عوارض مادری- جنینی و نوزادی زایمان در آب در مقایسه با زایمان معمولی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک عمومی، محقق پژوهشی، بیمارستان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به استفاده از آب گرم به عنوان روشی برای کاهش درد زایمان و با توجه به وجود تردیدهایی در خصوص عوارض احتمالی زایمان در آب، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوارض مادری- جنینی و نوزادی زایمان در آب در مقایسه با زایمان معمولی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1388-1387 بر روی 200 زن باردار در بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه 100 نفری زایمان به روش معمولی و زایمان در آب قرار گرفتند. در گروه زایمان در آب، مادر اجازه تحرک آزادانه داشت و از نظر مصرف مایعات محدودیتی نداشت و در گروه زایمان به روش معمولی، زایمان به سبک معمول زایشگاه انجام می شد. طول مدت زایمان، میزان سزارین، میزان خونریزی پس از زایمان، میزان عفونت مادری و نوزادی طی یک هفته اول پس از زایمان و نیز آپگار اولیه نوزادی، عفونت چشم نوزادی و میزان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در دو گروه مقایسه شد. در نهایت 88 نفر در گروه زایمان معمولی و 83 نفر در گروه زایمان در آب باقی ماندند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، کای اسکوئر و تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر میانگین طول مدت مرحله اول (344/0=p)، دوم (372/0=p) و سوم (523/0=p) زایمان اختلاف معناداری نداشتند. میزان سزارین در گروه زایمان به روش معمولی، به طور معناداری بالاتر از گروه زایمان در آب بود (018/0=p). آپگار دقیقه اول (026/0=p) و پنجم (001/0≥p) نوزادان در گروه زایمان در آب، به طور معناداری بهتر از گروه زایمان به روش معمولی بود. دو گروه از نظر سایر متغیرها تفاوتی نداشتند.
نتیجه‌گیری: زایمان در آب، به دلیل کاهش درد و کاهش مداخلات پزشکی و همچنین به دلیل عدم تأثیر سوء بر روی نوزاد، می تواند جایگزین مناسبی برای زایمان به روش متداول باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal-Fetal and Neonatal Complications of Water-Birth Compared with Conventional Delivery

نویسندگان [English]

  • Marzieh Ghasemi 1
  • Fatemeh Tara 2
  • Hami Ashraf 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 General Physician, Razavi Hospital, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Considering to the use of warm water for decreasing labor pain and due to the doubts regarding the complications of water-birth, this study was performed to evaluate maternal-fetal and neonatal complications of water-birth compared with conventional delivery.
Methods: This clinical trial was conducted on 200 pregnant women during 2008 and 2009 in Omolbanin hospital, Mashhad, Iran. Women were divided into two groups of 100 women in conventional delivery and 100 women in water birth groups. In water birth group, mothers were allowed to move freely and fluid intake was not limited. In conventional delivery group, delivery was performed on bed in routine method of maternity. Delivery duration, cesarean rate, postpartum hemorrhage, maternal and neonatal infection during the first week after delivery, early neonatal Apgar scores, neonatal eye infection and the rate of NICU admission were compared between two groups. Finally, 88 women in conventional delivery group and 83 cases in water birth groups remained. Data were analyzed using statistical SPSS software (version 14), Kolmogorov-Smirnov, Chi-square and t-student tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Mean duration of first (p=0.344), second (p=0.372) and third (p=0.523) stages of labor were not statistically significant between two groups. Cesarean rate was significantly higher in conventional delivery group than water-birth group (p=0.018). First (p=0.026)and five (p≤0.001) minutes Apgar scores were significantly higher in water-birth group than conventional delivery group. No significant differences were observed between two groups in terms of other variables.
Conclusion: Water birth does not increase neonatal infection and the rate of maternal and neonatal morbidity and can be use as a method to reduce labor pain and improve delivery duration process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complications
  • Delivery/Obstetric
  • Water birth