مقایسه تأثیر بلک کوهش و فلوکستین در درمان علائم یائسگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: هورمون درمانی، درمان استاندارد علائم و نشانه‏های یائسگی است. اما مطالعات حتی در مصرف کوتاه مدت آن مخاطرات جدی را گزارش کرده‏اند. اخیراً تمایل به استفاده از منابع گیاهی جهت درمان علائم یائسگی افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر بلک کوهش و فلوکستین در درمان علائم یائسگی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بر روی 82 نفر از زنانی که به علت شکایت یائسگی در فاصله بهمن ماه 1388 لغایت اسفند ماه 1389 به درمانگاه یائسگی بیمارستان قائم مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه درمان با فلوکستین و بلک کوهش قرار گرفتند. بیماران واجد شرایط پس از ورود به مطالعه در انتهای ماه اول، دوم و سوم بعد از درمان ویزیت شدند. بیماران در شروع درمان و در انتهای ماه سوم، پرسشنامه مقیاس نمره‏دهی یائسگی (MRS) را تکمیل کردند. داده‏ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های تی مستقل، تی زوجی، کای دو و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: مقیاس نمره‏دهی یائسگی (MRS) بعد از درمان در هر دو گروه تحت درمان با بلک کوهش و فلوکستین نسبت به ابتدای مطالعه کاهش یافت اما تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. عوارض جانبی در گروه بلک کوهش به طور معنی داری کمتر از گروه فلوکستین بود (001/0>p).
نتیجه‌گیری: بلک کوهش و فلوکستین هر دو در درمان گرگرفتگی، تعریق شبانه و افسردگی زنان یائسه مؤثر هستند،  اما مطالعات بالینی تکمیلی با دارونما و استروژن توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effects of Black Cohosh and Fluoxetine in Treatment of Menopausal Symptoms

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Saghafi 1
  • Maliheh Mahmoodinya 2
  • Sedigheh Ayati 3
  • Fatemeh Behdani 4
  • Mohamad Taghi Shakeri 5
  • Ahmand Rakhshandeh 6
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad university of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women’s Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hormone therapy is the standard treatment for menopause symptoms. But trials have shown serious risks even in short-term use. Recently, tendencies toward use of botanic sources have been increased to meet this goal. The objective of this study was to evaluate the efficacy of fluoxetine and black cohosh in treatment of women with postmenopausal symptoms.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 82 women with menopausal symptoms who referred to Qaem Hospital of Mashhad city, from January 2010 to February 2011. Participants were randomly divided into two groups and were treated with fluoxetine or black cohosh. After entry into the study, patients were examined at first, second and third month of treatment period. At the beginning and the end of the third month, they completed questionnaires consisting of menopausal rating scale. Data were analyzed by SPSS statistical software version 11.5, chi-square, Mann Whitney, t-student and paired t-test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Result: A reduction in menopausal rating scale rates was seen at the end of third month in both groups compared with baseline values. But no significant difference was observed between two groups. Adverse effects were significantly lower in black cohosh group than fluoxetine group (p<0.001).
Conclusion: Both black cohosh and fluoxetine improve hot flashes, night sweats and depression in menopause women. Additional clinical studies that include placebo and estrogen groups are warranted to confirm the effects of black cohosh on postmenopausal symptoms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black cohosh
  • Climacteric
  • Fluoxetine
  • Menopausal symptom