بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کودکان، مرکز تحقیقات نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 متخصص اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کاهش دریافت شیر طی روزهای اول تولد نوزاد، می تواند منجر به کاهش وزن، هیپرناترمی و تشدید زردی شود. مطالعات محدودی در مورد ارتباط زردی و هیپرناترمی انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هیپرناترمی و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان ترم شیر مادر خوار با زردی با علت نامشخص انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی و آینده نگر در سال های 1389-1387 بر روی 273 نوزاد دچار زردی با علت نامشخص بستری شده در بیمارستان قائم انجام شد. 226 نوزاد در گروه شاهد (سدیم کمتر از 150 میلی مول بر لیتر) و 47 نوزاد در گروه مورد (سدیم بیشتر یا مساوی 150 میلی مول بر لیتر) قرار گرفتند. مشخصات مادری، نوزادی و عوامل خطر در دو گروه مقایسه شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون،‌ تی مستقل و آنووا و ‌من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تعداد دفعات تغذیه، مشکلات مکیدن، تعداد دفعات ادرار،‌ نخستین زمان تغذیه، رفلکس ترشح شیر از پستان، ماستیت، سفت شدن پستان قبل از هر بار شیردهی، شل شدن پستان پس از هر بار شیردهی و وضعیت شیردهی بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (05/0>p). بین شدت کاهش وزن و شدت هیپرناترمی ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0>p).
نتیجه‌گیری: ماستیت، عدم رفلکس ترشح شیر و وضعیت نامناسب شیردهی، تأخیر در شروع اولین تغذیه، دفعات تغذیه کمتر، دفعات کم ادرار و کاهش وزن بارز نوزاد از عوامل خطر هیپرناترمی نوزادی می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Associated with Hypernatremia in Term Infants with Jaundice

نویسندگان [English]

  • Hassan Boskabadi 1
  • Abbas Abdollahy 2
  • Gholamali Maamouri 3
  • Habibollah Esmaeili 4
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Neonatal Research Centre, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Pediatrician, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Decrease in breast milk intake during the first days of birth can lead to weight loss, hypernatremia and severe hyperbilirubinemia. Few studies have investigated the relationship between jaundice and hypernatremia. So, this study was done to assess the relationship between hypernatremia and its effective factors on breast-fed term infants with jaundice of unknown etiology.
Methods: This prospective  and cross sectional study was conducted on 273 neonates with jaundice of unknown etiology who were admitted to Qaem hospital of Mashhad, Iran, from February 2009 to January 2011. Neonates were enrolled in control group (serum sodium less than 150 mmol/L, n=226) and case group (serum sodium less than 150 mmol/L, n=47). Maternal and neonatal characteristics and risk factors in two groups were compared. Data were analyzed using SPSS software version 16, Pearson correlation test, independent t-test, ANOVA and Mann-Whitney. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: Number of feeding, sucking difficulties, number of urination, first time of breastfeeding, let down reflex, mastitis, hardening of the breast before breastfeeding, softening of the breast after breastfeeding and feeding position were significant in two groups (p<0.05). Correlation between severity of hypernatremia and severity of weight loss was significant (p<0.001)
Conclusion: Mastitis, insufficient let down reflex, inappropriate feeding position, delay in first feeding, less feeding frequency, less urinary frequency and severity of neonatal weight loss are the important risk factors of hypernatremia in neonates.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Feeding
  • Dehydration
  • Hypernatremia
  • Infant/Newborn
  • Jaundice/Neonatal
  • Weight loss