بررسی نیازهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت زنان تحت عمل جراحی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 92-91

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پیراپزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: عدم آگاهی نسبت به شیوه زندگی و مراقبت بیماران بعد از عمل جراحی و عدم دسترسی به این نوع اطلاعات، خطر شکایات بیماران را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی مرتبط با سلامت و تمایل به نحوه دسترسی به این اطلاعات در بین زنانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 92-1391 بر روی 150 نفر از زنانی که در بخش های زنان و جراحی زنان بیمارستان های شهر سمنان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای بود که بر اساس جستجو در متون علمی تهیه شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: 74 نفر (3/49%) از واحدهای پژوهش، اطلاع داشتن از فعالیت های مفید و مضر بعد از عمل را به عنوان اولویت اول نیاز اطلاعاتی خود اعلام کردند. در زمینه مراقبت بهتر، 111 نفر (74%) از زنان، اطلاع از عوارض مصرف دارو را به عنوان اولین نیاز اطلاعاتی خود گزارش کردند. همچنین 100 نفر (65/66%) از زنان تمایل داشتند اطلاعات از طریق کتابچه راهنما در اختیار آنها قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: اکثر زنانی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، به منظور مراقبت بهتر از خود به اطلاعات متعددی نیاز داشتند و اکثرآنها ترجیح می دادند که قبل از عمل جراحی از طریق پزشکان خود و در قالب کتابچه راهنما به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prioritization of Information Needs Related to Health among Women Who Had Undergone Surgery in Obstetrics and Gynecology Department in Hospitals of Semnan, Iran, 2012-2013

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kahouei 1
  • Farzane Samadi 2
  • Marzie Gazerani 2
  • Zahra Mozafari 2
1 Assistant Professor, Department of Allied Health, Social Determinants of Health Research Center, School of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
2 B.Sc. Student of Health Information Technology, School of Nursing and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Lack of awareness of lifestyle and care of patients after surgery and lack of access this information increase the risk of patient complaints. This study was done to identify information needs related to health and willingness to access this information among women who had undergone surgery.
Methods: This descriptive study was conducted on 150 women who had undergone surgery in obstetrics and gynecology department in hospitals of Semnan, Iran, 2012-2013. Data collection tool was a researcher made questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 16, descriptive statistics and chi-square tests.
Result: 74 women (49.3%) reported knowledge about the beneficial and harmful activities after surgery as the first priority of their information needs. In the field of better care, 111 women (74%) reported knowledge about drug side effects as the first priority of their information needs. In the context of how to access the information, 100 women (66.65%) tended to access the information via manual.
Conclusions: Most of patients needed various information for better care for themselves and most of them preferred to access this information before surgery from their doctors via manual.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Surgery
  • Needs Assessment
  • Women