اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: اندومتریوز یک بیماری التهابی وابسته به استروژن است. مطالعات نشان می­دهند که در زنان مبتلا به اندومتریوز فعالیت ماکروفاژها در فضای صفاقی افزایش می­یابد و در نتیجه باعث ایجاد واکنش­های التهابی و تثبیت اندومتریوز می­گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرینات شنا و مصرف ویتامین E بر فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در بافت تخمدان موش‌های مدل اندومتریوز انجام شد.
روش­کار: در این مطالعه تجربی، 25 سر موش صحرایی به­صورت تصادفی به 5 گروه؛ کنترل-سالم، اندومتریوز، اندومتریوز+ویتامین E، اندومتریوز+تمرین، اندومتریوز+تمرین+ویتامین E دسته­بندی شدند. برای القای اندومتریوز، بافت تخمدان به‌همراه بخشی از بافت لوله رحمی برداشته و قطعات بافتی به ناحیه دیواره لگنی سمت راست پیوند زده شد. میزان مصرف ویتامین E، 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود و تمرین شنا به‌مدت 8 هفته و 30 دقیقه در روز بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 23) و آزمون‌های تحلیل واریانس یک­طرفه و تعقیبی توکی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: گروه­های اندومتریوز+تمرین، اندومتریوز+ویتامین E و اندومتریوز+تمرین+ویتامین E نسبت به گروه اندومتریوز (0001/0p<) و نیز گروه اندومتریوز+تمرین+ویتامین E نسبت به گروه­های اندومتریوز+تمرین (0013/0=p) و اندومتریوز+ویتامین E (0257/0=p) افزایش معنی‌داری در فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز نشان دادند. افزایش معنی­داری در فعالیت کاتالاز در گروه‌های اندومتریوز+تمرین (0036/0=p)، اندومتریوز+ویتامین E (0006/0p=) و اندومتریوز+تمرین+ویتامین (0001/0p<) نسبت به گروه اندومتریوز مشاهده گردید. با این وجود، غلظت مالوندی آلدئید کاهش معنی­داری در گروه­های اندومتریوز+تمرین، اندومتریوز+ویتامین E و اندومتریوز+تمرین+ویتامین E نسبت به گروه اندومتریوز نشان داد (0001/0p<).
نتیجه­گیری: تغییرات مطلوب فعالیت کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و سطوح مالوندی آلدئید در فرآیند آندومتریوز می­تواند باعث بهبود نسبی وضعیت اکسایشی این بیماری در مدل حیوانی گردد و انجام تمرینات شنا و نیز مصرف هم­زمان ویتامین E، در بهبود این شاخص‌های اکسایشی در مدل حیوانی کمک کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a period of swimming exercise and vitamin E intake on catalase and superoxide dismutase activity, and malondialdehyde levels in ovarian tissue of endometriosis model rats

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shahidian Akbar 1
 • Parvin Farzanegi 2
 • Hajar Abbaszadeh 3
1 PhD Candidate, Department of Sport Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sport Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Endometriosis is an estrogen-dependent inflammatory disease. Studies show that in women with endometriosis, the activity of macrophages in the peritoneal cavity increases, resulting in inflammatory reactions and stabilization of endometriosis. This study was performed with aim to investigate the effect of a period of swimming exercise and vitamin E intake on catalase and superoxide dismutase activity, and malondialdehyde levels in ovarian tissue of endometriosis model rats.
Methods: In this experimental study, 25 rats were randomly divided into 5 groups; healthy-control, endometriosis, endometriosis+exercise, endometriosis+vitaminE, endometriosis+vitaminE+exercise. To induce endometriosis, ovarian tissue was removed along with part of the fallopian tube tissue and the tissue pieces were grafted to the area of the right pelvic wall. Vitamin E intake was 200 mg / kg. Swimming training was eight weeks and 30 minutes each day. Data were analyzed by SPSS software (version 23) and one-way ANOVA and Tukey's post hoc tests. P < 0.05 was considered statistically significant.
Results: The groups of endometriosis+exercise, endometriosis+vitamin E and endometriosis+exercise+vitamin E showed a significant increase in Superoxide dismutase activity compared to the endometriosis group (P<0.0001) and endometriosis+exercise+vitamin E group compared to the endometriosis+exercise (P=0.0013) and endometriosis+vitamin E groups (P=0.0257). Also, a significant increase in Catalase activity was observed in endometriosis+exercise (P=0.0036), endometriosis+vitamin E (P=0.0006) and endometriosis+exercise+vitamin (P<0.0001) groups compared to the endometriosis group. However, the concentration of Malondialdehyde showed a significant decrease in endometriosis+exercise, endometriosis+vitamin E and endometriosis+exercise+vitamin E compared to the endometriosis group (P<0.0001).
Conclusion: The desired changes in the catalase and superoxide dismutase activity and malondialdehydelevels in the endometriosis process can improve the relative oxidative status of the disease in the animal model; performing the swimming exercises as well as the simultaneous use of vitamin E will help to improve oxidation indices in the animal model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Catalase
 • Endometriosis
 • Malondialdehyde
 • Superoxide dismutase
 • Swimming
 • Vitamin E
 1. Nisenblat V, Bossuyt PM, Farquhar C, Johnson N, Hull ML. Imaging modalities for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2016; 2(2):CD009591.
 2. Fang J, Piessens S. A step‐by‐step guide to sonographic evaluation of deep infiltrating endometriosis. Sonography 2018; 5(2):67-75.
 3. Colette S, Donnez J. Are aromatase inhibitors effective in endometriosis treatment?. Expert opinion on investigational drugs 2011; 20(7):917-31.
