تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکتری بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یبوست یکی از رایج‌ترین مشکلات گوارشی در زنان باردار است که عموماً در همراهی با هموروئید مشاهده می­شود. عدم تبعیت بیماران از توصیه­های اصلاح سبک زندگی، درمان به‌وسیله این روش را با شکست مواجه می­کند. اگرچه خواص درمانی روغن نارگیل بر یبوست مطرح شده، اما مستندات علمی آن گزارش نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پماد روغن نارگیل بر علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید انجام شد.
روش‌کار: این مطالعهکارآزمایی بالینی در سال 98-1397 بر روی 60 زن باردار که به مراکز خدمات جامع سلامت مشهد مراجعه کردند، انجام شد. افراد واجد شرایط به دو گروه تقسیم شدند. گروه کنترل فقط توصیه­های اصلاح سبک زندگی را دریافت کردند، در‌حالی‌که گروه مداخله علاوه بر این توصیه­ها، یک اپلیکاتور از پماد روغن نارگیل را روزی 2 بار به‌مدت 2 هفته استفاده کردند. سنجش بهبود علائم یبوست شامل نیاز به زور زدن هنگام دفع، دفع مدفوع سفت و سخت و اجابت مزاج کمتر از 3-2 بار در هفته، با استفاده از پرسشنامه یبوست در بارداری گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون­های آماری کای اسکوئر، دقیق فیشر و کوکران انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: فراوانی نیاز به زور زدن هنگام دفع در روز چهاردهم پس از مداخله در زنان باردار در گروه پماد روغن نارگیل به‌صورت معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0>p). در مقایسه درون‌گروهی، در گروه پماد روغن نارگیل تفاوت نیاز به زور زدن هنگام دفع و دفع مدفوع سفت و سخت برحسب روز سنجش، تفاوت معنی‌داری داشت (001/0>p)، در‌حالی‌که در گروه کنترل تفاوت نیاز به زور زدن هنگام دفع و دفع مدفوع سفت و سخت برحسب روز سنجش معنادار نبود (05/0>p). در بررسی درون‌گروهی، اجابت مزاج کمتر از 3-2 بار در هفته اگرچه از لحاظ بالینی در گروه پماد روغن نارگیل با کاهش همراه بود، اما این کاهش از نظر آماری معنی­دار نبود (050/0=p).
نتیجه‌گیری: پماد روغن نارگیل بر بهبود علائم یبوست در زنان باردار مبتلا به هموروئید مؤثر است، لذااستفاده از آن در این افراد پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Coconut oil ointment on constipation symptoms in pregnant women with hemorrhoids: A randomized clinical trial

نویسندگان [English]

 • Elahe Jesmani 1
 • Samira Ebrahimzadeh Zagami 2
 • Seyed Reza Mazloum 3
 • Hassan Rakhshandeh 4
1 M.Sc. of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. in Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical
3 Instructor, Department of Nursing, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical
4 Medicinal Plants Pharmacology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Constipation is one of the most common digestive problems in pregnant women which is commonly associated with hemorrhoids. Patients' non-compliance with lifestyle modification recommendations leads to failure of treatment with this method. Although therapeutic properties of coconut oil on constipation are discussed, but its scientific documentation has not been reported; therefore, this study was performed with aim to determine the effect of coconut oil ointment on the symptoms of constipation in pregnant women with hemorrhoids.
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 60 pregnant women who referred to Mashhad Comprehensive Health Service Centers in 2018-2019. Eligible individuals were divided into two groups. The control group received only lifestyle modification recommendations, while the intervention group in addition to these recommendations used an applicator of coconut oil ointment twice a day for two weeks. The improvement of constipation symptoms including need for straining during defecation, hard stools and defecation less than 2 to 3 times a week was assessed using the Constipation Questionnaire in Pregnancy. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and Chi-square, Fisher exact and Cochran tests. P< 0.05 was considered statistically significant.
