بررسی تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دکترای روانشناسی، گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، به مجموعه‌ای از علائم جسمی و روانی ناشی از قاعدگی در زنان گفته می‌شود که یکی از شایع‌ترین اختلالات سنین باروری است. در زمینه تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی، چندین مقاله اولیه انجام شده است، اما مطالعه‌ جامعی که نتایج این پژوهش‌ها را به‌صورت یکدست و روشن نشان دهد، یافت نشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی با استفاده از مرور سیستماتیک انجام شد.
روش‌کار: برای دستیابی به مطالعات مرتبط با هدف پژوهش، پایگاه‌های SID،Magiran ، Pubmed،Google scholar، Scopus و Science direct بدون محدودیت زمانی تا سال 2021 با استفاده از کلمات کلیدی سندرم پیش از قاعدگی، آروماتراپی و رایحه‌درمانی به زبان‌های فارسی و انگلیسی و تمامی ترکیبات احتمالی آن‌ها به کمک عملگرهای AND و OR مورد جستجو قرار گرفتند. ارزیابی کیفی مطالعات به‌وسیله چک‌لیست کانسورت انجام شد.
یافته‌ها: تعداد 7 عصاره و اسانس گیاهی در 10 مطالعه کارآزمایی بالینی که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر اسانس‌های گیاهی بررسی ‌شده در مقالات، دارای ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و فلاونوئیدی با خاصیت ضدالتهاب، ضددرد و ضدافسردگی بوده و در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی تأثیر مطلوبی داشتند. اکثریت این اسانس‌ها فاقد عوارض جانبی یا دارای حداقل عوارض بودند. به‌دلیل ناهمگونی متدولوژی مطالعات و نیز تفاوت ابزار سنجش اثرات، امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت استفاده از عصاره و اسانس‌های گیاهی در کاهش علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی، به نظر می‌رسد می‌توان آن را به‌عنوان یک درمان جایگزین برای زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aromatherapy on Premenstrual Syndrome Symptoms: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Mitra Kolivand 1
 • Fateme Dehghan 2
 • Mastaneh Kamravamanesh 1
 • Mohsen Kazeminia 3
1 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 PhD of Psychology, Department of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 B.Sc. student of Nursing, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome (PMS) is a set of physical and psychological symptoms of menstruation in women which is one of the most common disorders of reproductive age. Several early articles have been published on the effect of aromatherapy on the symptoms of premenstrual syndrome. However, a comprehensive study was not found that shows the results of these studies uniformly and clearly, so this study was performed with aim to determine the effect of aromatherapy on the symptoms of premenstrual syndrome using systematic review.
Methods: To achieve the studies related to the research objective, databases of SID, Magiran, Pubmed, Google scholar, Scopus and Science direct were searched without time limit until 2021 using the keywords of premenstrual syndrome, aromatherapy in both Persian and English and all possible combinations with the use of operators of OR, AND. Qualitative evaluation of the studies was performed by the consortium checklist.
 Results: Seven plant extracts and essential oils were evaluated in 10 clinical trial studies which met the inclusion criteria. Most of the essential oils studied in the articles had antioxidant and flavonoid compounds with anti-inflammatory, analgesic and antidepressant properties and had a beneficial effect on relieving PMS symptoms. The majority of these essential oils had no or minimal side effects. Performing meta-analysis was not possible due to the heterogeneity of the studies' methodology and the difference of effects assessment tools.
 Conclusion: Due to the positive effect of using plant extracts and essential oils in reducing the physical and psychological symptoms of premenstrual syndrome, it can be considered as an alternative treatment for women with premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aromatherapy
 • Premenstrual Syndrome
 • Systematic Review
 1. Ryu A, Kim TH. Premenstrual syndrome: A mini review. Maturitas. 2015 Dec 1;82(4):436-40.
 2. Speroff L, Fritz MA, editors. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins; 2011. P.621-31.
 3. Alwafa RA, Badrasawi M, Hamad RH. Prevalence of premenstrual syndrome and its association with psychosocial and lifestyle variables: a cross-sectional study from Palestine. BMC Women's Health 2021; 21(1):1-2.
 4. Malik R, Bhat MD. The management of Premenstrual syndrome: A review. Bangladesh Journal of Medical Science 2018; 17(1):16-20.
 5. Appleton SM. Premenstrual syndrome: evidence-based evaluation and treatment. Clinical obstetrics and gynecology 2018; 61(1):52-61.
 6. Dutta A, Sharma A. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in India: A systematic review and meta-analysis. Health Promotion Perspectives 2021; 11(2):161-70.
 7. Çitil ET, Kaya N. Effect of pilates exercises on premenstrual syndrome symptoms: a quasi-experimental study. Complementary Therapies in Medicine 2021; 57:102623.
 8. Sammon CJ, Nazareth I, Petersen I. Recording and treatment of premenstrual syndrome in UK general practice: a retrospective cohort study. BMJ open 2016; 6(3):e010244.
 9. Direkvand Moghadam A, Kaikhavani S, Sayehmiri K. The worldwide prevalence of premenstrual syndrome: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(65):8-17.
