مقدار سرمی هورمون آنتی مولرین بعد از تمرین ورزشی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک، یک بیماری غدد درون ریز پیچیده است که با اختلالات متابولیکی و تولید مثلی مشخص می‌شود. این سندرم، شایعترین علت ناباروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین هوازی بر شاخص‍های چاقی، مقاومت به انسولین و سطح سرمی هورمون آنتی مولرین در بیماران PCOS انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمونو گروه کنترل می باشد که در سال 1391 بر روی 22 زن مبتلا به PCOS مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کوثر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین به مدت 8 هفته به صورت سه جلسه در هفته بود. در هفته صفر و هشتم، نمونه خون ناشتا جمع آوری و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم ‌افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و تی وابسته انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: وزن بدن (002/0>p)، شاخص تودة بدنی (05/0>p)، نسبت دور کمر به باسن (001/0>p) و درصد چربی بدن (02/0>p) در گروه تمرین هوازی، به طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که VO2 peak با ورزش افزایش یافت (05/0p<). تغییرات در شاخص مقاومت به انسولین و هورمون آنتی‌مولرین در هیچ یک از گروه‌ها معنی دار نبود (05/0p>).
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی، وضعیت متابولیک و مورفولوژیک بیماران مبتلا به PCOS را بهبود می‌بخشد و این اثرات مفید با تغییر در سطوح سرمی هورمون آنتی مولرین همراه نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serum Level of Anti-Mullerian Hormone after Exercise Training in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Controlled Trial

نویسندگان [English]

  • Abbas Saremi 1
  • Nader Shavandi 1
  • Maryam Karamali 2
  • Mozhgan Kazemi 3
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, School of Humanities, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
3 M.Sc. of Exercise Physiology, School of Humanities, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex endocrine disorder characterized by reproductive and metabolic disturbance. It is the most common cause of infertility. The aim of this study was investigating the effect of aerobic training on obesity status, insulin resistance and serum levels of anti-mullerian hormone in PCOS patients.  
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 22 PCOS women who referred to Kosar clinic in Arak, Iran in 2012. Patients were randomly divided into aerobic training and control groups. The exercise protocol consisted of aerobic training 3 days per week for 8 weeks. At weeks 0 and 8,fasting blood samples and anthropometric measurements were collected. Data were analyzed using SPSS software version 15 and Kolmogorov-Smirnov and dependent t-test. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Body weight (p<0.002), body mass index (p<0.05), waist circumference (p<0.001), total cholesterol and triglyceride levels (p<0.02) were significantly decreased in training group, whereas VO2 peak increased by exercise (p<0.05). Changes in serum anti-mullerian levels and insulin resistance index were not significant in either of the groups (p>0.05).
Conclusion: Aerobic training improves metabolic and morphological status in PCOS patients. This beneficial effect is not associated with alteration in serum anti-mullerian hormone levels.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-mullerian hormone
  • Exercise
  • Infertility
  • Weight loss