تأثیر امواج الکترومغناطیسی گوشی تلفن همراه بر پارامترهای آزمایش اسپرموگرام انسان: یک مطالعه In-vitro

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 متخصص پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 متخصص زنان و زایمان، بیمارستان آپادانا اهواز، اهواز، ایران.

5 متخصص پاتولوژی، آزمایشگاه تخصصی نور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه استفاده از گوشی های تلفن همراه، به بخش اجتناب ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده است. برخی مطالعات گذشته، اثرات خطرناک امواج ساطع شده از گوشی تلفن همراه را بر سلامت انسان نشان داده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیرات امواج الکترومغناطیسی ناشی از گوشی تلفن همراه بر پارامترهای آزمایش اسپرموگرام انسانی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر در سال 1392 بر روی 50 نمونه سیمن مردانی که به آزمایشگاه نور اهواز مراجعه کرده بودند، انجام شد. هر نمونه سیمن قبل از انجام آزمایش اسپرموگرام، به دو قسمت مساوی گروه مورد و شاهد تقسیم شد. برای گروه مورد، یک عدد گوشی تلفن همراه رایج در کشور در وضعیت آنتن دهی فعال به مدت 60 دقیقه در فاصله 5/2 سانتیمتری نمونه سیمن قرار داده شد و برای نمونه های گروه شاهد، مداخله خاصی انجام نشد. بعد از 60 دقیقه برای تمام نمونه ها، آزمایش آنالیز سیمن انجام شد. غلظت اسپرم ها، غلظت اسپرم های متحرک و عملکردی و شکل اسپرم ها در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کولموگروف - اسمیرونوف و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه از نظر میانگین غلظت کلی اسپرم ها (12/0=p) و شکل آن (11/0=p) تفاوت آماری معناداری نداشتند. غلظت اسپرم های متحرک و عملکردی در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (001/0=p).
نتیجه‌گیری: گوشی های تلفن همراه می توانند باعث کاهش غلظت اسپرم های متحرک و اسپرم های عملکردی در مردان شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Electromagnetic Radiation of Cellular Phone on Parameters of Human Semen Analysis: An In-Vitro Study

نویسندگان [English]

  • Somayeh Makvandi 1
  • Hamideh Yazdizadeh 2
  • Masoud Yazdizadeh 3
  • Vahideh Zaker Hoseini 4
  • Razieh Madihi 5
1 Ph.D. Student of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Pathologist, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Gynecologist, Apadana Hospital of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
5 Pathologist, Noor Laboratory of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, the use of cellular phones has become an inevitable part of people’s life. Some previous studies have shown the harmful effects of radiation of cellular phone on human health. The aim of this study was to determine the effects of electromagnetic radiation of cellular phone on parameters of human semen analysis.
Methods: This prospective clinical trial was carried out on 50 semen samples of men who referred to Noor laboratory of Ahvaz, Iran in 2013. Before semen analysis, each semen sample was divided into two equal volumes (case and control). A current cellular phone in active mood was placed at a distance of 2.5 cm from semen samples of case group for 60 minutes. No intervention was performed for samples of control group. After 60 minutes, semen analysis was done for all samples. Sperm count, concentration of motile and functional sperms and sperm morphology were compared in both groups. Data were analyzed using SPSS software version 16, Kolmogorov-Smirnov and t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The differences of sperm morphology (p=0.11) and total sperm count (p=0.12) were not significant in both groups. Motile and functional sperms concentration in case group were lower than control group (p=0.001).
Conclusion: It seems that cellular phones have negative effects on human semen analysis and reduces total sperm count and functional sperms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellular Phone
  • Electromagnetic Radiation
  • Semen Analysis