درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال عملکرد جنسی، یکی از اختلالات رایج در زنان است. تاکنون محققان درمان‌های متعددی را جهت ارتقاء سلامت جنسی زنان مورد بررسی قرار داده‌اند، مطالعه حاضر با هدف مرور درمان‌های دارویی مدرن در اختلال عملکرد جنسی زنان انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مرور نقلی، جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Web of Science، SID، Magiran و Google Scholar تا دسامبر 2019 بدون اعمال محدودیت زمانی با استفاده از کلیدواژه‌های مربوطه انجام شد. معیارهای ورود مطالعات شامل: مطالعات مشاهده‌ای، مداخله‌ای، و مروری که مطالب متناسب با اهداف این مطالعه مروری را ارائه کرده باشند. یافته‌ها، طبق دسته‌بندی موضوعی (درمان دارویی اختلال علاقه- میل جنسی، اختلال درد ناحیه تناسلی- لگنی حین دخول و اختلال ارگاسم) مورد بحث قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه پس از بازیابی 865 مقاله، در نهایت 63 مقاله مورد بررسی نهایی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های مطالعات،رویکردهای درمانی موجود برای درمان اختلال علاقه- میل جنسی (برملانوتید، فلیبانسرین مورد تأیید سازمان غذا و دارو آمریکا، داروهای تأیید نشده در فاز تحقیقاتی، داروهای مهارکننده فسفو دی استراز 5، تستوسترون) و رویکردهای درمانی اختلالات درد- هنگام دخول در ناحیه تناسلی- لگنی (لغزنده کننده‌ها، اسپیمفن، پراسترون، الاگولیکس مورد تأیید سازمان غذا و دارو آمریکا و تزریق بوتاکس در مرحله تحقیقاتی) می‌باشند. در رویکرد درمانی در زمینه اختلالات ارگاسمی در زنان، تاکنون، دارویی مورد تأیید قرار نگرفته است.
نتیجه‌گیری: در حال حاضر داروهای متعددی به‌صورت تأیید شده و یا تأیید نشده برای درمان اختلال عملکرد جنسی زنان مورد استفاده قرار می‌گیرند که از طریق مکانیسم‌های مختلفی نظیر افزایش جریان خون تناسلی، بهبود سطوح آندروژن‌ها و یا از طریق عملکرد بر سیستم عصبی مرکزی، اثرات بهبود ‌دهنده بر اختلال عملکرد جنسی زنان دارند. توصیه می‌شود مطالعات بیشتری در زمینه درمان اختلال عملکرد جنسی زنان در آینده انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modern pharmacological treatments of sexual dysfunction in women: a narrative review

نویسندگان [English]

 • Marzieh Saei Ghare Naz 1
 • Marzieh Rostami Dovom 2
 • Fahimeh Ramezani Tehrani 3
1 PhD of Reproductive health, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 PhD student of Research, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Professor, Reproductive Endocrinology Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual dysfunction is one of the most common disorders in women. So far, researchers have examined various treatments to promote women's sexual health. This study was performed with aim to review the modern pharmacological treatments of female sexual dysfunction in women.
Methods: In this narrative review, databases of PubMed, Scopus, Web of Science, SID, Magiran, and Google Scholar were searched up to December 2019 without time limitation using the related keywords. Inclusion criteria were observational, interventional, and review studies that provided the content appropriate to the objectives of this narrative study. Findings were discussed according to thematic classification (treatment of interest / sexual desire disorders, genito-pelvic pain-penetration disorder, and orgasmic disorder).
Results: In this study, after the evaluation of 865 studies, finally 63 studies were included in this review. According to the findings of the studies, the existing therapeutic approaches for the treatment of interest / sexual desire disorders including (US Food and Drug Administration-approved: Bremelanotide and Flibanserin, unapproved drugs including Phosphodiesterase 5 Inhibitors, Testosterone) and treatment option for genito-pelvic pain-penetration disorder including (approved by the US Food and Drug Administration: Lubricants, Ospemifene, Prosterone, Elagolix and Botox injection in the research phase), but for orgasmic disorders in women, no drug has been approved.
Conclusion: Currently, several drugs approved/unapproved have been used for treatment of sexual dysfunction in women that through different mechanisms such as increased genital blood flow, affecting androgen levels, or the central nervous system's function contributes to improving sexual dysfunction. Furture studies on the field of treatment of female sexual dysfunction are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medication
 • Review
 • Sexual function
 • Treatment
 • Women
 1. Angel K. The history of 'Female Sexual Dysfunction' as a mental disorder in the 20th century. Curr Opin Psychiatry 2010; 23(6):536-41.