Results: The frequency of need for straining during defecation on the fourteenth day after the intervention in pregnant women in the coconut oil ointment group was significantly lower than the control group (p <0.05). In the intragroup comparison, it was found that in the group of coconut oil ointment, the difference in the need for straining during defecation and hard stools according to the day of measurement was significantly different (P <0.001), while in the control group, the difference in the need for straining during defecation and hard stools according to the day of measurement was not significant (p <0.05). In the intragroup comparison, defecation less than 2 to 3 times a week, although clinically was associated with a decrease in the coconut oil ointment group, but this decrease was not statistically significant (p=0.050).
Conclusion: Coconut oil ointment is effective in improving the symptoms of constipation in pregnant women with hemorrhoids, so its use is recommended in these people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constipation
 • Coconut oil
 • Hemorrhoids
 • Pregnancy
 1. Shi W, Xu X, Zhang Y, Guo S, Wang J, Wang J. Epidemiology and risk factors of functional constipation in pregnant women. PLoS One 2015; 10(7):e0133521.
 2. Cullen G, O'Donoghue D. Constipation and pregnancy. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2007; 21(5):807-18.
 3. Tytgat GN, Heading RC, Müller‐Lissner S, Kamm MA, Schölmerich J, Berstad A, et al. Contemporary understanding and management of reflux and constipation in the general population and pregnancy: a consensus meeting. Alimentary pharmacology & therapeutics 2003; 18(3):291-301.
 4. Jewell D, Young G. Interventions for treating constipation in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001(2): CD001142.
 5. Avsar AF, Keskin HL. Haemorrhoids during pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology 2010; 30(3):231-7.
 6. Derbyshire E, Davies J, Costarelli V, Dettmar P. Diet, physical inactivity and the prevalence of constipation throughout and after pregnancy. Maternal & child nutrition 2006; 2(3):127-34.
 7. Ponce J, Martínez B, Fernández A, Ponce M, Bastida G, Plá E, et al. Constipation during pregnancy: a longitudinal survey based on self-reported symptoms and the Rome II criteria. European journal of gastroenterology & hepatology 2008; 20(1):56-61.
 8. Zielinski R, Searing K, Deibel M. Gastrointestinal distress in pregnancy. The Journal of perinatal & neonatal nursing 2015; 29(1):23-31.
 9. Longo SA, Moore RC, Canzoneri BJ, Robichaux A. Gastrointestinal conditions during pregnancy. Clinics in colon and rectal surgery 2010; 23(2):80.
 10. Arnaud MJ. Mild dehydration: a risk factor of constipation?. European journal of clinical nutrition 2003; 57(2):S88-95.
 11. Parry E, Shields R, Turnbull AC. Transit time in the small intestine in pregnancy. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 1970; 77(10):900-1.
 12. Wald A. Constipation, diarrhea, and symptomatic hemorrhoids during pregnancy. Gastroenterology Clinics 2003; 32(1):309-22.
 13. Beksac K, Aydin E, Uzelpasacı E, Akbayrak T, Ozyuncu O. Hemorrhoids and related complications in primigravid pregnancy. Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro) 2018; 38(3):179-82.
 14. Drossman DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. gastroenterology 2006; 130(5):1377-90.
 15. Pourghaznein T, Ghafari FA. The effect of sole reflexology on severity of fatigue in pregnant women. Journal of hayat 2007; 12(4):5-11.
 16. Wuhan J. Gastrointestinal Motility Group of Digestive Disease Branch and Colorectal Group of Surgery Branch of Chinese Medical Association. Chinese Guideline for Chronic Constipation. Chin J Dig 2013; 33(5):291-7.
 17. Bradley CS, Kennedy CM, Turcea AM, Rao SS, Nygaard IE. Constipation in pregnancy: prevalence, symptoms, and risk factors. Obstetrics & Gynecology 2007; 110(6):1351-7.