 4. Krupa A, Padała O, Putowski M, Konopelko M, Piasek E. Available treatment methods for endometriosis. Journal of Education, Health and Sport 2019; 9(7):178-84.
 5. Montenegro ML, Bonocher CM, Meola J, Portella RL, Ribeiro-Silva A, Brunaldi MO, et al. Effect of Physical Exercise on Endometriosis Experimentally Induced in Rats. Reprod Sci 2019; 26(6):785-793.
 6. Hamon GA, Hunt TK, Spencer EM. In vivo effects of systemic insulin-like growth factor-I alone and complexed with insulin-like growth factor binding protein-3 on corticosteroid suppressed wounds. Growth Regul 1993; 3(1):53-6.
 7. Koziris LP, Hickson RC, Chatterton RT Jr, Groseth RT, Christie JM, Goldflies DG, et al. Serum levels of total and free IGF-I and IGFBP-3 are increased and maintained in long-term training. J Appl Physiol (1985) 1999; 86(4):1436-42.
 8. Vercellini P, Eskenazi B, Consonni D, Somigliana E, Parazzini F, Abbiati A, et al. Oral contraceptives and risk of endometriosis: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2011; 17(2):159-70.
 9. Spinner MA, Sanchez LA, Hsu AP, Shaw PA, Zerbe CS, Calvo KR, et al. GATA2 deficiency: a protean disorder of hematopoiesis, lymphatics, and immunity. Blood 2014; 123(6):809-21.
 10. Youseflu S, Jahanian Sadatmahalleh Sh, Mottaghi A, Kazemnejad A. Evaluation of the role of dietary flavonoid intake in the risk of endometriosis among Iranian women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(3):68-75.
 11. Bigley V, Cytlak U, Collin M. Human dendritic cell immunodeficiencies. Semin Cell Dev Biol 2019; 86:50-61.
 12. Olfert ED, Cross BM, McWilliam AA, editors. Guide to the care and use of experimental animals. Ottawa: Canadian Council on Animal Care; 1993.
 13. Kiani K, Movahedin M, Malekafzali H, Mirfasihi F, Sadati SN, Moini A, et al. Effect of the estrus cycle stage on the establishment of murine endometriosis lesions. Int J Reprod Biomed 2018; 16(5):305-314.
 14. Aebi H. Catalase in vitro. Methods Enzymol 1984; 105:121-6.
 15. Kei S. Serum lipid peroxide in cerebrovascular disorders determined by a new colorimetric method. Clinica chimica acta. 1978; 90(1):37-43.
 16. Winterbourn CC, Hawkins RE, Brian M, Carrell RW. The estimation of red cell superoxide dismutase activity. J Lab Clin Med 1975; 85(2):337-41.
 17. Bonapace G, Concolino D, Formicola S, Strisciuglio P. A novel mutation in a patient with insulin-like growth factor 1 (IGF1) deficiency. J Med Genet 2003; 40(12):913-7.
 18. Barclay JL, Kerr LM, Arthur L, Rowland JE, Nelson CN, Ishikawa M, et al. In vivo targeting of the growth hormone receptor (GHR) Box1 sequence demonstrates that the GHR does not signal exclusively through JAK2. Mol Endocrinol 2010; 24(1):204-17.
 19. Nixon AJ, Brower-Toland BD, Sandell LJ. Primary nucleotide structure of predominant and alternate splice forms of equine insulin-like growth factor I and their gene expression patterns in tissues. Am J Vet Res 1999; 60(10):1234-41.
 20. Le Hir H, Nott A, Moore MJ. How introns influence and enhance eukaryotic gene expression. Trends Biochem Sci 2003; 28(4):215-20.
 21. Hines H, Ge W, Zhao Q, Davis M. Association of genetic markers in growth hormone and insulin-like growth factor-I loci with lactation traits in Holsteins. Animal Genetics-Supplement 1998; 29.
 22. Coskun O, Ocakci A, Bayraktaroglu T, Kanter M. Exercise training prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and beta-cell damage in rat pancreas. Tohoku J Exp Med 2004; 203(3):145-54.
 23. Manna I, Jana K, Samanta PK. Effect of different intensities of swimming exercise on testicular oxidative stress and reproductive dysfunction in mature male albino Wistar rats. Indian J Exp Biol 2004; 42(8):816-22.
 24. Giampaolino P, Corte LD, Foreste V, Bifulco G. Is there a relationship between vitamin D and endometriosis? An overview of the literature. Current pharmaceutical design 2019; 25(22):2421-7.
 25. Jedlinska-Krakowska M, Bomba G, Jakubowski K, Rotkiewicz T, Jana B, Penkowski A. Impact of oxidative stress and supplementation with vitamins E and C on testes morphology in rats. J Reprod Dev 2006; 52(2):203-9.
 26. Ateşşahin A, Yilmaz S, Karahan I, Pirinçci I, Taşdemir B. The effects of vitamin E and selenium on cypermethrin-induced oxidative stress in rats. Turkish journal of veterinary and animal sciences 2005; 29(2):385-91.
 27. Krupa A, Padała O, Putowski M, Konopelko M, Piasek E. Available treatment methods for endometriosis. Journal of Education, Health and Sport. 2019; 9(7):178-84.
 28. Mohebbi H. hyperglycemia and hyperinsulinemia, eliminates IGFBP-1 response to long-term exercise in cyclists. Harakat 2003; 17:63-80.
 29. González J, Valls N, Brito R, Rodrigo R. Essential hypertension and oxidative stress: New insights. World J Cardiol 2014; 6(6):353-66.