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders. 5nd ed; 2019.
 3. Thomas HN, Thurston RC. A biopsychosocial approach to women's sexual function and dysfunction at midlife: A narrative review. Maturitas 2016; 87:49-60.
 4. McCool ME, Zuelke A, Theurich MA, Knuettel H, Ricci C, Apfelbacher C. Prevalence of Female Sexual Dysfunction Among Premenopausal Women: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Sex Med Rev 2016; 4(3):197-212.
 5. Ramezani MA, Ahmadi K, Ghaemmaghami A, Marzabadi EA, Pardakhti F. Epidemiology of Sexual Dysfunction in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis. Int J Prev Med 2015; 6:43.
 6. Tehrani FR, Farahmand M, Simbar M, Afzali HM. Factors associated with sexual dysfunction; a population based study in Iranian reproductive age women. Archives of Iranian medicine 2014; 17(10):679.
 7. Hashemi S, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Abedini M, Bahreinian H, Gholami R. Evaluation of sexual attitude and sexual function in menopausal age; a population based cross-sectional study. Iran J Reprod Med 2013; 11(8):631-6.
 8. Nazarpour S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Alavi Majd H. Quality of life and sexual function in postmenopausal women. J Women Aging 2018; 30(4):299-309.
 9. Basson R, Gilks T. Women's sexual dysfunction associated with psychiatric disorders and their treatment. Womens Health (Lond) 2018; 14:1745506518762664.
 10. Allahdadi KJ, Tostes RC, Webb RC. Female sexual dysfunction: therapeutic options and experimental challenges. Cardiovasc Hematol Agents Med Chem 2009; 7(4):260-9.
 11. Jaafarpour M, Khani A, Khajavikhan J, Suhrabi Z. Female sexual dysfunction: prevalence and risk factors. J Clin Diagn Res 2013; 7(12):2877-80.
 12. Oksuz E, Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women. J Urol 2006; 175(2):654-8; discussion 658.
 13. Cayan S, Akbay E, Bozlu M, Canpolat B, Acar D, Ulusoy E. The prevalence of female sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in Turkish women. Urol Int 2004; 72(1):52-7.
 14. Safarinejad MR. Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. Int J Impot Res 2006; 18(4):382-95.
 15. McCabe MP, Sharlip ID, Lewis R, Atalla E, Balon R, Fisher AD, et al. Risk Factors for Sexual Dysfunction Among Women and Men: A Consensus Statement From the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. J Sex Med 2016; 13(2):153-67.
 16. Zhang H, Fan S, Yip PS. Sexual dysfunction among reproductive-aged Chinese married women in Hong Kong: prevalence, risk factors, and associated consequences. J Sex Med 2015; 12(3):738-45.
 17. Hashemi S, Ramezani Tehrani F, Farahmand M, Bahri Khomami M. Association of PCOS and its clinical signs with sexual function among Iranian women affected by PCOS. J Sex Med 2014; 11(10):2508-14.
 18. Clayton AH, Valladares Juarez EM. Female Sexual Dysfunction. Psychiatr Clin North Am 2017; 40(2):267-284.
 19. Avasthi A, Grover S, Rao TS. Clinical practice guidelines for management of sexual dysfunction. Indian journal of psychiatry 2017; 59(Suppl 1):S91.
 20. Balon R. Burden of sexual dysfunction. Journal of sex & marital therapy 2017; 43(1):49-55.
 21. Goldmeier D, Malik F, Phillips R, Green J. Cost implications of sexual dysfunction: the female picture. International journal of impotence research. 2004; 16(2):130-4.
 22. Kleinplatz PJ. History of the treatment of female sexual dysfunction (s). Annual Review of Clinical Psychology 2018; 14:29-54.
 23. Nappi RE, Cucinella L, Tiranini L, Martini E. Has flibanserin revolutionized the treatment of hypoactive sexual desire disorder or is there still room for more effective therapeutics? Expert Opin Pharmacother 2018; 19(5):421-423.
 24. Krakowsky Y, Grober ED. A practical guide to female sexual dysfunction: An evidence-based review for physicians in Canada. Canadian Urological Association Journal 2018; 12(6):211.
 25. Raina R, Pahlajani G, Khan S, Gupta S, Agarwal A, Zippe CD. Female sexual dysfunction: classification, pathophysiology, and management. Fertility and sterility 2007; 88(5):1273-84.
 26. Bradway C, Boullata J. Pharmacologic therapy for female sexual dysfunction. The Nurse Practitioner 2014; 39(1):16-27.
