ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، قروه، ایران.

2 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: برای ترس از زایمان، دلایل مختلفی ذکر شده است که یکی از مهمترین آن ها، ویژگی های شخصیتی مادر می باشد. بر اساس تقسیم بندی فریدمن و روزنمن، افراد در دو دسته شخصیتی تیپ A و B قرار می گیرند. هر یک از این دو دسته، دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را در مواجهه با موقعیت های گوناگون آسیب پذیر و یا مقاوم می سازد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع طرح های پیش بینی می باشد که در سال 1391 بر روی 159 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش به زایمان و پرسشنامه تیپ شخصیتی فریدمن و روزنمن بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از 01/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج رگرسیون خطی، تیپ شخصیتی با ضریب تعیین 51/0، در سطح معنی داری کوچکتر از 01/0، ارتباط آماری معنی داری با ترس از زایمان داشت (01/0>p) و با افزایش نمره تیپ شخصیتی (تمایل به تیپ شخصیتی A)، نمره ترس از زایمان نیز بیشتر شد.
نتیجه‌گیری: زنان باردار دارای تیپ شخصیتی A، ترس از زایمان بیشتری را تجربه می کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Fear of Childbirth and Personality Type in Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Farzad Nasiry 1
  • Shokofeh Sharifi 2
1 M.Sc. of Clinical Psychology, Department of Psychology, Lecturer of Islamic Azad University of Gharveh, Gharveh, Iran.
2 B.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Many reasons have been mentioned for fear of childbirth that one of the most important of them is personality characteristics of mother. According to classification of Friedman and Rosenman, people set in two personality types of A and B. Each of these two types has properties that make people vulnerable or resistance against different situations. So this study was done to recognize which personality type is related to fear of childbirth in pregnant women.
Methods: This study was conducted on 159 pregnant women who referred to Fatemieh hospitale of Hamedan, Iran in 2012. Cases were selected by available sampling method. Data gathering tools were Childbirth Attitudes Questionnaire (CAQ) and Friedman and Rosenman personality type questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 19, descriptive statistics and linear regression tests. P value less than 0.01 was considered significant.
Results: Result of linear regression represented that personality type with R2= 0.51 and significant level of p value less than 0.01 has significant relationship with fear of childbirth (p=0.01) and with increasing point of personality type (tendency to type A personality), point of fear of childbirth increased too.
Conclusion: Results of this study show the predictor role of personality type in fear of childbirth and there is significant positive relationship between type A personality and fear of childbirth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery/Obstetric
  • Personality
  • Pregnant Women
  • Cesarean section