بررسی ارتباط زایمان زودرس با میزان اضطراب، استرس و افسردگی حین بارداری در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان دورود در سال 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 متخصص بهداشت مادر و کودک، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان زودرس، یک حادثه جدی در دوران بارداری است، اما شیوع آن با توجه به جمعیت های مختلف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد در جوامع مختلف، متفاوت می باشد. اختلالات روانی مانند استرس، اضطراب و افسردگی با تحریکات هورمونی می تواند باعث افزایش زایمان زودرس شوند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط زایمان زودرس با درصد اضطراب، استرس و افسردگی حین بارداری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کوهورت آینده نگر در سال 1389 بر روی 300 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان دورود انجام شد. در مطالعه حاضر وقوع زایمان زودرس در دو گروه مواجهه و غیر مواجهه با استرس، اضطراب و افسردگی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به صورت طبقه بندی شده انجام شد. با استفاده از ابزار اندازه گیری Dass21، نمره اضطراب، استرس و افسردگی زنان باردار تعیین و نمرات به 5 دسته طبقه بندی شد. ابزار مطالعه شامل فرم انتخاب واحد پژوهش، مقیاس DASS21 و فرم مصاحبه مشخصات واحدهای پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون کای دو، شاخص خطر نسبی و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر وقوع زایمان زودرس تفاوت آماری معنی داری داشتند (0001/0>p). خطر وقوع زایمان زودرس در کسانی که دارای اضطراب، استرس و افسردگی بودند، 797/3 برابر افراد طبیعی بود (797/3=OR). عوامل مؤثر بر زایمان زودرس در گروه دارای اضطراب، استرس و افسردگی (0001/0>p) شامل تعداد دفعات شستشو لباس روزانه با دست (001/0=p)، تعداد دفعات پختن غذا روزانه (0001/0>p)، گروه سنی مادر (022/0=p)، طبقه اجتماعی اقتصادی (23/0=p) و تعداد بارداری (003/0=p) بود.
نتیجه‌گیری: وقوع زایمان زودرس در زنان بارداری که مواجهه با استرس، اضطراب و افسردگی دارند، بیشتر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship between Preterm Delivery and Prevalence of Anxiety, Stress and Depression in Pregnant Women of Dorrod Health Center, Iran in 2010

نویسندگان [English]

  • Ramesh Neshat 1
  • Fereshteh Majlesi 2
  • Abbas Rahimi 3
  • Mamak Shariat 4
  • Abolghasem Pourreza 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Specialist of Maternal and Child Health, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Ph.D. of Reproductive Health, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Health Management and Economics, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preterm labor is a serious event in perinatal period, but its prevalence is difference according to the population and social and economic conditions in different countries. Psychological disorders such as stress, anxiety, depression can increase the risk of premature labor with hormonal stimulation. The present study was done to determine the association between preterm labor and anxiety, stress and depression during pregnancy.
Methods: This prospective cohort study was conducted on 300 pregnant women referred to urban health centers of Dorud, Iran in 2010. In this study, the incidence of preterm delivery in both exposed and non-exposed to stress, anxiety and depression were examined. Sampling was stratified. Anxiety, stress and depression scores in pregnant women were measured using gauges Dass21 and classified into five categories. Data were analyzed using statistical SPSS software (version 13), chi-square, relative risk (RR) and logistic regression. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Two groups had significant difference in incidence of preterm birth (p<0.0001). The risk of preterm delivery in those with anxiety, stress and depression was 3.797 times more than normal cases (OR=3.797). The risk factors in preterm labor in those with stress, anxiety and depression (p<0.0001) include number of daily hand washing clothes (p=0.001), number of cooking daily feed (p<0.0001), mothers age (p=0.022), socioeconomic level (p=0.23) and parity (p=0.003).
Conclusion: Incidence of preterm delivery increases in pregnant women who deal with stress, anxiety and depression.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Premature birth
  • Stress/Psychological