 27. Belkin ZR, Krapf JM, Goldstein AT. Drugs in early clinical development for the treatment of female sexual dysfunction. Expert opinion on investigational drugs 2015; 24(2):159-67.
 28. Caruso S, Di Pasqua S. Update on pharmacological management of female sexual dysfunctions. Sexologies 2019; 28(2):e1-5.
 29. Pereira VM, Arias-Carrión O, Machado S, Nardi AE, Silva AC. Sex therapy for female sexual dysfunction. International archives of medicine 2013; 6(1):37.
 30. Ferrari R. Writing narrative style literature reviews. Medical Writing 2015; 24(4):230-5.
 31. Baethge C, Goldbeck-Wood S, Mertens S. SANRA—a scale for the quality assessment of narrative review articles. Research integrity and peer review 2019; 4(1):1-7.
 32. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013.
 33. Tiefer L, Laan E, Basson R. Missed Opportunities in the Patient-Focused Drug Development Public Meeting and Scientific Workshop on Female Sexual Dysfunction Held at the FDA, October 2014. J Sex Res 2015; 52(6):601-3.
 34. Parish SJ, Hahn SR. Hypoactive Sexual Desire Disorder: A Review of Epidemiology, Biopsychology, Diagnosis, and Treatment. Sex Med Rev 2016; 4(2):103-120.
 35. Cappelletti M, Wallen K. Increasing women's sexual desire: the comparative effectiveness of estrogens and androgens. Hormones and behavior 2016; 78:178-93.
 36. Clayton AH, Kingsberg SA, Goldstein I. Evaluation and management of hypoactive sexual desire disorder. Sexual medicine 2018; 6(2):59-74.
 37. Clayton AH, Juarez EM. Female sexual dysfunction. Medical Clinics 2019; 103(4):681-98.
 38. Sancar F. Another Option for Hypoactive Sexual Desire. Jama 2019; 322(7):604.
 39. Young CA. New approval gives women with sexual desire disorder another treatment option. Pharmacy Today 2019; 25(8):17.
 40. Simon JA, Kingsberg SA, Portman D, Williams LA, Krop J, Jordan R, et al. Long-Term Safety and Efficacy of Bremelanotide for Hypoactive Sexual Desire Disorder. Obstet Gynecol 2019; 134(5):909-917.
 41. Clayton AH, Althof SE, Kingsberg S, DeRogatis LR, Kroll R, Goldstein I, et al. Bremelanotide for female sexual dysfunctions in premenopausal women: a randomized, placebo-controlled dose-finding trial. Womens Health (Lond) 2016; 12(3):325-37.
 42. Both S. Recent Developments in Psychopharmaceutical Approaches to Treating Female Sexual Interest and Arousal Disorder. Curr Sex Health Rep 2017; 9(4):192-199.
 43. Stahl SM. Mechanism of action of flibanserin, a multifunctional serotonin agonist and antagonist (MSAA), in hypoactive sexual desire disorder. CNS Spectr 2015; 20(1):1-6.
 44. Deeks ED. Flibanserin: First Global Approval. Drugs 2015; 75(15):1815-22.
 45. Dhanuka I, Simon JA. Flibanserin for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in premenopausal women. Expert opinion on pharmacotherapy 2015; 16(16):2523-9.
 46. Baid R, Agarwal R. Flibanserin: A controversial drug for female hypoactive sexual desire disorder. Ind Psychiatry J 2018; 27(1):154-157.
 47. Saadat SH, Kabir A, Rahmani K, Panahi Y, Hosseinialhashemi M, Sahebkar A. Systematic Review and Meta-analysis of Flibanserin's Effects and Adverse Events in Women with Hypoactive Sexual Desire Disorder. Curr Drug Metab 2017; 18(1):78-85.
 48. Lodise NM. Female sexual dysfunction: a focus on flibanserin. Int J Womens Health 2017; 9:757-767.
 49. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Gynecology. Female Sexual Dysfunction: ACOG Practice Bulletin Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists, Number 213. Obstet Gynecol 2019; 134(1):e1-e18.
 50. Borghi C, Dell'Atti L. Tadalafil once daily: Narrative review of a treatment option for female sexual dysfunctions (FSD) in midlife and older women. Arch Ital Urol Androl 2017; 89(1):7-11.
 51. Gao L, Yang L, Qian S, Li T, Han P, Yuan J. Systematic review and meta-analysis of phosphodiesterase type 5 inhibitors for the treatment of female sexual dysfunction. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2016; 133(2):139-45.
