بررسی پاتولوژیک توده های پستانی در سنین قبل و بعد از یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران.

4 دانشجوی کارشنارسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خوزستان، ایران.

چکیده

مقدمه: یائسگی، پدیده ای دائمی و با اهمیت در دوران زندگی زنان است که زمان ایجاد آن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. در این دوره به دلیل تغییرات هورمونی، افراد مستعد مشکلات قلبی - عروقی و همچنین توده و سرطان های پستان و اندومتر می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی پاتولوژی های پستانی موجود در دوره قبل و بعد از یائسگی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه، تعداد 310 نمونه پاتولوژی پستان از زنان مراجعه کننده به مرکز پاتولوژی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد طی سال های 1391-1381 مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش، بیمارانی بودند که تحت توده برداری، عمل جراحی ماستکتومی رادیکال و برداشت غدد لنفاوی، ماستکتومی کامل و ناکامل قرار گرفته بودند و اطلاعات پاتولوژی آنها در آزمایشگاه ثبت شده بود. اطلاعات مربوط به معاینه فیزیکی و اطلاعات فردی بیماران و علت مراجعه آنان از طریق مطالعه پرونده های الکترونی و در صورت لزوم، از طریق تماس با افراد استخراج شدند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: به طورکلی شایعترین یافته های پاتولوژیک در زنان بالای 40 سال به ترتیب، فیبروآدنوما (7/28%) و داکتال کارسینوما (3/27%) بود که فیبروآدنوم (2/39%) در مرحله پیش از یائسگی و داکتال کارسینوما (4/34%) در مرحله پس از یائسگی، شایعترین یافته ها بودند.
نتیجه‌گیری: شایعترین توده ها پیش از یائسگی از نوع خوش خیم و پس از یائسگی، از نوع بدخیم است. لذا انجام معاینات دوره ای منظم و پیگیری های ماموگرافیک در سنین یائسگی ضروری می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathologic Assessment of Breast Masses, Before and After Menopause

نویسندگان [English]

  • Farnaz Soheili 1
  • Sajjad Alizadeh 2
  • Maryam Hassani 3
  • Pari Bastami 4
1 B.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran.
2 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Lorestan, Iran.
4 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Menopause is a permanent and important event in women life that the time of its creation is influenced by several factors. In this period due to hormonal changes, women are prone to cardiovascular problems, breast mass and cancer and endometrial cancer. This study was performed to evaluate the pre-and post-menopausal pathologies samples of breast.
Methods: In this study, 310 pathological samples of breast were studied in pathology center of Shohada hospital in Khorramabad, Iran during 2002 to 2012. The study samples were patients who had underwent mass and tumor biopsy, radical mastectomy and removal of lymph nodes, total and partial mastectomy and their pathologic data had been recorded. Physical examination, patient demographic data and their chief complain were extracted. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and Chi-square test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The most common pathological findings in women older than 40 years were respectively fibro adenoma (28.7%) and ductal carcinoma (27.3%). Fibro adenoma (39.2%) was the most common finding in premenopausal stage and ductal carcinoma (34.4%) in postmenopausal stage.
Conclusion: The most common type of masses in premenopausal period are benign and in postmenopausal are malignant. The regular periodic examination and mammographic follow up are recommended during menopausal age.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Mass
  • Pathology
  • Menopause