بررسی میزان شیوع سندرم قبل از قاعدگی در جهان: یک مطالعه متاآنالیز و مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهشی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی، یکی از شایع ترین اختلالات سنین باروری بوده که بر هیجانات و عملکرد زنان تأثیر منفی دارد. از آنجایی که عوامل متعددی بر شیوع این سندرم تأثیر می گذارند، مطالعه حاضر با هدف بررسی این اختلال در جوامع مختلف با روش سیستماتیک و متاآنالیز انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل های اثرات تصادفی انجام شد. در انتخاب نمونه ها، پایگاه های ISI، pubmed و Scopus جستجو شدند و 53 مقاله منتشر شده طی سال های 2011-1996 استخراج شد. پس از بررسی مقالات بر اساس معیارهای ورود، 17 مقاله انتخاب شد. نتایج مطالعات با استفاده از مدل اثرات تصادفی متاآنالیز ترکیب شدند. واریانس هر مطالعه با استفاده از توزیع دو جمله ای و ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 محاسبه شد.
یافته‌ها: تعداد کل نمونه در 17 مطالعه مورد بررسی، 18803 نفر بود و شیوع کلی سندرم پیش از قاعدگی، 48% گزارش شد. فراوانی این سندرم در قاره اروپا 40%، آفریقا 85%، آسیا 46% و آمریکای جنوبی60% گزارش شد. بر اساس نمودار متارگرسیون، با افزایش حجم نمونه، فراوانی این سندرم کاهش یافته که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (013/0=p). افزایش سال انجام مطالعه، تأثیری بر روند فراوانی سندرم قبل از قاعدگی نداشت (797/0=p).
نتیجه‌گیری: مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا، شیوع سندرم قبل از قاعدگی را با استفاده از ابزارهای متفاوت بررسی کرده اند. با توجه به اینکه بیشترین فراوانی سندرم قبل از قاعدگی در ایران گزارش شده است، سنجش این اختلال در گروه های سنی، اجتماعی و فرهنگی مختلف و با استفاده از ابزارهای سنجش مناسب، توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Worldwide Prevalence of Premenstrual Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis Study

نویسندگان [English]

  • Ashraf Direkvand Moghadam 1
  • Sattar Kaikhavani 2
  • Kourosh Sayehmiri 3
1 Student of Ph.D. by Research, Psychosocial Injuries Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Psychosocial Injuries Research Center, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, Psychosocial Injuries Research Center, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual Syndrome (PMS) is one of the most common disorders among women of reproductive age that has negative effects on women performance and emotion. As there are several factors that influence the prevalence of PMS, the present study was done to investigate the worldwide prevalence of PMS using meta-analysis method.
Methods: In a meta-analysis with random-effects model, the ISI, Pubmed and Scopus databases were searched and 53 articles from 1996-2011were extracted. After reviewing the articles based on inclusion criteria, 17 studies were selected. Results of these studies were evaluated with a random-effects model meta-analysis. Variance of each study was obtained using binomial distribution. Heterogeneity of study was checked using I2 index.
Results: In total of 17 papers, 18803 people entered into the meta analysis and the pooled prevalence of PMS was obtained 48%. Pooled prevalence of PMS was reported 40% in Europe, 85% in Africa, 46% in Asia and 60% in South America. Meta-regression scatter plot revealed that with increasing the sample size, the prevalence of PMS decreased. The difference was statistically significant (p=0.013). However, the correlation between prevalence of PMS and year of study was not significant (p=0.797).
Conclusion: Studies carried out in different parts of the world have examined the prevalence of PMS using different tools. Considering that the highest prevalence of premenstrual syndrome has been reported in Iran, measure of the disorder in different age, social and cultural groups using appropriate assessment tools is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Premenstrual Syndrome
  • Prevalence