 52. van der Made F, Bloemers J, Yassem WE, Kleiverda G, Everaerd W, van Ham D, et al. The influence of testosterone combined with a PDE5-inhibitor on cognitive, affective, and physiological sexual functioning in women suffering from sexual dysfunction. J Sex Med 2009; 6(3):777-90.
 53. Nurnberg HG, Hensley PL, Heiman JR, Croft HA, Debattista C, Paine S. Sildenafil treatment of women with antidepressant-associated sexual dysfunction: a randomized controlled trial. JAMA 2008; 300(4):395-404.
 54. Ashton AK, Weinstein W. Tadalafil reversal of sexual dysfunction caused by serotonin enhancing medications in women. J Sex Marital Ther 2006; 32(1):1-3.
 55. Fallon B. ‘Off-label’drug use in sexual medicine treatment. International journal of impotence research 2008; 20(2):127-34.
 56. Braunstein GD, Sundwall DA, Katz M, Shifren JL, Buster JE, Simon JA, et al. Safety and efficacy of a testosterone patch for the treatment of hypoactive sexual desire disorder in surgically menopausal women: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Intern Med 2005; 165(14):1582-9.
 57. Ganesan K, Habboush Y, Sultan S. Transdermal Testosterone in Female Hypoactive Sexual Desire Disorder: A Rapid Qualitative Systematic Review Using Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Cureus 2018; 10(3):e2401.
 58. Reis SL, Abdo CH. Benefits and risks of testosterone treatment for hypoactive sexual desire disorder in women: a critical review of studies published in the decades preceding and succeeding the advent of phosphodiesterase type 5 inhibitors. Clinics (Sao Paulo) 2014; 69(4):294-303.
 59. Khera M. Testosterone Therapy for Female Sexual Dysfunction. Sex Med Rev 2015; 3(3):137-144.
 60. Scheffers CS, Armstrong S, Cantineau AE, Farquhar C, Jordan V. Dehydroepiandrosterone for women in the peri-or postmenopausal phase. Cochrane Database Syst Rev 2015; 1:CD011066.
 61. Panjari M, Davis SR. DHEA therapy for women: effect on sexual function and wellbeing. Human reproduction update 2007; 13(3):239-48.
 62. Costabile RA. Topical alprostadil for the treatment of female sexual arousal disorder. Women’s Health 2006; 2(3):331-40.
 63. Dirim A, Goren MR, Peskircioglu L. The effect of topical synthetic prostaglandin E1 (misoprostol) on clitoral hemodynamics. The Journal of Sexual Medicine 2011; 8(3):800-5.
 64. Labrie F, Derogatis L, Archer DF, Koltun W, Vachon A, Young D, et al. Effect of Intravaginal Prasterone on Sexual Dysfunction in Postmenopausal Women with Vulvovaginal Atrophy. J Sex Med 2015; 12(12):2401-12.
 65. Bolduan AJ, Haas DM. A Systematic Review of the Use of Bupropion For Hypoactive Sexual Desire Disorder in Premenopausal Women. Journal of Woman's Reproductive Health 2015; 1(1):14.
 66. Van Lankveld JJ, Granot M, Schultz WC, Binik YM, Wesselmann U, Pukall CF, et al. Women's sexual pain disorders. The journal of sexual medicine 2010; 7(1):615-31.
 67. Bergeron S, Corsini-Munt S, Aerts L, Rancourt K, Rosen NO. Female sexual pain disorders: a review of the literature on etiology and treatment. Current Sexual Health Reports 2015; 7(3):159-69.
 68. Pitsouni E, Grigoriadis T, Douskos A, Kyriakidou M, Falagas ME, Athanasiou S. Efficacy of vaginal therapies alternative to vaginal estrogens on sexual function and orgasm of menopausal women: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2018; 229:45-56.
 69. Naumova I, Castelo-Branco C. Current treatment options for postmenopausal vaginal atrophy. International journal of women's health 2018; 10:387.
 70. Hayslett RL, Nykamp D. Sexual dysfunction in women. US Pharm 2015; 40(9):46-9.
 71. Simon JA. Identifying and treating sexual dysfunction in postmenopausal women: the role of estrogen. J Womens Health (Larchmt) 2011; 20(10):1453-65.
 72. Santoro N, Worsley R, Miller KK, Parish SJ, Davis SR. Role of Estrogens and Estrogen-Like Compounds in Female Sexual Function and Dysfunction. J Sex Med 2016; 13(3):305-16.
 73. Nijland EA, Weijmar Schultz WC, Nathorst-Boös J, Helmond FA, Van Lunsen RH, Palacios S, et al. Tibolone and transdermal E2/NETA for the treatment of female sexual dysfunction in naturally menopausal women: results of a randomized active-controlled trial. J Sex Med 2008; 5(3):646-56.
