بررسی زایمان های سزارین و علل آنها در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار طب سوزنی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 متخصص پزشکی اجتماعی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس مامایی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 کارشناس آمار، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بین آمار سزارین در سطح بین المللی و ایران، تفاوت زیادی وجود دارد؛ به گونه ای که در سطح دنیا، 10 تا 20 درصد زایمان ها؛ ولی در ایران، 60-50 درصد زایمان ها به روش سزارین انجام می شود که بالاتر از استاندار جهانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی زایمان های سزارین به تفکیک نوع بیمارستان و علت آن انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی اطلاعات جمع آوری شده در خصوص زایمان های صورت گرفته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. اطلاعات بر اساس فرم های ثبت داده که توسط واحد مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تمام بیمارستان ها ابلاغ شده بود، جمع آوری شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و توسط شاخص های مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: مجموع زایمان های انجام شده در بیمارستان های حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390 که دارای زایشگاه بودند، 103348 مورد بود که از این تعداد، 45% در مراکز دانشگاهی و 55% در مراکز غیر دانشگاهی انجام شده بود. از مجموع زایمان های انجام شده، در بیمارستان های دانشگاهی 37%، خصوصی 72%، خیریه 64%، تأمین اجتماعی 44%، سایر ارگان ها 55% و دانشگاه آزاد 75%، به شیوه سزارین انجام شده بود.
نتیجه‌گیری: تعداد کل زایمان ها و همچنین سزارین در مراکز غیر دانشگاهی بیشتر از مراکز دانشگاهی است. مهمترین علت سزارین، سزارین تکراری پس از یک بار است و تعداد سزارین انتخابی در مراکز غیر دانشگاهی نیز به طور قابل توجهی بالاتر از بیمارستان های دانشگاهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Cesarean Deliveries and Their Causes in Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences, Iran, 2011

نویسندگان [English]

  • Shapour Badiee 1
  • Yalda Ravanshad 2
  • Anoush Azarfar 3
  • Fatemeh Dastfan 4
  • Sara Babayi 5
  • Neda Mirzayi 5
1 Assistant Professor, Department of Acupuncture, School of Acupuncture, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Community Medicine Specialist, Deputy of Treatment Affairs, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 B.Sc. of Midwifery, Deputy of Treatment Affairs, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 B.Sc. of Statistics, Deputy of Treatment Affairs, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There is an obvious difference in cesarean section rate between the world and Iran. Cesarean section rate is included 50-60% of the delivery modes in Iran and 10-20% in the world. This study was done to survey cesarean sections base on their causes and type of hospital that the delivery has been done.
Methods: This cross sectional study was conducted on data collected about delivery modes has been done in hospitals affiliated to Mashhad university of medical science, Iran in 2011. Data were collected based on a single form that was notified by obstetric department of deputy of treatment affairs of Mashhad university of medical science to all hospitals. Data were analyzed using SPSS software version 16 and central measures (mean) and dispersion (standard deviation).
Results: Total deliveries in hospitals affiliated to Mashhad university of medical sciences were 103348 during 2011 that 45% of them were performed in academic centers and 55% in other places. Of total deliveries were performed,  37% of the deliveries in academic hospitals, 72% in private hospitals, 64% in charity hospitals, 44% in social affairs hospitals, 55% in other hospitals and 75% in Azad university hospitals have been done by cesarean section.
Conclusion: Total deliveries and cesarean section in other hospitals were higher than university hospitals.
The most important cause of cesarean section was repeated cesarean after first cesarean and number of elective cesarean section was significantly higher in non academic hospitals than university hospitals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cesarean section
  • Delivery/Obstetric
  • pregnancy