 10. Delara M, Borzuei H, Montazeri A. Premenstrual disorders: prevalence and associated factors in a sample of Iranian adolescents. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013; 15(8):695-700.
 11. Ranjbaran M, Samani RO, Almasi-Hashiani A, Matourypour P, Moini A. Prevalence of premenstrual syndrome in Iran: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Reproductive BioMedicine 2017; 15(11):679-86.
 12. Talaei A, Fayyazi Bordbar MR, Nasiraei A, Pahlavani M, Dadgar S, Samari AA. Epidemiology of premenstrual syndrome (PMS) in students of Mashhad University of Medical Sciences. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 12(2):15-22.
 13. Ramezani TF, Hashemi S, Robab AM. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Quarterly of Ofoghe Danesh 2012; 18(3): 121-127(Persian).
 14. Ramezanpour F, Bahri N, Bagheri L, Fathi Najafi T. Incidence and severity of premenstrual syndrome and its relationship with social and demographic characteristics among students’ College, Gonabad-2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(170.16):21-8.
 15. Seyedtabaee SR, Rahmatinejad P, Feridooni K. Prevalence and Severity of Premenstrual Syndrome and Its Relationship with Psychological Well-Being in Students of Qom University of Medical Sciences,(Iran). Qom University of Medical Sciences Journal 2019; 13(10):72-80.
 16. Direkvand-Moghadam A, Sayehmiri K, Delpisheh A, Kaikhavandi S. Epidemiology of premenstrual syndrome (PMS)-a systematic review and meta-analysis study. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR 2014; 8(2):106-9.
 17. Pakgohar M, Ahmadi M, Mehran A, Akhondzadeh S. Effect of Hypericum perforatum L. for treatment of premenstrual syndrome. Journal of Medicinal Plants 2005; 4(15):33-42.
 18. Sharifirad G, Rabiei L, Hamidizadeh S, Bahrami N, Rashidi Nooshabadi MR, Masoudi R. The effect of progressive muscle relaxation program on the depression anxiety, and stress of premenstrual syndrome in female students. J Health Syst Res 2014: 1786-96.
 19. Babazadeh R, Keramat A. Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic review. KAUMS Journal (FEYZ) 2011; 15(2):174-87.
 20. Abdnejad R, Simbar M. A review on herbal medicines effective of premenstrual syndrome in Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(11):18-30.
 21. Taavoni S, Barkhordari F, Goushegir A, Haghani H. Effect of Royal Jelly on premenstrual syndrome among Iranian medical sciences students: A randomized, triple-blind, placebo-controlled study. Complementary therapies in medicine 2014; 22(4):601-6.
 22. Herz RS. Aromatherapy facts and fictions: a scientific analysis of olfactory effects on mood, physiology and behavior. International Journal of Neuroscience 2009; 119(2):263-90.
 23. Vahaby S, Abedi P, Afshari P, Haghighizadeh MH, Zargani A. Effect of aromatherapy with rose water on pain severity of labor in nulliparous women: a random clinical trial study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2016; 14(12):1049-60.
 24. Matsumoto T, Asakura H, Hayashi T. Does lavender aromatherapy alleviate premenstrual emotional symptoms?: a randomized crossover trial. BioPsychoSocial medicine 2013; 7(1):1-8.
 25. Uzunçakmak T, Alkaya SA. Effect of aromatherapy on coping with premenstrual syndrome: A randomized controlled trial. Complementary therapies in medicine 2018; 36:63-7.
 26. Ou MC, Hsu TF, Lai AC, Lin YT, Lin CC. Pain relief assessment by aromatic essential oil massage on outpatients with primary dysmenorrhea: A randomized, double‐blind clinical trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2012; 38(5):817-22.
 27. Karimi FZ, Dadgar S, Abdollahi M, Norouzi Z. Influence of rheumatoid arthritis on women's sexual function: A systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):74-84.
 28. Saffari M, Sanaeinasab H, Pakpour HA. How to do a systematic review regard to health: A narrative review. Iran J Health Educ Health Prom 2013; 1(1):51-61. (Persian).
 29. Maleki-Saghooni N, Heidarian Miri H, Karimi FZ, Mirteimouri M. The effect of systemic lupus erythematosus on women's sexual function: A systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(7):86-96.
 30. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Prisma Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS medicine 2009; 6(7):e1000097.
 31. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Trials 2010; 11(1):1-8.
 32. Darooneh T, Ali-Akbari-Sichani B, Esmaeili S, Moattar F, Nasiri M, Delpak-Yeganeh S, et al. Effects of saffron capsule on labor anxiety in primiparous women: a clinical double-blind randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(11):47-53.
 33. Simbar M, Shadipour M, Salamzadeh J, Ramezani-Tehrani F, Nasiri N. The combination of “Pimpinella anisum, Apium graveolens and Crocus sativus (PAC)” is more effective than “mefenamic acid” on postpartum after-pain. Journal of herbal medicine 2015; 5(1):20-5.
 34. Kashani L, Eslatmanesh S, Saedi N, Niroomand N, Ebrahimi M, Hosseinian M, et al. Comparison of saffron versus fluoxetine in treatment of mild to moderate postpartum depression: a double-blind, randomized clinical trial. Pharmacopsychiatry 2017; 50(02):64-8.
