تأثیر سرب بر جنسیت و تعداد فرزندان افراد در معرض ترکیبات سرب

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.

چکیده

مقدمه: اکثر افراد جامعه مایل ‌اند که نتیجه ازدواجشان، فرزندانی سالم و ترجیحاً پسر باشد و از آنجایی که سرب، تأثیرات گوناگونی بر روی غدد، هورمون‌های جنسی و به طور کلی دستگاه تولید مثل دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه آلودگی سربی با تعداد و جنسیت فرزندان متولد شده از کسانی که در معرض تماس با سرب بودند، انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مورد - شاهدی، تمام کارکنان پالایشگاه نفت کرمانشاه (150 نفر) شاغل در قسمت های در معرض تماس با سرب، به عنوان گروه مورد و یک گروه 70 نفری از کارکنان کارخانه نساجی غرب که تماس شغلی با سرب نداشتند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. میزان سرب ادرار (بر حسب کراتینین) با استفاده از دستگاه طیف سنجی نوری جذب اتمی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های کای دو، آنالیز واریانس و پس آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در گروه‌هایی که در معرض تماس با سرب بودند (گروه مورد)، فرزندان مراتب آخر، بیشتر دارای جنسیت مؤنث بودند. توزیع اولین فرزند (005/0=p) و آخرین فرزند (001/0>p) در گروه مورد، تفاوت آماری معنی‌داری با گروه شاهد داشت.
نتیجه‌گیری: سرب بر تعداد و جنسیت فرزندان مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Lead on Number and Sex Type of Children in Men Occupationally Exposed to Lead

نویسندگان [English]

  • Hajiali Yartireh 1
  • Amir Hosein Hashemian 2
1 Lecturer, Department of Occupational Health, Research Center for Environmental Determinants of Health, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Most couples want to have healthy children, preferably male and as lead has many different effects on sexual glands, hormones and reproductive system, we studied the relationship between lead exposure, numbers and sexuality type of children in peoples who has worked in lead fields.
Methods: In this case-control study, all employees of Kermanshah Oil Refining (150 workers) working in areas exposed to lead were selected as case group, and a group of 70 people from the West textile factory workers with no occupational exposure to lead were selected as control group. Urine lead levels (based on creatinine) were measured using atomic absorption spectrophotometry. Data were analyzed using SPSS software version 21 and statistical tests such as chi-square, ANOVA and tukey post-hoc. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The groups that were exposed to lead (case groups), the last grades children were female. Distribution of first child (p=0.005) and latest child (p<0.001) in the case and control groups was statistically significant.
Conclusion: Lead affects on number of children and sexuality type.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Lead
  • Sexuality