بررسی ارتباط آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

2 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

3 دستیار تخصصی زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

مقدمه: پره اکلامپسی، شیوع بالا و عوارض مهمی دارد. با توجه به شیوع بالا و عوارض بسیار مهم آن و همچنین احتمال تأثیر نقص آنزیم G6PD بر آن و با توجه به نتایج متناقض مطالعات اندک انجام شده در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین فعالیت آنزیم G6PD با پره اکلامپسی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1391 بر روی 115 مادر پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی و سالم انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مشخصات فردی و نتایج آزمایشات بالینی (سطح آنزیم G6PD، هموگلوبین، گلبول قرمز خون و رتیکولوسیت) افراد مورد مطالعه جمع آوری و در پرسشنامه‌ای ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کولموگروف -اسمیرنوف، تی تست، آزمون غیر پارامتریک و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 115 بیمار با میانگین سنی 4/5 ± 4/28 سال در دو گروه مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی (58 بیمار) و مادران پست پارتوم سالم (57 نفر) قرار گفتند. میزان آنزیم G6PD (001/0>p) و میزان رتیکولوسیت (005/0=p) در مادران با سابقه پره اکلامپسی به طور معناداری کمتر از مادران پست پارتوم سالم بود. بین میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک مادران دو گروه تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p). اما بین میانگین سن (207/0=p)، تعداد بارداری ها (194/0=p)، هفته بارداری (1/0=p)، میانگین هموگلوبین خون (104/0=p) و میانگین گلبول قرمز خون (163/0=p) مادران دو گروه، تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه ‌گیری: آنزیم G6PD و شمارش رتیکولوسیت در مادران پست پارتوم با سابقه پره اکلامپسی به طور معناداری کمتر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase and Preeclampsia

نویسندگان [English]

  • Maryam Asgharnia 1
  • Fariba Mirbolouk 1
  • Fatemeh Salamat 2
  • Bahareh Darabian 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran.
2 M.Sc. of Epidemiology, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Preeclampsia has high prevalence and important complications. According to the possibility of being a relationship between Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) deficiency and preeclampsia and the controversial results of few studies which done in this topic, the present study was carried out to investigate the relationship between G6PD and preeclampsia.
Methods: This case-control study was conducted on 115 postpartum women with or without preeclampsia. Sampling method was available. Demographic variables and clinical laboratory results (levels of G6PD enzyme, hemoglobin, red blood cells and reticulocytes) were assessed. Data were analyzed using SPSS software version 16 and kolmogorov-smirnov, t-test, non parametric and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 115 women with mean age of 28.4±5.4 years were divided into two groups of postpartum women with history of preeclampsia (n=58) and without history of preeclampsia (n=57). The G6PD enzyme level (p<0.001) and reticulocytes level (p=0.005) were significantly lower in women with preeclampsia. There was significant difference in mean of systolic and diastolic blood pressure between two groups (p<0.001). But the differences of mean age (p=0.207), gravidity (p=0.194), gestational age (p=0.1), mean of hemoglobin (p=0.104) and mean of red blood cell (p=0.163) were not statistically significant in both groups.
Conclusion: G6PD enzyme and reticulocytes levels are significantly lower in women with preeclampsia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glucose-6-phosphate dehydrogenase
  • Postpartum Period
  • Pre-eclampsia