بررسی اثرات و عوارض دوزهای مختلف بوپی واکائین همراه با سوفنتانیل در بیماران داوطلب سزارین تحت بی حسی نخاعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کاهش فشار خون، شایع ترین عارضه بی حسی نخاعی در سزارین می باشد که باعث عوارض متعددی مانند تهوع، استفراغ، گیجی و افزایش خطر آسپیراسیون در مادر می شود. مخدرها همراه با داروهای بی حسی، باعث تقویت اثر آنها می شوند، بنابراین باعث افزایش مدت زمان بلوک بدون افزایش بلوک سمپاتیک شده و همچنین شیوع افت فشارخون را کاهش می دهند. مطالعه حاضر با هدف استفاده از دوزهای مختلف بوپی واکائین همراه با سوفنتانیل داخل نخاعی در سزارین انجام شد تا اثر آن روی همودینامیک مادر حین سزارین و همچنین سطح بلوک، مدت بلوک و آپگار نوزاد بررسی شود.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و دوسوکور در سال 1391 بر روی 45 بیمار 18 تا 40 ساله با کلاس یک طبقه بندی انجمن بیهوشی آمریکا (ASA1) و داوطلب انجام سزارین انجام شد. بیماران به سه گروه A، B و C تقسیم شدند که هر سه گروه، 3 میکروگرم سوفنتانیل همراه با دوزهای 6، 8 و 10 میلی گرم بوپی واکائین دریافت کردند. افت فشارخون، تهوع، استفراغ، سطح و مدت بلوک، آپگار دقیقه 1 و 5، میزان رضایت مندی و حداکثر سطح آرام بخشی بین گروه ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه نتایج در 3 گروه پس از کنترل نرمالیته، بر حسب مورد از آزمون آنالیز واریانس یا آزمون کورسکال والیس استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: سه گروه از نظر زمان رسیدن به حداکثر سطح بلوک و آخرین سطح بلوک، تفاوت آماری معنی داری داشتند (05/0>p)، همچنین هیپوتانسیون (005/0=p)، دوز کل افدرین (002/0=p) و میزان تهوع (001/0=p) در سه گروه تفاوت آماری معنی داری داشت. ولی سه گروه از نظر میزان بلوک حرکتی، درد حین عمل، رضایت بیمار و نمره آپگار نوزاد در دقیقه 1 و 5 تفاوت معناداری نداشتند (05/0<p).
نتیجه‌گیری: استفاده از 3 میکروگرم سوفنتانیل همراه با بوپی واکائین در بی حسی داخل نخاعی برای سزارین، باعث کاهش دوز بوپی واکائین تا 6 میلی گرم همراه با بلوک حسی رضایت بخش با کاهش عوارض بی حسی نخاعی مانند تهوع، استفراغ و هیپوتانسیون می شود، بدون آنکه بر روی نمره آپگار نوزاد تأثیری داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects and Side Effects of Different Dosage of Bupivacaine in Combination with Sufentanil for Spinal Anesthesia in Cesarian Section

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Moosavi Tekyeh 1
  • Masoomeh Tabari 2
  • Vida Jahanian 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Anesthesiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hypotension is the most complication of spinal anesthesia in cesarean delivery, which cause various side effects such as nausea, vomiting, drowsiness and increased risk of aspiration is mother. Opioids have synergistic effects on local anesthetics drugs and increase sensory block duration without increase sympathetic block and also may reduce hypotension episodes. The aim of this study was evaluating the application of different dosage of bupivacaine in combination with intrathecal sufentanil in cesarean delivery and its effects on maternal hemodynamic during cesarean section, level of sympathetic block, block duration and neonatal Apgar.
Methods: This double blind clinical trial was conducted on 45 patients between 18-40 years old who were candidate for cesarean section and set in class 1 of Anesthesia Society of America classification (ASA1). Patients were divided into three groups (A, B, C). Each group received 3µg sufentanil in combination with 6, 8 and 10 mg bupivacaine. Hypotension, nausea, vomiting, level and duration of block and 1 and 5 minutes Apgar scores, satisfaction level and maximum sedation level were assessed. After normalized controlling, ANOVA or Kruskal-Wallis tests were used to compare 3 groups. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The time to reach peak block level and latest block level had not significant differences in three groups (p<0.05). Hypotension (p=0.005), ephedrine consumption total dose (p=0.002) and nausea (p=0.001) had statistically significant differences among groups. Motor block degree, intraoperative pain, patients' satisfaction and 1 and 5 minutes Apgar scores had not statistically significant differences among groups (p>0.05).
Conclusion: Application of 3µg sufentanil in combination with bupivacaine in spinal anesthesia for cesarean delivery reduces bupivacaine dose for satisfactory sensory block to 6 mg with less hypotension, nausea, vomiting without any adverse effect on Apgar scores.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anesthesia/Spinal
  • Bupivacaine
  • Cesarean section
  • Sufentanil