 18. Derbyshire EJ, Davies J, Detmar P. Changes in bowel function: pregnancy and the puerperium. Digestive diseases and sciences 2007; 52(2):324-8.
 19. Gliav A, Lindberg G. Quality of life in patients with different types of functional constipation. Scandinavian journal of gastroenterology 1997; 32(11):1083-9.
 20. Irvine EJ, Ferrazzi S, Pare P, Thompson WG, Rance L. Health-related quality of life in functional GI disorders: focus on constipation and resource utilization. The American journal of gastroenterology 2002; 97(8):1986-93.
 21. American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) [Internet]. 2007. Available at: http://www.Fascrs.org. Accessed February 21, 2020.
 22. Lohsiriwat V. Treatment of hemorrhoids: A coloproctologist’s view. World Journal of Gastroenterology: WJG 2015; 21(31):9245-52.
 23. Prather CM. Pregnancy-related constipation. Current gastroenterology reports 2004; 6(5):402-4.
 24. Abdollahi Z, Dorosti A, Rahmani K, Fallah H, Torabi P, et al. Nutrition of pregnant and lactating mothers. Qhom: Andisheh Mandegar; 2013. [In Persian]
 25. Vazquez JC. Constipation, haemorrhoids, and heartburn in pregnancy. BMJ clinical evidence 2010; 2010.
 26. Murphy J, Coster G. Issues in patient compliance. Drugs 1997; 54(6):797-800.
 27. van der Wal MH, Jaarsma T, van Veldhuisen DJ. Non‐compliance in patients with heart failure; how can we manage it?. European journal of heart failure 2005; 7(1):5-17.
 28. Sehhatti F, Hughes C, Mirghafourvand M, Azan ZA. The effect of short-term foot reflexology in improving constipation symptoms during pregnancy: A two-armed, randomized controlled trial. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences 2020; 8(3):303-10.
 29. De Smet PA. The role of plant-derived drugs and herbal medicines in healthcare. Drugs 1997; 54(6):801-40.
 30. Mozaffarpour S, Naseri M, Esmaeili Duki M, Bizhani A, Kamalinezhad M, Yousefi M, et al. Introduction of effective medicinal ingredients in the treatment of "constipation" in traditional Iranian medicine. Tarikh Pezeshki 2011; 3(9):79-95.
 31. Patwardhan B. Drug discovery and development: traditional medicine and ethnopharmacology perspectives. SciTopics (Online) 2009.
 32. Miyata T, Kikuchi K, Kiyomoto H, De Strihou CV. New era for drug discovery and development in renal disease. Nature Reviews Nephrology 2011; 7(8):469.
 33. Blumenthal M. Harvard study estimates consumers spend $5.1 billion on herbal products. Herbal Gram 1999; 45:68.
 34. Blumenthal M. Herb industry sees mergers, acquisitions, and entry by pharmaceutical giants in 1998. HerbalGram 1999; 45:67-8.
 35. Vitamins to prevent back pain. Spine and Orthopedics. 2012. Available at: https://centerforspineandortho.com/news/vitamins-to-prevent-back-pain/Accessed November 16, 2020.
 36. Lima EB, Sousa CN, Meneses LN, Ximenes NC, Júnior S, Vasconcelos GS, et al. Cocos nucifera (L.)(Arecaceae): A phytochemical and pharmacological review. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2015; 48(11):953-64.
 37. Athiban Raj J, Magesh L. Medicinal Use of Coconut. International Journal of Science and Research (IJSR) 2015; 6(6):1898-900.
 38. Intahphuak S, Khonsung P, Panthong A. Anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities of virgin coconut oil. Pharmaceutical biology 2010; 48(2):151-7.
 39. DebMandal M, Mandal S. Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): in health promotion and disease prevention. Asian Pacific journal of tropical medicine 2011; 4(3):241-7.
 40. Singla RK, Jaiswal N, Bhat VG, Jagani H. Antioxidant and antimicrobial activities of Cocos nucifera Linn.(Arecaceae) endocarp extracts. Indo Global J Pharm Sci 2011; 1(4):354-61.
