مقایسه اثر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی در القاء زایمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات مهم در حیطه مامایی، القاء زایمان در وضعیت نامناسب برای سرویکس است. استفاده از میزوپروستول با بهبود شرایط سرویکس می‌تواند به کوتاه‌ شدن مدت و موفقیت زایمان کمک کند. در مورد تأثیر پروپرانولول بر روی سیر زایمان نیز مطالعاتی به نفع کوتاه شدن زمان زایمان منتشر شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به‌تنهایی در القاء زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور از آبان 1396 تا شهریور 1398 بر روی 70 زن باردار مراجعه‌کننده به زایشگاه‌های بیمارستان‌های دانشگاهی مشهد انجام شد. افراد به‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه 25 میکروگرم میزوپروستول زیرزبانی هر 6-4 ساعت تا 6 دوز به‌همراه پلاسبو داده شد و در گروه دیگر میزوپروستول با دوز و روش گروه اول به همراه دو دوز قرص پروپرانولول 20 میلی‌گرم خوراکی با فاصله 4 ساعت تجویز شد. مدت زمان فاصله شروع تجویز دارو تا شروع انقباضات مؤثر، شروع فاز فعال و زایمان در دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های تی، کای اسکوئر و در صورت لزوم از روش‌های نان پارامتریک معادل استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: میانگین فاصله شروع اینداکشن تا بروز انقباضات مؤثر در دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان نداد (05/0<p). میانگین فاصله شروع اینداکشن تا شروع دیلاتاسیون 4 سانتی‌متر بین دو گروه (082/0=p) و میانگین فاصله شروع اینداکشن تا زایمان بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار نبود (108/0=p). عوارض زایمان نیز در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (397/0=p). میانگین آپگار دقیقه اول و پنجم بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (به‌ترتیب 715/0=p و 819/0=p).
نتیجه­گیری: مصرف پروپرانولول تأثیری در کاهش فاصله القاء تا زایمان و کاهش سزارین نداشته و تغییری در پیامدهای نوزادی و عوارض مادری ایجاد نمی‌کند. عوارضی از قرص پروپرانولول شامل برادی‌کاردی، افت فشارخون و خواب آلودگی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of propranolol plus misoprostol with misoprostol alone on induction of labor

نویسندگان [English]

 • Atieh Mohammadzadeh Vatanchi 1
 • Leila Pourali 2
 • Sedigheh Ayati 3
 • Sara Mirzaeian 1
 • Hassan Mehrad Majd 4
 • Azra Rashidnejad 5
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Molecular Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 General Physician, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the important issues in obstetrics is labor induction in the inappropriate conditions of the cervix. Misoprostol improves the condition of the cervix and shortens the duration of the labor and help in delivery sucess. Some studies have been published on the effect of propranolol on labor process in favor of shortening the labor. Therefore, this study was performed with aim to compare the effect of propranolol plus misoprostol with misoprostol alone on labor induction.
Methods: This double-blind clinical trial study was performed from November 2017 to September 2019 on 70 pregnant women referred to the maternities of Mashhad University Hospitals. The subjects were randomly divided into two groups. One group received 25 micrograms of sublingual misoprostol every 4-6 hours up to 6 doses plus a placebo capsule, and the other group received misoprostol with the same dose and method of the first group plus two doses of oral 20mg Propranolol tablet with interval of 4 hours. The interval between drug administration with onset of effective contractions, and onset of active phase and delivery were evaluated and compared in the two groups. Data were analyzed by SPSS statistical software (version 16). T-test and chi-square test were used to compare the groups, and equivalent non-parametric methods were used if necessary.
Results: Mean interval of induction onset to effective contractions did not show any significant difference between the two groups (P=0.394). There was no significant difference between the two groups in the mean interval of induction onset to 4cm dilatation (P=0.82) and the mean interval of induction onset to delivery (P=0.108). Delivery complications showed no significant difference between the two groups (P=0.397). There was no significant difference between the two groups in the mean first and fifth minute Apgar score (P=0.715 and P=0.819, respectively).
Conclusion: Propranolol use had no effect on decreasing the induction to delivery interval and reducing cesarean rate. Also, it didn’t cause changes in neonatal outcomes and maternal complications. There were no side effects of propranolol tablets, including bradycardia, hypotension, and drowsiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labor induction
 • Misoprostol
 • Propranolol
 1. Ten Eikelder ML, Rengerink KO, Jozwiak M, De Leeuw JW, De Graaf IM, Van Pampus MG, et al. Induction of labour at term with oral misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised controlled non-inferiority trial. The Lancet 2016; 387(10028):1619-28.
 2. Aquino MM, Cecatti JG. Misoprostol versus oxytocin for labor induction in term and post-term pregnancy: randomized controlled trial. Sao Paulo Medical Journal 2003; 121:102-6.
 3. Bernardes TP, Broekhuijsen K, Koopmans CM, Boers KE, Van Wyk L, Tajik P, et al. Caesarean section rates and adverse neonatal outcomes after induction of labour versus expectant management in women with an unripe cervix: a secondary analysis of the HYPITAT and DIGITAT trials. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016; 123(9):1501-8.
 4. Pourali L, Saghafi N, Eslami Hasan Abadi S, Tara F, Vatanchi AM, Motamedi E. Induction of labour in term premature rupture of membranes; oxytocin versus sublingual misoprostol; a randomised clinical trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2018; 38(2):167-71.
 5. Teimoori B, Esmaeilpoor M, Ashkezari AK, Farzaneh F. Comparison of induction abortion in the first trimester using misoprostol alone and misoprostol with estrogen priming. blood vessels 2019; 7:8.
 6. Kashanian M, Fekrat M, Zarrin Z, Ansari NS. A comparison between the effect of oxytocin only and oxtocin plus propranolol on the labor (A double blind randomized trial). Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2008; 34(3):354-8.
 7. Amiri E, Yazdani M, Noei Teymoordash S, Salimi Kordasiabi AH. Comparing effect of oxytocin versus oxytocin-propranolol combination on labor progression. International Journal of Medical Investigation 2017; 6(4):176-85.
 8. Direkvand Moghadam A, Jaafarpour M, Nouri M, Abbasi N. Effects of Oral Propranolol on Duration of Labor and Type of Delivery in Nulliparus Women with Prolonged Pregnancy. Iran J Obstet Gynecol and Infertil 2012; 15(1):43-50.
 9. Sanchez-Ramos L, Quillen MJ, Kaunitz AM. Randomized trial of oxytocin alone and with propranolol in the management of dysfunctional labor. Obstetrics & Gynecology 1996; 88(4):517-20.
 10. Palomäki O, Uotila J, Tammela O, Kaila T, Lavapuro M, Huhtala H, et al. A double blind, randomized trial on augmentation of labour with a combination of intravenous propranolol and oxytocin versus oxytocin only. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2006; 125(1):44-9.
 11. Direkvand-Moghadam A, Jaafarpour M, Khani A, Taheri S, Delpisheh A. The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. Iranian journal of nursing and midwifery research 2014; 19(5):491.
 12. Hanafy MM, Abdel-Hakam FA, Mohammed ME. Maternal and Fetal Outcomes after Oxytocin and oral Propranolol for augmentation of labor. Life Science Journal 2019; 16(1).