ارتباط بین سن اولین بارداری و تعداد زایمان با سندرم متابولیک و اجزای آن: نتایج حاصل از مطالعه کوهورت گیلان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان‌های گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: سندروم متابولیک با بسیاری از فاکتور های مربوط به تولید مثل ارتباط دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تعداد بارداری و سن اولین حاملگی با سندرم متابولیک و اجزای آن در شمال ایران بود.

روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از مرحله ی اول مطالعه کوهورت گیلان می باشد. مطالعه کوهورت گیلان در شهرستان صومعه سرا انجام می شود که بخشی از مطالعه بزرگ کوهورت بزرگسالان ایران (PERSIAN cohort study ) است. مطالعه کوهورت گیلان تعداد 10520 نفر مرد و زن 35 تا 70 ساله را شامل می شود. در این مطالعه تعداد 5243 نفر زن که حداقل یک بارداری را تجربه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: شیوع سندرم متابولیک در جمعیت مورد بررسی 2909 نفر (5/55 درصد) بود. پس از تطبیق دادن سایر عوامل همچون سن، سطح اقتصادی اجتماعی و محل سکونت شانس ابتلا به سندرم متابولیک در کسانی که اولین بارداری را در 20 تا 25 سالگی تجربه کرده بودند در مقایسه با سن بارداری کمتر از 20 سال به شکل معنی داری 54 درصد بیشتر بود (029/0= P). پس از تطبیق بر روی سایر عوامل، شانس ابتلا به سندرم متابولیک در کسانی که 3، 4 و بیش از 5 زایمان داشته اند به ترتیب 43/1، 80/1 و 55/2 برابر بیشتر از کسانی بود که یک زایمان داشته اند.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده تعداد زایمان بیشتر و سن اولین بارداری 20 تا 25 سال به شکل معنی داری شانس ابتلا به سندرم متابولیک را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The association between age at first pregnancy and number of deliveries with metabolic syndrome and its components: Results from PERSIAN Guilan Cohort Study (PGCS)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Naghipour 1
  • Farahnaz Joukar 1
  • Ehsan Amini-Salehi 1
  • Soheil Hassanipour 2
  • Fariborz Mansour-Ghanaei 1
1 Gastrointestinal and Liver Diseases Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
2 GI Cancer Screening and Prevention Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background: Metabolic syndrome is associated with many factors related to fertility. The aim of this study was to investigate the relationship between the age of first pregnancy and number of deliveries with metabolic syndrome and its components in a large cohort study in northern of Iran.

Methods: The present study is a cross-sectional study of the first stage of the Guilan cohort study. Guilan cohort study is performed in the city of Some’e Sara, which is part of the large PERSIAN adult cohort study (PERSIAN cohort study). Guilan cohort study includes 10,520 men and women aged 35 to 70 years. In this study, 5243 women who had experienced at least one pregnancy were examined.

Results: Based on ATP III criteria, the prevalence of metabolic syndrome in the study population was 55.5% (2909 participants). After adjusting other factors such as age, socioeconomic status and place of residence, the chance of developing metabolic syndrome in those who experienced their first pregnancy between the ages of 20 and 25 were significantly 54% higher than those under the age of 20 (P = 0.029). After adjusting to other factors, those who had 3, 4 and more than 5 deliveries were 1.43, 1.80, and 2.55 times more likely to develop metabolic syndrome, respectively, than those who had one delivery.

Conclusion: Based on the results, more deliveries and the age of the first pregnancy in 20 to 25 years significantly increase the chance of developing metabolic syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • metabolic syndrome
  • PERSIAN Cohort
  • Guilan