پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین از اسفند 1398 لغایت اردیبهشت 1399

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماری کووید-19 نوعی بیماری نوظهور عفونی است. در دوران شیوع بیماری‌های عفونی، زنان باردار و جنین آنها جمعیتی پرخطر را تشکیل می‌دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-19 در بیمارستان امیرالمومنین تهران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی case-series تمامی زنان باردار مراجعه‌کننده جهت زایمان به بیمارستان امیرالمومنین تهران که علائم مشکوک به کووید-19 را داشتند، طی اسفند 1398 لغایت انتهای اردیبهشت 1399 بررسی شدند. افراد تحت نمونه‌برداری قرار گرفته و عوارض مادری و نوزادی مادران تشخیص داده شده با تظاهرات بالینی و یا آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) انجام شد.
یافته‌ها: شایع‌ترین علامت بیماری در 7 زن (100% مورد بررسی، تب بود. تنها 2 زن (57/28%) به اکسیژن نازال بعد از زایمان نیاز پیدا کردند و هیچ‌کدام از زنان باردار نیاز به دستگاه‌های تنفسی کمکی پیدا نکرد. تمام بیماران CRP بالا و درگیری ریوی در سی‌تی اسکن ریه داشتند. 5 نوزاد به شیوه طبیعی به‌دنیا آمدند، 1 نوزاد پره‌ترم و 1 نوزاد با وزن کمتر از 2500 گرم متولد شدند، یک نوزاد پسر دچار اسفیکسی شد، 1 مرگ نوزاد پسر 5 ساعت بعد از تولد مشاهده شد و 2 نوزاد بعد از تولد با علائم کووید 19 بستری شدند، اگرچه تست PCR هر دو منفی گزارش شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، کووید 19 با عوارض مادری و نوزادی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal and neonatal outcomes of pregnant women with COVID-19 in Amir-al-momenin hospital during March to May 2020

نویسندگان [English]

 • Mansoureh Moaya 1
 • Shadab Shahali 2
 • Behnam Farhoudi 3
1 PhD student of Reproductive Health, Department of Reproductive Health and Midwifery, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health and Midwifery, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Coronavirus 2019 is an emerging infectious disease. During an outbreak of infectious diseases, pregnant women and their fetuses are at high-risk populations. This study was performed with aim to investigate the maternal and neonatal consequences of pregnant women with COVID-19.
Methods: In this descriptive case-series study, all pregnant women referred to Tehran Amir Al-Momenin Hospital for delivery and were suspicious for COVID 19 were examined during March to May 2020. The subjects were sampled, and the maternal and neonatal complications diagnosed by clinical or laboratory symptoms were evaluated. Data were analyzed by SPSS software (version 21) and descriptive statistical methods (mean, standard deviation, number and percentage).
Results: The most common symptom of COVID19 in 7 women (100%) in this study was fever. Only 2 women (28.57%) needed nasal oxygen after delivery, and none of the pregnant women needed assisted breathing device. All patients had high CRP and pulmonary involvement in CT scans. Five pregnant women delivered their infants by vaginal delivery, one of them was preterm labor and one infant had low birth weight. One male infant had asphyxia, and one male infant was dead 5 hours after birth, and two infants were hospitalized with symptoms of COVID 19, although their PCR tests were reported negative.
Conclusion: According to the results of the present study, COVID 19 is associated with maternal and neonatal complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronavirus disease 2019
 • COVID 19
 • Maternal outcomes
 • Pregnancy
 • SARS-CoV-2
 1. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol 2020; 222(5):415-426.
 2. Meo SA, Alhowikan AM, Al-Khlaiwi T, Meo IM, Halepoto DM, Iqbal M, et al. Novel coronavirus 2019-nCoV: prevalence, biological and clinical characteristics comparison with SARS-CoV and MERS-CoV. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2020; 24(4):2012-2019.
 3. Li H, Liu SM, Yu XH, Tang SL, Tang CK. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): current status and future perspectives. Int J Antimicrob Agents 2020; 55(5):105951.
 4. Dashraath P, Wong JLJ, Lim MXK, Lim LM, Li S, Biswas A, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2020; 222(6):521-531.
 5. Henderson LA, Canna SW, Schulert GS, Volpi S, Lee PY, Kernan KF, et al. On the Alert for Cytokine Storm: Immunopathology in COVID-19. Arthritis Rheumatol 2020; 72(7):1059-1063.
 6. Harapan H, Itoh N, Yufika A, Winardi W, Keam S, Te H, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. J Infect Public Health 2020; 13(5):667-673.
 7. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet 2020; 395(10226):809-815.
 8. Palatnik A, McIntosh JJ. Protecting Labor and Delivery Personnel from COVID-19 during the Second Stage of Labor. Am J Perinatol 2020; 37(8):854-856.
 9. Zaigham M, Andersson O. Maternal and perinatal outcomes with COVID-19: A systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand 2020; 99(7):823-829.
 10. Irani M, Pakfetrat A, Mask MK. Novel coronavirus disease 2019 and perinatal outcomes. J Educ Health Promot 2020; 9:78.
 11. Iran Ministry of Health and Medical Education. Flowchart of Diagnosis and treatment of QOVID 19 disease at the outpatient and inpatient service levels.2020.Available at:http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/7__dastoor_flochart_treatment_covid_19.pdf (persian)
 12. Chen YH, Keller J, Wang IT, Lin CC, Lin HC. Pneumonia and pregnancy outcomes: a nationwide population-based study. Am J Obstet Gynecol 2012; 207(4):288.e1-7.
 13. Wong SF, Chow KM, Leung TN, Ng WF, Ng TK, Shek CC, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(1):292-7.
 14. Yan J, Guo J, Fan C, Juan J, Yu X, Li J, et al. Coronavirus disease 2019 in pregnant women: a report based on 116 cases. Am J Obstet Gynecol 2020; 223(1):111.e1-111.e14.
 15. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382(8):727-733.
 16. Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, Wang S, Lin X, et al. Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective, single-centre, descriptive study. Lancet Infect Dis 2020; 20(5):559-564.
 17. Ryean GA, Purandare NC, McAuliffe FM, Hod M, Purandare CN. Clinical update on COVID‐19 in pregnancy: A review article. J Obstet Gynaecol Res 2020.
 18. Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, Elshebiny M, Farrag N, Mahdy S, et al. A systematic scoping review of COVID-19 during pregnancy and childbirth. Int J Gynaecol Obstet 2020; 150(1):47-52.
 19. Zeng LK, Tao XW, Yuan WH, Wang J, Liu X, Liu ZS. [First case of neonate infected with novel coronavirus pneumonia in China]. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2020; 58(0):E009.
 20. Wang J, Wang D, Chen GC, Tao XW, Zeng LK. [SARS-CoV-2 infection with gastrointestinal symptoms as the first manifestation in a neonate]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2020; 22(3):211-214.
 21. Li J, Wang Y, Zeng Y, Song T, Pan X, Jia M, et al. Critically ill pregnant patient with COVID-19 and neonatal death within two hours of birth. Int J Gynaecol Obstet 2020; 150(1):126-128.
 22. Liu W, Wang J, Li W, Zhou Z, Liu S, Rong Z. Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with COVID-19. Front Med 2020; 14(2):193-198.