ارتباط بین عوامل دموگرافیک، اجتماعی و مامایی با تاخیر در کمک جویی بیماران مبتلا به وارت ژنیتال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 گروه پوست، مرکز تحقیقات پوست، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 مرکز تحقیقات بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 مرکز تحقیقات بهداشت باروری، گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

5 واحد توسعه تحقیقات بالینی رازی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: مراجعه‌ی بموقع جهت تشخیص و درمان وارت ژنیتال در جلوگیری از انتقال بیماری اهمیت دارد، بدین خاطر شناسایی عوامل تاثیرگذار دموگرافیک- اجتماعی و مامایی بر تاخیر در کمک جوئی بیمار حائز اهمیت است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی زنان مبتلا به وارت ژنیتال مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا(س) شهر رشت طی سال 1398 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک-اجتماعی، مامایی و پرسشنامه محقق ساخته برای ارزیابی تأخیر بیمار بود. تأخیر بیشتر از 7 روز در مراجعه جهت تشخیص قطعی و درمان، به عنوان تأخیردر کمک جویی بیمار درنظر گرفته‌شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS (نسخه21) و ازمونهای کای دو، فیشر و رگرسیون لجستیک انجام شد.

یافته ها: از 130 نفر شرکت کننده در مطالعه، 72% از شرکت کنندگان، با تاخیر در کمک جوئی بیشتر از 7 روز مراجعه کرده بودند. در متغیرهای سابقه سقط، نوع اولین علامت تشخیصی و درمان دریافت شده، اختلاف اماری معناداری بین دو گروه مشاهده شد (P-value<0.05). آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای سابقۀ عفونت زنان، وضعیت اقتصادی و سابقۀ سقط بر تاخیر در کمک جویی نقش پیشگویی کننده دارد.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل دموگرافیک- اجتماعی و مامایی می تواند با تاخیر در کمک جوئی جهت تشخیص و درمان وارت ژنیتال ارتباط داشته باشد. بدین جهت ارائه دهندگان خدمت بایستی در برخورد و آموزش زنان با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین، دارای سابقه عفونت زنان و زنان بدون تجربه سقط و نولی پار دقت بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between socio-demographic and midwifery factors with delay in seeking help for genital warts patients

نویسندگان [English]

 • seyedeh fatemeh dalil heirati 1
 • narges alizadeh 2
 • seyedeh hajar sharami 3
 • seyedeh maryam atari 1
 • Roya Kabodmehri 4
 • elahe rafie 5
1 Reproductive Health Research Center, Al-zahra Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
2 Skin Research Center, Department of Dermatology Razi Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
3 Reproductive Health Research Center, Department of Obstetrics &amp; Gynecology, Al-zahra Hospital, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
4 Reproductive Health Research Center , Department of Gynecology, School of Medicine, Alzahra Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
5 Razi Clinical Research Development Unit, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background: It is important to referr on time inorder to diagnosis and treatment of genital warts and preventing disease transmission.Therefore,identifying the socio-demographic and midwifery effective factors is important in the patient's seeking-help delay.

Methods: This descriptive-analytical study was performed on women with genital warts referred to the gynecology clinic of Al-Zahra Hospital in Rasht in 2019. Data collection tools included socio-demographic form, midwifery form and a researcher-made questionnaire to assess patient’s delay. After collecting the samples, the data were analyzed by SPSS -21 and Chi-square, Fisher tests and logistic regression was used.

Finding:72% of the 130 participants in the study had a more than 7 days delay . It was observed statistically significant difference between these two groups in the variables of history of abortion, type of first observed symptom and type of treatment received (P-value<0.05).

Logistic regression analysis showed that the variables of history of gynecological infection, low socioeconomic situation and history of abortion have a predictive role in help-seeking delay.

Conclusion:The results of the present study showed that there is a relationship between socio-demographic and obstetric factors with delay in seeking help for diagnosis and treatment of genital warts. Therefore, health care providers should be more careful in dealing with and educating low socioeconomic status women, patients with a history of infection and the women without experience of abortion and nulliparous.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Demographic factors
 • Social factors
 • Midwifery factors
 • Delay in seeking help
 • Genital Wart