 74. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P, et al. The effects of tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med 2008; 359(7):697-708.
 75. Ziaei S, Moghasemi M, Faghihzadeh S. Comparative effects of conventional hormone replacement therapy and tibolone on climacteric symptoms and sexual dysfunction in postmenopausal women. Climacteric 2010; 13(2):147-56.
 76. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV, et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100(11):3975-4011.
 77. Velayati A, Jahanian Sadatmahalleh S, Ziaei S, Kazemnejad A. Can Botox Offer Help Women With Vaginismus? A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Sexual Health 2019; 31(3):233-43.
 78. Moga MA, Dimienescu OG, Bălan A, Scârneciu I, Barabaș B, Pleș L. Therapeutic Approaches of Botulinum Toxin in Gynecology. Toxins (Basel) 2018; 10(4):169.
 79. Goldstein AT, Pukall CF, Brown C, Bergeron S, Stein A, Kellogg-Spadt S. Vulvodynia: Assessment and Treatment. J Sex Med 2016; 13(4):572-90.
 80. Lamb YN. Elagolix: First Global Approval. Drugs 2018; 78(14):1501-1508.
 81. Fantasia HC. Elagolix as a Novel Treatment for Endometriosis-Related Pain. Nurs Womens Health 2019; 23(4):366-369.
 82. Wurz GT, Kao CJ, DeGregorio MW. Safety and efficacy of ospemifene for the treatment of dyspareunia associated with vulvar and vaginal atrophy due to menopause. Clin Interv Aging 2014; 9:1939-50.
 83. Simon JA, Altomare C, Cort S, Jiang W, Pinkerton JV. Overall Safety of Ospemifene in Postmenopausal Women from Placebo-Controlled Phase 2 and 3 Trials. J Womens Health (Larchmt) 2018; 27(1):14-23.
 84. Kingsberg S, Simon J, Symons J, Portman D. 009 Lasofoxifene, a Selective Estrogen Receptor Modulator, as a Treatment for Sexual Dysfunction in Postmenopausal Women. The Journal of Sexual Medicine 2016; 13(5):S4-5.
 85. Portman DJ, Goldstein SR, Kagan R. Treatment of moderate to severe dyspareunia with intravaginal prasterone therapy: a review. Climacteric 2019; 22(1):65-72.
 86. Salmani Z, Zargham-Boroujeni A, Salehi M, Killeen TK, Merghati-Khoei E. The existing therapeutic interventions for orgasmic disorders: recommendations for culturally competent services, narrative review. Iranian journal of reproductive medicine 2015; 13(7):403.
 87. Rahn DD, Carberry C, Sanses TV, Mamik MM, Ward RM, Meriwether KV, et al. Vaginal estrogen for genitourinary syndrome of menopause: a systematic review. Obstet Gynecol 2014; 124(6):1147-56.
 88. Sheikhani G, Salehi M, Molaeinezhad M, Tarrahi MJ, Sheikhani T. The Effectiveness of Bupropion on the Sexual Function in Women with Orgasmic Disorders: A Pilot Study. Journal of Isfahan Medical School 2019; 37(530):645-54.
 89. Abdo CH. Pharmacosexology: Psychiatric Side Effects of Drugs for the Treatment of Sexual Dysfunction. InSexual Dysfunctions in Mentally Ill Patients 2018 (pp. 225-249). Springer, Cham.
 90. Weinberger JM, Houman J, Caron AT, Patel DN, Baskin AS, Ackerman AL, et al. Female Sexual Dysfunction and the Placebo Effect: A Meta-analysis. Obstet Gynecol 2018; 132(2):453-458.
 91. Akhavan-Akbari P, Ozgoli G, Simbar M, Besharat M. Nonbiological Predictors of Sexual Desire in Women with Female Sexual Interest and Arousal Disorder. Journal of Isfahan Medical School 2018; 36(470):201-8.
 92. Nejati B, Kazemi F, Masoumi SZ, Parsa P, Karami M, Mortazavi A. Efficacy of sexual consultation based on PLISSIT model (permission, limited information, specific suggestions, intensive therapy) on sexual function among pregnant women: a randomized controlled clinical trial. Journal of Isfahan Medical School 2017; 35(435):739-48.
 93. Pae CU. Why systematic review rather than narrative review?. Psychiatry investigation 2015; 12(3):417.
 94. Jahan N, Naveed S, Zeshan M, Tahir MA. How to Conduct a Systematic Review: A Narrative Literature Review. Cureus 2016; 8(11):e864.