 35. Azhari S, Ahmadi S, Rakhshandeh H, Jafarzadeh H, Mazlom SR. Evaluation of the effect of oral saffron capsules on pain intensity during the active phase of labor. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(115):1-10.
 36. Agha‐Hosseini M, Kashani L, Aleyaseen A, Ghoreishi A, Rahmanpour HA, Zarrinara AR, et al. Crocus sativus L.(saffron) in the treatment of premenstrual syndrome: a double‐blind, randomised and placebo‐controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2008; 115(4):515-9.
 37. Fukui H, Toyoshima K, Komaki R. Psychological and neuroendocrinological effects of odor of saffron (Crocus sativus). Phytomedicine 2011; 18(8-9):726-30.
 38. Gholamalian F, Tadayon M, Abedi P, Haghighizadeh MH. The effect of lavender aromatherapy on sleep quality in postmenopausal women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015;18(157):18-25.
 39. Ebrahimi Houshyar A, Hosein Rezaie H, Jahani Y, Kazemi M, Monfared S. Comparison of two methods of aromatherapy with lavender essence and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) on cesarean postoperative pain. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(146):6-12.
 40. Kialashaki A, Shokouhi F, Tofighi M, Zafari M, Zarenegad N. Effect of lavandula essence on premenstrual syndrome. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 22(93):48-56.
 41. Ozgoli G, Shahveh M, Esmaielli S, Nassiri N. Essential oil of Citrus sinensis for the treatment of premenstrual syndrome; a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Reproduction & Infertility 2011; 12(2):123-129.
 42. Boskabady MH, Shafei MN, Saberi Z, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. Iranian journal of basic medical sciences 2011; 14(4):295.
 43. Heydari N, Abootalebi M, Jamalimoghadam N, Kasraeian M, Emamghoreishi M, Akbarzaded M. Evaluation of aromatherapy with essential oils of Rosa damascena for the management of premenstrual syndrome. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2018; 142(2):156-61.
 44. Karimian Z, Keramat A. sHot flashes of menopause and herbal medicine in Iran: a systematic review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(111):1-11.
 45. Lotfipur-Rafsanjani SM, Ravari A, Ghorashi Z, Haji-Maghsoudi S, Akbarinasab J, Bekhradi R. Effects of geranium aromatherapy massage on premenstrual syndrome: A clinical trial. International Journal of Preventive Medicine 2018; 9:98.
 46. Ayu NM. The Effectiveness of Cananga Aromatherapy with Warm Compress in Reducing Premenstrual Syndrome (PMS) Amongst Teenage Girls. Jurnal Keperawatan Soedirman 2019; 14(3);185-95.
 47. Namazi M, Akbari SA, Mojab F, Talebi A, Majd HA, Jannesari S. Aromatherapy with citrus aurantium oil and anxiety during the first stage of labor. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(6):1-5.
 48. Akhlaghi M, Shabanian G, Rafieian-Kopaei M, Parvin N, Saadat M, Akhlaghi M. Citrus aurantium blossom and preoperative anxiety. Revista brasileira de anestesiologia 2011; 61:707-12.
 49. Namazi M, Akbari SA, Mojab F, Talebi A, Majd HA, Jannesari S. Effects of citrus aurantium (bitter orange) on the severity of first-stage labor pain. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 2014; 13(3):1011.
 50. Goodyear-Smith F. Herbs and Natural Supplements: An Evidence-based Guide. OF PRIMARY HEALTH CARE 2010: 259.
 51. Carvalho-Freitas MI, Costa M. Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biological and Pharmaceutical Bulletin 2002; 25(12):1629-33.
 52. Lopes Campêlo LM, Gonçalves e Sá C, de Almeida AA, Pereira da Costa J, Costa Marques TH, Mendes Feitosa C, et al. Sedative, anxiolytic and antidepressant activities of Citrus limon (Burn) essential oil in mice. Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 66(8):623-7.
 53. Heydari N, Abootalebi M, Jamalimoghadam N, Kasraeian M, Emamghoreishi M, Akbarzadeh M. Investigation of the effect of aromatherapy with Citrus aurantium blossom essential oil on premenstrual syndrome in university students: A clinical trial study. Complementary therapies in clinical practice 2018; 32:1-5.
 54. Heydari N, Abootalebi M, Tayebi N, Hassanzadeh F, Kasraeian M, Emamghoreishi M, et al. The effect of aromatherapy on mental, physical symptoms, and social functions of females with premenstrual syndrome: A randomized clinical trial. Journal of family medicine and primary care 2019; 8(9):2990-6.
 55. Vichnin M, Freeman EW, Lin H, Hillman J, Bui S. Premenstrual syndrome (PMS) in adolescents: severity and impairment. Journal of pediatric and adolescent gynecology 2006; 19(6):397-402.
 56. Kazeminia M, Abdi A, Vaisi-Raygani A, Jalali R, Shohaimi S, Daneshkhah A, et al. The Effect of Lavender (Lavandula stoechas L.) on Reducing Labor Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020.