion therapy 2019; 203-216.
 18. Cheng Y, Feng E, Liu G, Tan Z, Wang H, Li J, et al. Treatment of" hydration therapy" for acute paraquat poisoning. Zhonghua wei Zhong Bing ji jiu yi xue 2020; 32(7):846-9.
 19. Aquino MA, Paixão LC, Leal FD, Couto RC. Analysis of the effects of aquatic exercise on the quality of life of people with chronic venous disease. Jornal Vascular Brasileiro 2016; 15:27-33.
 20. Abdlkarim NE, Yakout RA. Evaluating the Add Effect of Hydrotherapy on Lower Limbs Varicose Veins Pain. IOSR Journal of Nursing a nd Health Science 2020; 9(1):20-31
 21. Momeni Mehrjerdi M, Ravari H, Attarzadeh Hoseini R, Khoshraftar Yazdi N. The effects of aquatic exercise on pain severity and quality of life in women with varicose veins. medical journal of mashhad university of medical sciences 2015; 58(7):403-10.
 22. Dias JM, Cisneros L, Dias R, Fritsch C, Gomes W, Pereira L, et al. Hydrotherapy improves pain and function in older women with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Brazilian journal of physical therapy 2017; 21(6):449-56.
 23. Sawant RS, Shinde SB. Effect of hydrotherapy based exercises for chronic nonspecific low back pain. Indian Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy 2019; 13(1):133-8.
 24. Taghavi S, Barband S, Khaki A. Effect of hydrotherapy on pain of labor process. Baltica 2015; 28(1):116-21.