بررسی مقایسه‌ای میزان فولات سرم در زنان باردار با و بدون پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران.

2 مربی پرستاری، گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: خونریزی، عفونت و افزایش فشار خون، از مهمترین علل مرگ و میر مادران در دوران بارداری می باشند. اسید فولیک احتمالاً در تنظیم رشد و رگزایی جفتی، تکثیر سلولی و DNA و متابولیسم هموسیستئین نقش دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه میزان فولات سرم در زنان باردار با و بدون پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی در سال 1387 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان قائم (عج) انجام شد. از این میان، 30 نفر از زنانی که طبق تشخیص متخصص زنان و آزمایشات انجام شده، مبتلا به پره اکلامپسی بودند در گروه پره اکلامپسی و 30 نفر از زنان با فشار خون طبیعی و عدم وجود پروتئین در ادرار، در گروه بدون پره اکلامپسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از فرم مشخصات فردی، پرسشنامه های پره اکلامپسی و مشخصات بارداری استفاده شد و میزان فولات سرم نیز از طریق آزمایش خون تعیین ‌شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی دانشجویی و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر میزان فولات سرم تفاوت معنی داری داشتند (001/0>p). میانگین میزان فولات سرم در گروه بدون پره اکلامپسی 57/0±42/1 نانوگرم بر لیتر و در گروه مبتلا به پره اکلامپسی، 67/0±87/0 نانوگرم بر لیتر بود و میزان فولات سرم با مصرف اسید فولیک در بارداری ارتباط معنی داری داشت (09/0>p).
نتیجه‌ گیری: افراد مبتلا به پره اکلامپسی نسبت به زنان باردار بدون پره اکلامپسی، میزان فولات سرم پایین‌تری دارند، اما این تفاوت در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Plasma Folate Concentration in Pregnant Women with and without Pre-Eclampsia

نویسندگان [English]

  • Zahra Shojaeian 1
  • Zahra Dalir 2
  • Mitra Mahdavian 3
1 Lecturer of Midwifery, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
2 Lecturer of Nursing, Department of Medical-Surgical Nursing , School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Lecturer of Midwifery, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hemorrhage, infection and hypertension during pregnancy are the most important causes of maternal mortality. Folic acid affects on development, angiogenesis, DNA synthesis and proliferation and hemocystein metabolism. The aim of this study was comparing plasma folate concentration in pregnant women with and without pre-eclampsia.
Methods: This descriptive and analytical study was conducted on 60 pregnant women who referred to Ghaem hospital, Mashhad, Iran in 2008. Women were divided into in two groups of 30 pregnant women with pre-eclampsia by detection of obstetrician and 30 pregnant women without pre-eclampsia that had normal blood pressure. Both groups answered demographic and pregnancy characteristics questionnaires. Blood test was done to measure serum folate concentration. Data were analyzed using statistical tests such as Chi-square, t-student and ANOVA. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There were significant differences between folate concentration in two group (p<0.001). The mean of serum folate in pre-eclampsia group was 0.87±0.67 ng/L and without pre-eclampsia 1.42±0.57 ng/L. There was significant relationship in confidence level of 90% between usage of folic acid in pregnancy and folate concentration (p<0.09).
Conclusion: Pregnant women with pre-eclampsia had lower folate concentration than pregnant women without pre-eclampsia, but the difference is significant in confidence level of 90%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • folic acid
  • Pre-eclampsia
  • pregnancy