کاربرد منحنی یادگیری برای تعیین تعداد دفعات انجام مهارتهای بالینی منتخب تنظیم خانواده کارآموزان بهورزی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناس مامایی، آموزشگاه بهورزی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

5 کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

6 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

7 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات اختلالات تخمک گذاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی، وسیله‌ای است که کارآموزان از طریق آن، به طور مستقیم در موقعیت تبدیل اطلاعات نظری به عملی قرار می‌گیرند. مطالعه حاضر با هدف تعیین استاندارد آموزشی برای دفعات انجام مهارت های بالینی تنظیم خانواده بر اساس منحنی یادگیری انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه از نوع سری زمانی است که در سال 91-1390 بر روی 54 کارآموز بهورزی مشغول به تحصیل در پایه اول آموزشگاه بهورزی مشهد، نیشابور و تربت جام انجام شد. افراد به شیوه سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و شامل اطلاعات فردی کارآموزان بهورزی و چک لیست ارزیابی تبحر بالینی بهورزان جهت انجام مهارت‌های تنظیم خانواده بود. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، منحنی یادگیری مهارت‌های بالینی نشان داد که با انجام مهارت ها به تعداد 30-21 بار، میزان تبحر کسب شده در حد کفایت (بیشتر از 75 درصد) می باشد و با افزایش دفعات انجام مهارت در طول 15 هفته کارآموزی، سطح تبحر تغییر معنی داری نداشت و ثابت ماند. استاندارد دفعات مورد نیاز انجام مهارت های تنظیم خانواده، 21 تا 30 دفعه می باشد.
نتیجه‌گیری: تعداد دفعات مورد نیاز برای انجام مهارت‌های تنظیم خانواده، حداکثر 30 بار می‌باشد. این تعداد دفعات، کمتر از تعدادی می‌باشد که در بالین جهت کارآموزان بهورزی پیش بینی شده است. بنابراین با استفاده از منحنی یادگیری، می‌توان ضمن تعیین تعداد دفعات استاندارد برای انجام یک مهارت‌ بالینی و فراهم نمودن امکان تمرین کافی برای دستیابی به تبحر لازم، ایجاد ماندگاری در یادگیری، در وقت و هزینه برای آموزش مهارت ها نیز صرفه جویی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Learning Curve for Indicating Practice Times of Selected Family Planning Skills in Health Worker Trainees

نویسندگان [English]

  • Zahra Emami Moghadam 1
  • Seyed Reza Mazloum 2
  • Fatemeh Zoubin 3
  • Nayereh Khosravi 4
  • Fatemeh Sardar Abadi 5
  • Aghdas Karimi 6
  • Salmeh Dadgar 7
1 M.Sc. of Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Student of Medical Education, Medical Education Development Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, School of Health Workers of Imam Reza (AS), Mashhad, Iran.
5 M.Sc. of Community Health Nursing, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
6 Ph.D. Student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
7 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ovulation Dysfunction Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Clinical education is a dynamic process that provides condition to combine theoretical knowledge with real practical environment for practitioners. This study was done to determine the practice times that are necessary for health worker trainees to achieve enough competency to perform family planning skills, based on flattening the learning curve.
Methods: This time-series study was conducted on 54 junior students of paramedical school of Mashhad, Nishabur and Torbatjam, Iran in 2012. Participants were selected with census method. Data tools were a research-made questionnaire included demographic information of health worker and family planning check list for assessing their clinical skills. Data was analyzed by SPSS software (version 16), Kruskal- Wallis and Pearson correlation. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: According to learning curve of family planning clinical skills, practicing 21-30 times is enough (75%) for health workers to achieve adequate competency. During 15 weeks of clinical education, the level of competency did not change significantly.
Conclusion: The maximum appropriate practice times of family planning clinical skills in junior paramedics are 30 times. By using learning curve can achieve to ideal competency level and enough retention of skills as well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical competence
  • Learning Curve
  • Family Planning Services