 41. Emami A, Fasihi S, Mehregan E. Medicinal Plants Reference. Tehran: Andisheh avar; 2011.
 42. Sources of Biphenyl and Anthraquinone in Coconut Oils [Internet]. PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH. 30. August 2017. Available at: https://www.pica-berlin.de/en/news/sources-of-biphenyl-and-anthraquinone-in-coconut-oils. Accessed November 9, 2020.
 43. Krishnaiah D, Sarbatly R, Bono A. Phytochemical antioxidants for health and medicine a move towards nature. Biotechnology and Molecular Biology Reviews 2007; 2(4):97-104.
 44. Mirheydar H. Herbal education. Tehran: Farhang eslami; 1994.
 45. Klaschik E, Nauck F, Ostgathe C. Constipation—modern laxative therapy. Supportive care in cancer 2003; 11(11):679-85.
 46. Thompson L, Spiller RC. Impact of polyunsaturated fatty acids on human colonic bacterial metabolism: an in vitro and in vivo study. British journal of nutrition 1995; 74(5):733-41.
 47. Astuti R, Sinaga SM, Putra ED. Effect of taking virgin coconut oil to the breast milk secretion and inspection of medium chain fatty acids contain. International Journal of PharmTech Research 2015; 7(3):481-7.
 48. Rogers I, Emmett P, Ness A, Golding J. Maternal fish intake in late pregnancy and the frequency of low birth weight and intrauterine growth retardation in a cohort of British infants. Journal of Epidemiology & Community Health 2004; 58(6):486-92.
 49. Ormarsson OT, Geirsson T, Bjornsson ES, Jonsson T, Moller PH, Loftsson T, et al. Clinical trial: marine lipid suppositories as laxatives. Marine drugs 2012; 10(9):2047-54.
 50. Spiller RC, Brown ML, Phillips SF. Decreased fluid tolerance, accelerated transit, and abnormal motility of the human colon induced by oleic acid. Gastroenterology 1986; 91(1):100-7.
 51. Ormarsson OT, Asgrimsdottir GM, Loftsson T, Stefansson E, Lund SH, Bjornsson ES. Free fatty acid suppositories are as effective as docusate sodium and sorbitol enemas in treating constipation in children. Acta Paediatrica 2016; 105(6):689-94.
 52. Ramos CI, de Lima AF, Grilli DG, Sertori G, Kamimura MA, Cuppari L. A Double-Blinded Randomized Controlled Trial on The Effect of Flaxseed and Olive Oils on Constipation of Hemodialysis Patients: Preliminary Results. Kidney Research and Clinical Practice 2012; 31(2):A88.
 53. Pal D, Sarkar A, Gain S, Jana S, Mandal S. CNS depressant activities of roots of Coccos nucifera in mice. Acta Pol Pharm 2011; 68(2):249-54.
 54. Renjith RS, Chikku AM, Rajamohan T. Cytoprotective, antihyperglycemic and phytochemical properties of Cocos nucifera (L.) inflorescence. Asian Pacific journal of tropical medicine 2013; 6(10):804-10.
 55. Ahangar S, Khodaparast MH, Vanak ZP, Baferani AR, Safafar H. Comparing the composition of fatty acid in different types of olive oil. Journal of Innovation in Food Science and Technology 2013; 5(2).
 56. Lim SS, Yu CW, Aw LD. Comparing topical hydrocortisone cream with H ai's P erianal S upport in managing symptomatic hemorrhoids in pregnancy: A preliminary trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2015; 41(2):238-47.
 57. Sami P. Family Pharmaceutical Information Reference. Tehran: Boshra; 2001.
 58. Vohra S, Akoury H, Bernstein P, Einarson TR, Pairaudeau N, Taddio A, et al. The effectiveness of Proctofoam-HC for treatment of hemorrhoids in late pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2009; 31(7):654-9.